De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten college B&W - 5 februari 2019

Openbare besluiten college B&W - 5 februari 2019

Bekrachtiging brief gemeenteraad 99 vragen art. 34 RvO 2018 van de heer T. Thiel

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bekrachtiging parafenbesluit brief gemeenteraad inzake 99 vragen art. 34 RvO van de heer T. Thiel vastgesteld.

Toelichting:

De heer T. Thiel heeft 99 schriftelijk vragen ex art. 34 van het Reglement van Orde 2018 aan de burgemeester gesteld. De inhoud van een deel van de vragen, de toonzetting in het algemeen en de totale bejegening van de burgemeester is als uiterst ongepast en onfatsoenlijk ervaren. Hierop heeft het college middels een brief aan de gemeenteraad gereageerd.

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft een aanwijzingsbesluit genomen, waarbij de heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen zijn aangewezen. Dit was nodig om langlopende belastingzaken bevoegd te kunnen blijven afdoen.

Het aanwijzingsbesluit wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl.

Toekomstcoach MVS Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  1. kennis te nemen van de inzet van een toekomstcoach in MVS verband via Stroomopwaarts,
  2. de kosten voor de toekomstcoach te betalen op basis van de verdeelsleutel stroomopwaarts.

Toelichting:

Het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS werkt sinds 2015 met een toekomstcoach voor jongeren die een (potentiele) afstand tot de arbeidsmarkt hebben om hen naar passend werk te begeleiden en ondersteuning te bieden. De ervaringen met de toekomstcoach zijn positief. Jongeren met een beperking tot de arbeidsmarkt ervaren betere begeleiding naar werk en maken daarmee minder gebruik van een  uitkering. De kosten voor de inzet van de toekomstcoach worden in 2019 verdeeld over de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, conform een verdeelsleutel van Stroomopwaarts.

Beantwoording artikel 34-vragen over Medisch Centrum Park Hoog Lede 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van E. van Pienbroek (CU-SGP) over Medisch Centrum Park Hoog Lede vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december 2018 besloten om de voor het bouwen en gebruiken van het Medisch Centrum Park Hoog Lede verleende omgevingsvergunning aan te passen, in die zin dat aan de vergunning een handhaafbaar voorschrift wordt verbonden voor de openingstijden van het Medisch Centrum. Deze aanpassing vloeit voort uit een gerechtelijke uitspraak. In dit voorschrift wordt beperkte openstelling van een aantal behandelkamers in de avonduren en op zaterdag mogelijk gemaakt, naast de reguliere openstelling tijdens kantooruren. Naar aanleiding van dit besluit zijn op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld.

Raadsmemo stand van zaken huisvesting Stadsgehoorzaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken huisvesting Stadsgehoorzaal vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente en Stichting Stadspodia en Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen (voorheen Stichting Stadspodium) zijn in gesprek over taken met betrekking tot de huisvesting van de stichting in de Stadsgehoorzaal. Hierover informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad.

Participatie in 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Raadsvoorstel 'Participatie in 2019' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Tot voor kort had de gemeente Vlaardingen een Programma Participatie: Van meepraten naar zelf doen. Tegelijkertijd is eind 2016 gestart met Ramen en deuren open, met meer focus op de stad. Als overheid sluiten wij meer aan bij de leef- en denkwereld van de bewoners, instellingen en ondernemers. Dat sluit ook aan bij de missie ‘Vlaardingen werkt. Samen!’. De uitdaging is de ambities van de stad te verbinden met wat inwoners belangrijk vinden. Het college van B&W heeft het raadsvoorstel ‘Participatie in 2019’ vastgesteld waarin per onderwerp in het raadsprogramma (jaarschijf 2019) wordt bezien of en in welke mate participatie plaats kan vinden. Daarnaast wordt voorgesteld om deze raadsperiode een Participatieproeftuin in te richten, waarin we verschillende pilots op het gebied van participatie uitvoeren, en daarvan leren.

Raadsvoorstel motie keuzenotitie sloop Vetteoordskade 12

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel motie keuzenotitie sloop Vetteoordskade 12 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad een motie buiten de orde ingediend voor de uitstel van de sloop van het pand Vetteoordskade 12, waar Stichting Spoetnik en de Cultuurwerkplaats ( deze laatste al via Ad Hoc gerealiseerd) in gehuisvest zijn. Met het raadsvoorstel zijn de consequenties inzichtelijk gemaakt en wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een keuze te maken waar uitvoering aangegeven kan worden. In dit raadsvoorstel stelt het college aan de raad voor om Vetteoordskade 12 via een leegstandsbeheerder, zijnde Ad Hoc, te verhuren aan Stichting Spoetnik. onder bepaalde voorwaarden.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: