De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B en W - 26 november 2019

Openbare besluiten van het college van B en W - 26 november 2019

Beantwoording artikel 34 vragen van de heer Boers over tijdelijke grondopslag Marathonweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beantwoording  van artikel 34 vragen van de heer Boers over de tijdelijke opslag van grond langs de Marathonweg. Vast te stellen.

Bijlage: 

Toelichting:

In 2013 heeft de gemeente een melding gedaan bij het meldpunt bodemkwaliteit voor een tijdelijk gronddepot aan de Marathonweg. Vanuit diverse projecten is hier grond opgeslagen als voorbelasting voor het te ontwikkelen gebied aan de Marathonweg Noord. Een voorwaarde is dat de opgeslagen grond niet slechter mag zijn dan de bestaande grond. De opgebrachte grond ligt er langer dan verwacht, omdat de ontwikkeling van het gebied vertraging heeft opgelopen moest er een vergunning worden aangevraagd. De grond is destijds op kwaliteit beoordeeld en voldoet aan het besluit bodemkwaliteit

Verruiming openingstijden winkels komende feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met verruimde openingstijden detailhandel op de zondagen 22 en 29 december 2019  van 9.00 tot 18.00 uur wegens bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor de zondagen 22 en 29 december 2019 op individuele verzoeken ontheffing van de winkeltijdenverordening te verlenen voor openingstijden tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Op de website van de gemeente komt hiervoor een aanvraagformulier wat kan worden ingevuld door winkeliers. Aan het aanvragen van een ontheffing zijn leges verbonden voor de aanvrager. Het betreft een bedrag van € 19,35 per aanvraag. Deze kosten staan duidelijk vermeld op het aanvraagformulier.
Wethouder Silos heeft een dubbele aantekening gemaakt.

Beantwoording artikel 34-vragen over tienermoeders

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beantwoording van de artikel 34-vragen van dhr. Thiel over tienermoeders vast te stellen

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft aan dat het aantal tienermoeders (van 16 tot en met 19 jaar) in de Vlaardingen vanaf 2015 wisselden qua aantallen per jaar. Tienermoeders kunnen, net als alle moeders met ondersteuningsbehoeften, terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Wijkteams Vlaardingen. Zo nodig kan individuele begeleiding worden ingezet. De GGD verzorgt op verzoek van scholen lessen of verstrekt informatiemateriaal op het gebied van seksuele voorlichting.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over appartementen Westhavenkade / Galgkade

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beantwoording van de artikel 34-vragen van de heer Boers over appartementen Westhavenkade / Galgkade vast te stellen.

Bijlage:

Toelichting:

De vergunningaanvraag wordt na ontvangst eerst getoetst op volledigheid en ontvankelijkheid. Pas als aan deze toets is voldaan wordt de aanvraag openbaar. Inmiddels is dat stadium bereikt. De aanvrager is Mavadel Properties. Dit is de eigenaar van het pand en tevens eigenaar van de aangrenzende locatie Deltahout en participant in Consortium Rivierzone Vlaardingen. De woningen zullen een sociale huur krijgen. De appartementen hebben verschillende afmetingen, tussen ca. 50 en ca. 100 m2, zodat ze geschikt zijn voor verschillende huishoudens.

Beantwoording artikel 34- vervolgvragen van de heer Thiel over containers met stoplicht 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beantwoording van artikel 34- vervolgvragen van de heer Thiel over containers met stoplicht vast te stellen.

Bijlage:

Toelichting:

Nogmaals is bedrukt dat de gemeente Vlaardingen niet heeft deelgenomen aan de Rotterdamse aanbesteding van afvalcontainers met stoplicht en dat deze ook niet in Vlaardingen geplaatst zullen worden.

Afsluiten huisvuilcontainers voor de jaarwisseling 2019-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om:
Op basis van artikel 12, lid 1 van de  Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 te verbieden dat op 31 december 2019 afvalstoffen worden aangeboden in huisvuilcontainers en deze containers afsluiten.

Toelichting:

Om brandjes te voorkomen, worden afvalcontainers voor en tijdens de jaarwisseling afgesloten. Op oudejaarsdag zelf wordt nog gecontroleerd of er geen afval naast de containers ligt en of er geen afgedankte kerstbomen rondzwerven.

Benoeming Consul Oorlogsgravenstichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om:

  1. Medewerker is per 01-09-2019 eervol ontheffing verleend als consul van de Oorlogsgravenstichting voor de begraafplaatsen te Vlaardingen.
  2. Medewerker is met terugwerkende kracht per 01-09-2019 benoemd tot consul van de Oorlogsgravenstichting voor de begraafplaatsen te Vlaardingen.
  3. De Oorlogsgravenstichting over uw besluit te informeren.

Toelichting:

Het college heeft een nieuwe consul benoemd voor de Oorlogravenstichting. De consul is aanspreekpunt bij de gemeente voor de Oorlogsgravenstichting voor het onderhoud en beheer van de op begraafplaats Emaus liggende oorlogsgraven.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel over bloemrijke bermen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beantwoording van artikel 34 vragen van de heer Thiel over bloemrijke bermen vast te stellen.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34 vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over Bloemrijke bermen vastgesteld. De vragen hebben betrekking op het stimuleren van de biodiversiteit in Vlaardingen.
In de beantwoording licht het college toe dat de gemeente al jaren werkt aan biodiversiteit en dat diverse ideeën die in de brief aan de orde komen in Vlaardingen al verwezenlijkt zijn. Ook heeft de gemeente sinds kort een subsidieregeling voor het omvormen naar groenblauwe schoolomgeving en volgend jaar zal het college een voorstel voor subsidie voor duurzame, klimaatadaptieve initiatieven aan de raad voorleggen.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel over onkruidproblemen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beantwoording van artikel 34 vragen van de heer Thiel over onkruidproblemen vast te stellen.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34 vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over het voorkomen van overlast door onkruid door bijvoorbeeld onkruidwerend ontwerpen toe te passen, door het dagelijks beheer van de buitenruimte in teams per wijk of buurt te laten uitvoeren en door voegen op te vullen met voegvullingen. Het college laat in de beantwoording weten dat het bij ontwerpen voor de buitenruimte vooral een integraal te werken waarbij allerlei beheer- en onderhoudsaspecten worden meegewogen. Hierbij is de ‘beheerbaarheid’ van de plek van belang, maar bijvoorbeeld ook de doorlaatbaarheid voor regenwater. In de uitvoering van het beheer werkt de gemeente met aannemers die het dagelijks onderhoud van een wijk doen. Het college ziet toegevoegde waarde van voegvullingen en doet hiermee proeven bij nieuw straatwerk vlak langs gevels of rondom obstakels als fietsenrekken en wil het onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van printbeton.

Delflandse Trekvaarten

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten kennis te nemen van de 'Notitie de Delflandse Trekvaarten'.

Toelichting:

De gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Vlaardingen hebben gezamenlijk 'Notitie de Delflandse Trekvaarten' geactualiseerd. Aanleiding is de continuering van de erfgoedlijn Trekvaarten van de Provincie Zuid-Holland, die om gemeentelijke borging vraagt. De erfgoedlijn Trekvaarten legt nadruk op de historische vaarroute voor personen- en goederenvervoer met trekschuiten. De Provincie stelt een budget beschikbaar voor het subsidieren van activiteiten en restauraties met betrekking tot de trekvaart. De gemeenten spreken uit dat zij een coördinerende rol op zich nemen voor het deeltraject Delflandse Trekvaarten (van Delft tot Maassluis/Vlaardingen) binnen de erfgoedlijn Trekvaarten. De gemeenten willen op deze manier initiatieven, die het gebied aantrekkelijker maken, stimuleren en een goed aanspreekbaar ambtelijk apparaat vormen.

Raadsmemo Verantwoording Actieplan Economie 2016-2018 en introductie werkplan EZ 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de raadsmemo Verantwoording Actieplan Economie 2016-2018 en introductie werkplan EZ vast te stellen

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente heeft een werkplan Economische Zaken opgesteld, om met de huidige beschikbare middelen het maximale voor de stad te bereiken. In dit plan staan vier kansrijke ontwikkelingen centraal, waar energie voor aanwezig is in de stad, die potentie hebben en/of die hard nodig zijn. Dit betreft onderwijs & arbeidsmarkt en campusontwikkeling, het verbeteren van het vestigingsklimaat op onze bedrijventerreinen, het stimuleren en regionaal samenwerken aan vrijetijdseconomie en het ondersteunen van de binnenstad. Samenwerking met andere partijen is hierbij de sleutel tot succes.

Vaststelling aanwijzingsbesluit parkeren 2020-1, uitvoeringsbesluit betaald parkeren 2020-01, aanwijzings- en aanstellingsbesluit 2020-1, Beleidsregels Wielklem Vlaardingen 2020.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om:

  1. Het aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020-1 vast te stellen
  2. Het uitvoeringsbesluit betaald parkeren 2020-1 vast te stellen
  3. Het aanstellings- en aanwijzingsbesluit inzake de heffing en invordering parkeerbelastingen 2020 vast te stellen
  4. De beleidsregels wielklem Vlaardingen 2020 vast te stellen.

Toelichting:

Met het vaststellen van deze besluiten wijst het college aan op welke plaatsen voor het parkeren betaald moet worden en op welke manieren dit kan. Nieuw is dat vanaf 1 januari 2020 een wielklem kan worden aangebracht op voertuigen met meerdere openstaande parkeerboetes en van wie de eigenaarsgegevens niet achterhaald kunnen worden. Mocht een voertuig meerdere dagen met een wielklem blijven staan, dan kan het worden weggesleept. Met de wielklem wil de gemeente ervoor zorgen dat iedereen voor het parkeren betaalt op de plaatsen waar dit verplicht is.  Ook maakt het college een pilot Stop&Shop-parkeerplaatsen in de Korte Hoogstraat mogelijk. Bezoekers kunnen op vijf parkeerplaatsen in de Korte Hoogstraat maximaal 30 minuten parkeren voor € 0,10.  Automobilisten kunnen 1 x per 4 uur gebruik maken van zo'n plaats. Het is een regeling die parkeren voor een snelle boodschap of een kort bezoekje aan een winkel of dienstverlener bevordert en vergemakkelijkt.

Raadsmemo over de hoogte van het zorggebruik tot 1 september 2019 binnen de specialistische jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Raadsmemo over de hoogte van het zorggebruik tot 1 september 2019 binnen de specialistische jeugdhulp vast te stellen

Bijlage:

  • specialistische jeugdhulp (volgt)

Toelichting:

Met het raadsmemo informeert het college de gemeenteraad over het zorggebruik in de specialistische jeugdhulp. De rapportages laten een stijging zien in de kosten voor de jeugdhulp. Deze stijging is voor een deel verklaarbaar door een hogere instroom van cliënten in de jeugdhulp, maar lijkt ook te zitten in een stijging van de kosten van de beschikte zorg.

Raadsmemo Integratie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Raadsmemo Integratie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de gemeenteraad met de memo dat het Raadsvoorstel Integratie is aangehouden. Onlangs heeft het college de regionale visie 'Veranderopgave Inburgering' aan de gemeenteraad aangeboden. Met deze nieuwe visie werkt de gemeente samen met Maassluis en Schiedam aan de nieuwe Wet Inburgering die per 1 januari 2021 van start gaat. Hiertoe is met behulp van een Europese subsidie ook extra inzet gestart op de participatie van nieuwkomers (statushouders) in Vlaardingen. Het college benadrukt dat de activiteiten voor de inburgering van nieuwkomers onverminderd blijven doorgaan. Als ook de activiteiten voor een goede overgang naar de nieuwe wet. Alleen het onderdeel om te komen met een voorstel hoe zorg te dragen voor een 'bredere' integratie van inwoners die niet-inburgeringsplichtig zijn is aangehouden. Het gaat dan specifiek om integratie van arbeidsmigranten en mensen uit andere landen die al heel lang in Vlaardingen wonen. Het vraagstuk voor een bredere integratie van deze doelgroepen is veelzijdig en complex. Om dit te realiseren is een integrale aanpak nodig, waarvoor de komende jaren vooralsnog geen budget en capaciteit beschikbaar is voor de uitvoering. Het college heeft daarom het Raadsvoorstel voor dit onderdeel van integratie aangehouden.

Raadsmemo Invoering Omgevingswet

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Raadsmemo Invoering Omgevingswet vast testellen

Bijlage:

Toelichting:

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dit brengt nieuwe wettelijke plichten en heeft gevolgen voor de manier waarop wij met elkaar en met de stad samenwerken. Onze organisatie bereidt zich sinds 2017 voor op de invoering van de wet. Om de volgende fase van de implementatie te starten wil het college van burgermeester en wethouders het gesprek voeren met de gemeenteraad over de keuzes die de Omgevingswet ons biedt. Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsmemo toegezonden waarin dit gesprek over de invoering van de Omgevingswet wordt aangekondigd.

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker