Theme picker

Meest gelezen:

De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Krabbepark + Waterharmonica = Natuurlijk Schoon Water

Zwemwater in aantocht!

Zwemwater in aantocht!

Het Krabbepark wordt de komende jaren verrijkt met een Waterharmonica. Dat is een uitgestrekt groengebied waarin superschoon water uit een nieuw te bouwen zoetwaterfabriek tot leven wordt gewekt. Het Krabbepark met de Waterharmonica vormt straks een schakel tussen stad en land, droog en nat. Het zolang gewenste "buitenbad" komt er dus eindelijk aan.

De kosten voor de Waterharmonica bedragen ca. € 8 miljoen; het jaarlijks onderhoud kost ca. € 60.000. De Waterharmonica wordt medegefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (uitvoering kwaliteitsprogramma) en Rijkswaterstaat. Als alles volgens plan verloopt, stroomt vanaf het zwemseizoen 2024 schoon en levend water de Krabbeplas in.

De totale oppervlakte van de Waterharmonica zal zo’n 32 hectare bedragen. Zijnde de bestaande en nieuwe rietputten en een deel van de Zuidplas van de Krabbeplas.

Waterharmonica De Rietputten
De zoetwaterfabriek en de waterharmonica vormen een innovatieve stap op weg naar het sluiten van de waterkringloop, met als resultaat een prachtig groengebied en zwembaar water dat geen bedreiging meer vormt voor de volksgezondheid.

‘Door het water extra schoon te maken, kunnen wij voor het eerst water gaan inzetten in eigen gebied. Een eerste stap naar het sluiten van de waterkringloop,’ aldus het Hoogheemraadschap van Delfland. ‘Omdat het water uit de zoetwaterfabriek extra schoon is, is het nodig het door de waterharmonica te leiden om het weer tot leven te wekken.

Er zijn in Nederland meerdere waterharmonica’s. De meeste daarvan worden ingezet om water schoner te maken. De Waterharmonica die in Vlaardingen bij de Krabbeplas wordt aangelegd heeft een andere functie. Namelijk die van het zwembaar water genereren. Het is een brug tussen de rwzi De Groote Lucht en het oppervlaktewater.

Het schoongemaakte rioolwater of effluent dat nu de afvalwaterzuivering verlaat, wordt door Delfland geloosd op zee. Vanwege de toenemende vraag naar zoet water (vanwege toenemende droogte!) wil het waterschap dit effluent uit zijn zuiveringen kunnen gaan gebruiken in eigen gebied.

Daarvoor moet het water een stuk schoner zijn. Op De Groote Lucht bouwt Delfland daarom een zoetwaterfabriek. Het water uit die zoetwaterfabriek is zo schoon dat het door eerst de harmonica moet lopen om weer levend te worden.

Dat “reanimeren” gebeurt via een moeras die met een zigzagkoers door een gebied vol riet en waterplanten (de Waterharmonica) dus “nieuw leven” in het water blaast. Het betreft hier voornamelijk een zomermaandenkarwei.

De Waterharmonica bestaat uit meerdere achtereen geplaatste compartimenten: moerassen, natte weiden, rietvelden, nat bos, viskuitschietgebieden en vijvers met ondergedoken waterplanten voor zuurstofproductie. Ook kan de waterharmonica dienstdoen als waterberging.

Het water dat de harmonica verlaat, kan in perioden van droogte worden ingezet om in sloten, vaarten en kanalen te worden ingezet. Doordat het water via de Krabbeplas het gebied inloopt, wordt deze plas als het ware doorgespoeld met water dat minder voedingsstoffen bevat voor blauwalgen. Blauwalg heeft dan dus minder om op te leven en houdt bovendien niet van stroming.
   Blauwalg (ook: blauwwieren, cyanobacteriën of Cyanobacteria) vermeerdert zich in voedselrijk water bij hoge temperaturen sterk.

Nederland kent sinds midden jaren 90 van de 20e eeuw 15 Waterharmonica’s of gebieden voor ecologische opwaardering die 1.000-40.000 m3 behandeld water per dag verwerken. Er staan nog enkele op stapel, waaronder die in Vlaardingen.

Maatwerk
Elke Waterharmonica is maatwerk, aangepast aan lokale omstandigheden wordt per dag een hoeveelheid water verwerkt tussen de 50 en 300 liter per vierkante meter.
   Voor een Waterharmonica is ruimte nodig; circa 0,5 t/m 2,5 m2 per inwoner. Dat is voor Vlaardingen zo’n 3 tot 15 hectare. Voordeel: aantrekkelijke ruimte-invulling: stadsrand voor recreatie, waterberging, vispaaiplaats, et cetera.

Onderdeel van …
De Waterharmonica is onderdeel van het project S.C.H.O.O.N., waarin de zoetwaterfabriek en de Waterharmonica verscheidenen doelen dienen:

  • Natuurcompensatie voor Blankenburgverbinding i.c. het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
  • Op het terrein van DGL wordt een zoetwaterfabriek gebouwd. Hierin wordt schoongemaakt water nog een slag schoner, waardoor hergebruik in het eigen gebied mogelijk wordt. Dit is noodzakelijk omdat voldoende zoet water van goede kwaliteit niet langer vanzelfsprekend is. Denk hierbij aan de toenemende periodes van droogte.
  • Via de Waterharmonica loopt water naar de Krabbeplas, waar het bijdraagt aan een betere kwaliteit van het zwemwater.

Wie de bouw voor zijn rekening mag nemen is nog niet bekend. De aanbesteding voor installatie van de Waterharmonica start eind 2020. De bouw is eind 2022 gereed en in 2024, als alles meezit, zal het eerste schone water de Krabbeplas instromen.
   De bouw van de zoetwaterfabriek start tweede kwartaal 2022. Het geheel zal gelijk met de realisatie van de Blankenburgtunnel worden opgeleverd.

Gebruik grond Waterharmonica formeel geregeld
Het college van B&W van Vlaardingen heeft op 12 mei ingestemd om een gebruiksovereenkomst aan te gaan met Staatsbosbeheer die het mogelijk maakt om de Waterharmonica aan te leggen. Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond waarop de Waterharmonica wordt aangelegd.

De Waterharmonica is een belangrijk onderdeel van het project S.C.H.O.O.N. Hierin komen verschillende van kerntaken samen en wordt ervaring opgedaan met het extra schoon maken en hergebruik van ons effluent (gezuiverd afvalwater). Hierbij wordt nu al zoveel mogelijk rekening te houden met toekomstige wet- en regelgeving over medicijnresten en andere stoffen in afvalwater.
   Ook wordt een bijdrage geleverd aan voldoende zoet water van goede kwaliteit in tijden van langdurige droogte. Door het extra schone water door de Krabbeplas te laten lopen draagt dit bij aan beter zwemwater.
   Met de Waterharmonica draagt het Hoogheemraadschap van Delfland bovendien bij aan de natuurcompensatie voor de Blankenburgverbinding en andere doelstellingen van het kwaliteitsprogramma ‘Nieuw Waterland’. Het gebruik van de grond voor de Waterharmonica is nu formeel vastgelegd.

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker