De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 13 februari 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 13 februari 2018

Parkeernormen projecten Rivierzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor de projecten in de Rivierzone: Stationsgebied, Eiland van Speyk en Park Vijfsluizen de parkeernormen voor het gebiedstype 'middengebied' te hanteren, met een reductie van 15%, dit in afwijking van de vigerende parkeernormen.

Toelichting:

Het college van B&W heeft parkeernormen vastgesteld voor de volgende woningbouwprojecten in de Rivierzone: Stationsgebied, Eiland van Speyk en Park Vijfsluizen. Vanuit de provincie en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt woningbouw op OV-locaties
gestimuleerd, vanwege de gunstige effecten op de mobiliteit. Bewoners kunnen gemakkelijker voor het openbaar vervoer kiezen waardoor de parkeereis op dit soort locaties met hoogwaardig OV lager kan zijn. Als de Hoekse Lijn in de toekomst in gebruik genomen is, krijgt het gebied een openbaar vervoersverbinding die vaak rijdt en die het gebied verbindt met Rotterdam en diverse treinstations. Bovendien ligt het gebied nabij de binnenstad. Vanwege deze bijzonderheden kiest het college hier voor een lagere parkeernorm. De ruimte die dit oplevert, komt ten gunste van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Raadsmemo reactie op motie onderzoek 'eerlijke kansen voor alle werknemers'

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo reactie op motie 'eerlijke kansen voor alle werknemer' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over het aantal inwoners dat met behoud van uitkering een reguliere baan vervullen, over hoe dit is ontstaan en over wat Stroomopwaarts MVS doet om deze inwoners niet voor een langere een reguliere baan te laten vervullen met behoud van uitkering.

Raadsmemo stand van zaken afvalbeleid 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo stand van zaken afvalbeleid 2017 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de resultaten en eventuele vervolgacties van de verbetermaatregelen uit het afvalbeleid. In de pilot hoogbouw zijn bij hoogbouwflats van Waterweg Wonen de bewoners gestimuleerd om grondstoffen als glas, papier en gft gescheiden in te zamelen in plaats van in de stortkoker te werpen. Uit de proef bleek dat de combinatie van actieve communicatie en het aanbieden van goed bereikbare inzamelpunten, leidde tot betere afvalscheiding. In 2018 gaat de gemeente verder in overleg met Waterweg Wonen over het afsluiten van stortkokers, het motiveren van bewoners om afval te scheiden en het plaatsen van containers nabij hoogbouwflats.

Ook vond in 2017 een pilot nascheiding huishoudelijk afval plaats bij een afvalverwerkingsbedrijf. Hierdoor is de hoeveelheid gescheiden grondstoffen gestegen van 30% in 2016 naar 44% in 2017. In 2019 hoopt de gemeente dat ook het luiermateriaal in het huishoudelijk restafval in de nascheiding opgenomen kan worden. Daarnaast blijft bronscheiding van grote toegevoegde waarde. Bij hergebruik blijven op die manier de duurzame eigenschappen van materiaal als glas en papier beter behouden. In 2018 vraagt de gemeente Irado om nog meer communicatie over afvalpreventie en afvalscheiding en om enkele maatregelen om afvalscheiding nog gemakkelijker te maken voor inwoners. Door de invoering van bestuurlijke boetes voor overtredingen zoals het bijplaatsen van afval of grof vuil naast een container, is het verder voor de gemeente makkelijker geworden om op te treden als mensen afval verkeerd aanbieden.

Raadsmemo aanpassing handhavingsbeleid horeca

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo aanpassing handhavingsbeleid horeca vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op basis van ervaringen uit de praktijk is het handhavingsbeleid horeca op een aantal punten aangepast. In een memo geeft het college van B&W de gemeenteraad een toelichting op de aanpassing van het beleid.

Raadsmemo nadere uitwerking helingbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo nadere uitwerking helingbeleid vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over een nadere uitwerking van het helingbeleid. Het beleid vormt de basis voor handhavend optreden bij het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen of bij constatering van heling. Ook handelaren hebben een verantwoordelijkheid in de strijd tegen heling. In aanvulling op landelijke wetgeving heeft de gemeente Vlaardingen daarom specifieke regels opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Hiermee biedt het bestuursrecht naast het strafrecht ook mogelijkheden om heling een halt toe te roepen.

Krabbepark en Blankenburgverbinding

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1.  het Voorlopig Ontwerp Krabbepark e.o. vastgesteld;
  2. het raadsmemo Krabbepark en Blankenburgverbinding vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het plan is de Krabbeplas te transformeren tot een nieuw recreatief knooppunt tussen de Westwijk, de Zuidbuurt, het Oeverbos en de Broekpolder. Deze ontwikkeling maakt deel uit van Nieuw Waterland, het gebied rondom de nieuwe Blankenburgverbinding naast Vlaardingen en Rozenburg. Behalve de Krabbeplas en omgeving, worden het Oeverbos, de Rietputten en de groene gordel naast Rozenburg opnieuw ingericht. Tot 2024 werken diverse organisaties samen aan deze herinrichting. Zo heeft het gebied straks nog meer te bieden aan bijvoorbeeld fietsers, wandelaars, zwemmers, vissers en bezoekers van evenementen en horeca.

Raadsvoorstel afwijzen verzoek van Stichting Islamitisch College tot opneming van een bijzondere school in het plan van scholen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot afwijzing van het verzoek van de Stichting Islamitisch College tot opneming van een bijzondere school in het plan van scholen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De Stichting Islamitisch College heeft, evenals in 2017, een aanvraag ingediend om opgenomen te worden op het plan van scholen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de aanvraag af te wijzen onder verwijzing naar de eerdere afwijzing van 29 juni 2017. De stichting heeft namelijk geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden genoemd die tot een ander besluit zouden kunnen leiden. Tegen de eerdere afwijzing heeft de stichting administratief beroep ingediend bij de minister. De minister neemt hierover uiterlijk 12 april 2018 een besluit. Tegen het besluit van de minister kunnen vervolgens zowel de stichting als de gemeente in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Beantwoording artikel 36-vragen over schuldhulpverlening

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen over schuldhulpverlening van raadslid de heer Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan dat er in de gemeente Vlaardingen geen wachtlijst is voor schuldhulpverlening. Inwoners kunnen zich aanmelden voor schuldhulpverlening bij Stroomopwaarts. Het traject van hulp kan bestaan uit verschillende fasen. In de eerste fase is vaak het doel rust te creëren in de situatie van de betreffende inwoner. In fase twee wordt gekeken naar de mogelijkheden van een schuldregeling. Voor gezinnen met kinderen biedt de gemeente speciale kindregelingen, zodat ze ook kunnen (blijven) meedoen aan maatschappelijke activiteiten zoals zwemles, sporten of muziekles.

Beantwoording artikel 36-vragen over het Zomerterras

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen over het Zomerterras van raadslid mevrouw Solleveld (PvdA) beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan te onderkennen dat de kostenpost van evenementen voor beveiliging de afgelopen jaren is toegenomen. De organisatie van het Zomerterras ontvangt een algemene subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag is onder andere gebaseerd op de totale begroting van de activiteit. Het college is niet voornemens om een extra financiële bijdrage aan de Stichting Zomerterras te verstrekken voor beveiliging.

Overige mededelingen

Maandelijks ontvangt de gemeenteraad een raadsmemo met de begrotingsafwijkingen van de voorafgaande maand. Over de maand januari 2018 zijn geen begrotingafwijkingen te melden, vandaar dat deze maand geen raadsmemo begrotingsafwijkingen verschijnt. Het volgende rapportagemoment is maart 2018, als gerapporteerd wordt over de begrotingsafwijkingen van de maand februari 2018.

Woningbouwprogramma 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Woningbouwprogramma 2018 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Jaarlijks worden de woningmarktafspraken gemonitord. Op basis hiervan hebben de gemeente Vlaardingen en de woningcorporaties een actuele woningbouwplanning opgesteld met een doorkijk naar 2030. Volgens de plannen worden er in de periode van 2019 tot en met 2024 gemiddeld 430 woningen per jaar opgeleverd.

Vlaardingen heeft in de financiële crisisjaren tegen de trend in meer gebouwd. Vanaf 2009 heeft Vlaardingen gemiddeld 192 nieuwbouwwoningen per jaar gebouwd. In 2016 zijn er 238 nieuwbouwwoningen gebouwd. Vorig jaar 264 woningen en in 2018 neemt het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen volgens de planning toe tot 283 woningen. Volgens de plannen worden er in de periode van 2019 tot en met 2024 gemiddeld 430 woningen per jaar opgeleverd.

Zie ook persbericht ‘Actieplan Wonen op koers’

Uitvoeringsplan 2018 van het integraal veiligheidsplan 2016-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het Jaarlijks Uitvoeringsplan 2018 van het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 vastgesteld;
  2. het raadsmemo Jaarlijks Uitvoeringsplan 2018 van het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Jaarlijks stelt de gemeente Vlaardingen een uitvoeringsplan veiligheid op, voorvloeiend uit het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019. Dit uitvoeringsplan is een dynamisch werkdocument op basis waarvan sturing wordt gegeven aan de veiligheid in de stad. Op hoofdlijnen is het een voortzetting van de werkpraktijk van het afgelopen jaar. Daar waar trends zich ontwikkelen, worden op specifieke onderwerpen zo nodig andere keuzes worden gemaakt. Werken aan veiligheid betekent immers inspelen op ontwikkelingen en actualiteiten.

De verwachting en ambitie is, dat de dalende trend in de geregistreerde criminaliteit zich ook dit jaar voortzet. Werken aan veiligheid is een integrale opgave waarbij zorg en veiligheid meer en meer vervlochten raken. In dat verband blijven ook in 2018 de aanpak van verwarde personen, preventie van jeugdoverlast en het tegengaan van woonoverlast relevante onderwerpen.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: