De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 12 maart 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 12 maart 2018

Aanpassen schrijfwijze openbare ruimte Hof van Delftsesluis
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de schrijfwijze van HofvanDelftsesluis aan te passen naar Hof van Delftsesluis.

Toelichting
Het nieuwbouwbouwproject in de Stationsbuurt draagt de naam 'Nieuw Sluis’. Alle straten zijn vernoemd naar een sluis uit de directe omgeving van Vlaardingen. Eén van de straten is vernoemd naar de HofvanDelftsesluis. Bij het straatnaamgevingsvoorstel destijds is deze naam aan elkaar geschreven in overeenstemming met de rest van de straatnamen. Die schrijfwijze heeft veel reacties van betrokkenen losgemaakt. De schrijfwijze werd als onlogisch ervaren en geopperd werd dat de schijfwijze mogelijk tot problemen zou kunnen leiden in informatiesystemen (bijvoorbeeld navigatie en postbestelling). Het college van B&W heeft besloten de naam te wijzigen in 'Hof van Delftsesluis’.

Beantwoording artikel 36-vragen over fout parkeren
Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Boers (ONS.Vlaardingen) over fout parkeren Oost-Europeanen beantwoord.

Bijlage: Fout parkeren (wordt nagezonden)

Subsidieprojecten MRDH Vervoersautoriteit
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo MRDH VA subsidieprojecten vastgesteld.

Bijlage: subsidieprojecten MRDH Vervoersautoriteit (pdf, 64 kB)

Toelichting
Via een raadsmemo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de aangemelde subsidieprojecten bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vervoersautoriteit (MRDH VA). Gemeente Vlaardingen heeft bij de MRDH subsidie aangevraagd voor:

het verleggen van het fietspad langs de Marathonweg dat nu loopt over de in- en uitrit van een tankstation;
het verbeteren van de aansluiting met de A20 ter hoogte van de Marathonweg-Westlandseweg;
fietspaden in het project Krabbeplaspark;
uitbreiding fietsparkeren bij de Hoekselijn-stations;
aanleg rotonde Zwanensingel/Zwaluwenlaan.

Daarnaast maakt Vlaardingen jaarlijks gebruik van de mogelijkheid om  -met een bijdrage van de MRDH- verkeerseducatieprojecten op scholen uit te laten voeren. Ook is subsidie aangevraagd voor de ontbrekende schakel van de fietsroute Mr. L.A. Kesperweg bij Vlaardingen-Oost (deze wordt ondertussen uitgevoerd als onderdeel van Beter Benutten).

Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw provincie Zuid-Holland
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid-Holland te ondertekenen;

volmacht te verlenen aan programmamanager duurzaamheid van de gemeente Vlaardingen om bij de ondertekening van het convenant op 13 maart 2018 de gemeente te vertegenwoordigen.

Toelichting
Het college van B&W ondertekent morgen -samen met de andere gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Stedin en provincie Zuid-Holland- het convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid-Holland. De partijen geven hiermee een krachtig signaal af naar projectontwikkelaars en bouwers dat zij vanaf nu nieuwbouw aardgasvrij willen bouwen. Dit doen zij vooruitlopend op wetgeving die de aansluitplicht op aardgas gaat opheffen. Vanaf 1 januari 2019 is aardgasvrij bouwen verplicht. Dit moet versnelling brengen in het realiseren van het klimaatdoel om uiterlijk in 2050, of zoveel eerder als mogelijk is, een aardgasvrije en energieneutrale gebouwde omgeving te hebben. Met vanaf nu aardgasvrij bouwen wordt voorkomen dat woningeigenaren over enige tijd onnodig met hoge kosten geconfronteerd worden om hun woning te verbouwen naar aardgasvrij. Ook wordt voorkomen dat netbeheerder Stedin genoodzaakt is de extra kosten die gepaard gaan met vervroegd afschrijven van aardgasleidingen die voor het einde van de afschrijvingstermijn (circa 40 à 50 jaar) afgekoppeld worden, door te belasten aan haar klanten. Met het voorkomen van desinvesteringen willen de partijen ook in de toekomst een voor iedereen betaalbare energievoorziening garanderen. Het beleid in Vlaardingen gaat verder dan aardgasvrij bouwen. Gestreefd wordt naar Nul op de Meter (NoM) omdat dit energiezuiniger is dan aardgasvrij. Daarnaast kunnen de meerkosten gefinancierd worden uit de extra hypotheekruimte voor dit type woningen. Voor NoM-huurwoningen kan dit met de Energieprestatievergoeding.

Voorontwerp bestemmingsplan Eiland van Speyk (het Schiereiland)
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Eiland van Speijk en de melding Stap 3-besluit;
het voorontwerp bestemmingsplan vrijgegeven voor het wettelijk vooroverleg met instanties ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening;
ingestemd met de kennisgeving over het voornemen van een Stap 3-besluit.

Toelichting
Het college van B&W heeft besloten het voorontwerp bestemmingsplan Eiland van Speyk en de melding Stap 3-besluit vrij te gegeven voor het vooroverleg met de wettelijke instanties. Het doel van het bestemmingsplan is woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Het plangebied is op dit moment aangewezen als bedrijventerrein. Voor de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein Botlek-Pernis geldt dat bronmaatregelen en/of overdrachtsmaatregelen geen reële uitvoerbare oplossing bieden. Hierdoor is een afwijking van de milieuregelgeving nodig.

Zie ook persbericht Mijlpaal voor Eiland van Speyk

Verkoop poortgebouw, Hoflaan 1-3
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

besloten tot verkoop van het poortgebouw Hoflaan 1-3;
geheim raadsmemo verkoop poortgebouw vastgesteld.

Toelichting

Eerder hebben het college van B&W en de gemeenteraad besloten de bestaande gebouwen van De Buitenplaats Van Ruytenburch te behouden en een passende nieuwe bestemming te geven. Voor het poortgebouw aan de Hoflaan 1-3 is een koper gevonden die in het gebouw een combinatie wil realiseren van wonen, sport en horeca. Een bestemming die bijdraagt aan de kwaliteit en de (be)leefbaarheid van het gebied en de stad.

Raadsmemo project Parc Claudius
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Project Parc Claudius vastgesteld.

BijlageParc Claudius (pdf, 56 kB)

Toelichting
Met een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken van het project Parc Claudius. De planning is dat vanaf medio dit jaar gestart wordt met de bouw van 70 appartementen op de plaats van het nu leegstaande zorgcentrum De Wetering. Het gaat om de ontwikkeling van drie kleinschalige gebouwen met kwalitatief goede appartementen die de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Het college heeft bij de ontwikkelaar aangegeven dat er een parkeeroplossing moet zijn, overeenstemming moet komen over (de route van) het bouwverkeer en tijdig participatie met de omgeving moet worden georganiseerd.

Besluit uit de collegevergadering gehouden op dinsdag 6 maart 2018:

Exploitatie nieuwe locatie Stichting Scouting Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Stichting Scouting Vlaardingen te berichten:

dat verdere uitbetaling van de termijnbedragen afhankelijk is van het overleggen van een sluitende exploitatie;
dat het verzoek van de stichting om het verschil tussen de huidige en de nieuwe gemeentelijke heffingen te compenseren wordt afgewezen.

Toelichting

In een brief aan de Stichting Scouting Vlaardingen geeft het college van B&W aan dat verdere uitbetaling van de termijnbedragen voor de realisering van de nieuwe accommodatie afhankelijk is van het overleggen van een sluitende exploitatie. Het college laat weten het verzoek af te wijzen om het verschil tussen de huidige en de nieuwe gemeentelijke heffingen te compenseren.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: