De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten college B&W - 29 januari 2019

Openbare besluiten college B&W - 29 januari 2019

Antwoordbrief VvE Tuinzicht over De Valkenhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan Vereniging van Eigenaren (VvE) Tuinzicht over De Valkenhof vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft het initiatief genomen om samen met de vereniging en Waterweg Wonen te bekijken hoe er zo snel mogelijk een nieuwbouwplan voor De Valkenhof kan komen.

Beantwoording art. 34-vragen over brandgevaar zonnepanelen

Het college van B&W heeft de beantwoording art. 34-vragen van de heer Thiel over brandgevaar zonnepanelen vastgesteld.

Bijlage: brandgevaar zonnepanelen (pdf, 60 kB)

Toelichting:

Het college heeft de vragen van de heer Thiel, fractie Boers, over brandgevaar zonnepanelen beantwoord. Zonnepanelen zelf zijn niet brandgevaarlijk, de woningeigenaar is verantwoordelijk voor de installatie. Wel is het zo dat een brandhaard achter of onder zonnepanelen van buitenaf lastig is te bestrijden, omdat zonnepanelen geen water doorlaten.

Reactie op mystery guest onderzoek toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang

Het college van B&W heeft de schriftelijke reactie op brief aan VWS naar aanleiding van uitkomst mystery guest onderzoek toegankelijkheid daklozenopvang in Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:

In de brief aan VWS onderschrijft het college de uitkomsten van een onderzoek door mystery guests naar de toegankelijkheid van onze daklozenopvang. Daaruit blijkt dat de mystery guests die zich als daklozen bij de toegang tot onze opvangvoorziening hebben gemeld, geen slaapplek hebben gekregen. De betreffende personen zijn doorverwezen naar een gemeente dan wel regio waar ze meer binding mee hebben. Dit is niet conform het landelijk beleid. Het college heeft daarom met de betrokkenen maatregelen genomen en ziet er op toe dat daklozen van 18 jaar en ouder die rechtmatig in ons land verblijven toegang krijgen tot onze opvang. Mochten betrokken medewerkers van mening zijn dat een andere regio een meer passende plek voor opvang is, dan zoeken zij contact en trachten betreffende personen daarheen warm over te dragen. Dit met als doel het bereiken van een meer stabiele situatie van een dakloze, door bijvoorbeeld  aanwezigheid van een sociaal netwerk. Tot die tijd houden zij in Vlaardingen aanspraak op opvang.

De invoering van het abonnementstarief in de Wmo per 1 januari 2019

Het college van B&W heeft de raadsmemo met informatie over de invoering van het abonnementstarief in de Wmo per 1 januari 2019 vastgesteld.   

Bijlage: Wmo (pdf, 96 kB)

Toelichting:

Op 29 november 2018, tijdens de behandeling van de Voortgangsrapportage in de raad, heeft de heer Rijke (VVD) een vraag gesteld over de invoering van het abonnementstarief in de Wmo per 1 januari 2019. Met name de effecten daarvan op de begroting van ROGplus met betrekking tot de vermindering van inkomsten aan eigen bijdragen. Met de raadsmemo geeft het college antwoord op de gestelde vragen en geeft het college ook een bredere toelichting op het abonnementstarief met actuele informatie vanuit de VNG.

Raadsvoorstel tot het benoemen van twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs

Het college van B&W heeft het raadsvoorstel tot het benoemen van twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs conform vastgesteld.

Bijlage: Stichting Wijzer (pdf, 977 kB)

Toelichting:

Door het vertrek van tweede leden draagt de Raad van Toezicht  van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs twee nieuwe leden voor. Op grond van de Wet op het primair onderwijs en de statuten van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs moeten de voorgedragen kandidaten worden benoemd door de gemeenteraden van Vlaardingen en Maassluis.

Raadsvoorstel tot het verlenen van toestemming voor de Centrumregeling Regionale Samenwerking Leerplicht, Kwalificatieplicht en RMC Regio NWN

Het college van B&W heeft het raadsvoorstel tot het verlenen van toestemming voor de Centrumregeling Regionale Samenwerking Leerplicht, Kwalificatieplicht en RMC Regio NWN vastgesteld.
 
Bijlage: Centrumregeling (pdf, 192 kB)

Toelichting:

Het college heeft op 18 december 2018 een voorgenomen besluit genomen om de samenwerking op het gebied van de leerplicht en voortijdig schoolverlaten te versterken en de functies en de medewerkers onder te brengen bij een Centrumgemeente. Hierdoor wordt de slagvaardigheid vergroot en ontstaat een meer geïntegreerde aanpak voor jongeren van 5 tot 23 jaar. Het college heeft toestemming aan de raad gevraagd voor de centrumregeling waarin de samenwerking is geregeld. Na toestemming van de gemeenteraad kan het college een definitief besluit nemen.

Raadsmemo memo schuldenoffensief

Het college van B&W heeft de raadmemo Schuldenoffensief vastgesteld.

Bijlage: schuldenoffensief (pdf, 252 kB)

Toelichting:

Het college geeft met de raadsmemo de gemeenteraad meer inzicht in de uitvoering van het aanpakken van de schuldenproblematiek door Stroomopwaarts. Het college vindt het belangrijk dat met preventieve maatregelen schulden bij inwoners worden voorkomen. Meer inzet van Stroomopwaarts op schuldhulpverlening in de wijkteams en nauwere samenwerking met Humanitas vormen hier onderdeel van. Stroomopwaarts wil verder met de inzet van een leerbaarheidstoets in een vroeger stadium passende hulpverlening inzetten.

Ophoogprogramma 2019-2028

Het college van B&W heeft de raadsmemo ophoogprogramma 2019-2028 vastgesteld.

Bijlage: Ophoogprogramma 2019-2028 (pdf, 2 MB)

Toelichting:

Het college heeft het ophoogprogramma 2019-2028 vastgesteld. Vanwege de hoge zettingssnelheid ligt de focus van het ophoogprogramma in de wijk Holy. Per gebied wordt in overleg met de omwonenden een nieuwe inrichting voor de openbare ruimte gemaakt.

Vaststellen bestuurlijke opdracht Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040

Het college van B&W heeft:

  1. de bestuurlijke opdracht Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 vastgesteld,
  2. de raadsmemo bestuurlijke opdracht Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040, inclusief verzoek aan raad voor deelname aan een raadswerkgroep vastgesteld.

Bijlage: Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 (pdf, 308 kB)

Toelichting:

Het college heeft de bestuurlijke opdracht om te komen tot de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 vastgesteld. De toekomstvisie wordt een leidend document voor Vlaardingen voor de komende 20 jaar en geeft antwoord op de vraag 'Wat voor stad wil Vlaardingen zijn'. De toekomstvisie komt tot stand met inbreng van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de bestuurlijke en ambtelijke organisatie en externe partners buiten Vlaardingen. Deze toekomstvisie, waarbij de omgevingsvisie een integraal onderdeel is, is leidend voor de ontwikkeling van de stad.

Verzoek om mee te werken aan de aanleg van de restwarmtetransportleiding naar Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met het onder voorwaarden meewerken aan het project Leiding door het Midden,
  2. de antwoordbrief aan Eneco is vastgesteld,
  3. de raadsmemo is vastgesteld.

Bijlage: Restwarmtetransportleiding naar Den Haag (pdf, 52 kB)

Toelichting:

Eneco wil een restwarmtetransportleiding aanleggen door Vlaardingen richting Den Haag. Deze leiding wordt aangesloten op de bestaande leiding langs de Burgemeester Heusdenslaan. De leiding biedt perspectief om ook in Vlaardingen aan te sluiten. Dit kan zodoende bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Het college heeft besloten gehoor te geven aan het verzoek om mee te werken aan het project van Eneco. Daarbij gelden dan wel vergaande voorwaarden in de vorm van (groen)compensatie, waarover het college met Eneco in gesprek gaat alvorens er een overeenkomst wordt afgesloten.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: