De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten college B&W - 22 januari 2019

Openbare besluiten college B&W - 22 januari 2019

Ledenraadpleging genormaliseerde Cao Gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de gemaakte afspraken van de VNG en de vakbonden conform de VNG circulaire d.d. 22 november 2018.

Toelichting:

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verdwijnt de eenzijdige aanstelling voor de meeste ambtenaren. Daarnaast komt er met de Wnra een nieuwe Ambtenarenwet: de Ambtenarenwet 2017.Volgens de huidige planning gaat de Wnra op 1 januari 2020 in werking. Het college van B&W heeft op 22 januari 2019 een adviserende stem uitgebracht betreft de afspraken tussen de VNG en de vakbonden over de invoering van de Wnra bij gemeenten. Deze afspraken zijn conform de wensen van de VNG en de vakbonden.

Het besluit van het college van B&W wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd via het digitale blad op www.overheid.nl.

Raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Koggehaven perceel M1, M2 en M3

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Koggehaven perceel M1, M2 en M3 vastgesteld.

Bijlage:

  • Koggehaven (volgt)

Toelichting:

Er is een vastgesteld bestemmingsplan Koggehaven perceel M1 en M2 om de vestiging van een bedrijf mogelijk te maken. Dit bedrijf wil verhuizen van de KW Haven naar de Koggehaven om het bedrijf uit te breiden. Vanwege de aankoop van een aangrenzend perceel en de daarmee samenhangende bedrijfsactiviteiten moet er een gewijzigd bestemmingsplan worden vastgesteld. Het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met dit gewijzigde bestemmingsplan Koggehaven, perceel M1, M2 en M3.

Raadsmemo gevolgen decembercirculaire 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo gevolgen decembercirculaire 2018 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de gemeenteraad driemaal per jaar over de gevolgen van de circulaires gemeentefonds. In het raadsmemo worden de gevolgen vermeld van de decembercirculaire 2018.

Ontwikkelingen De Gouden Leeuw

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. De beantwoording artikel 34-vragen over ontwikkelingen café De Gouden Leeuw vastgesteld.
  2. Ingestemd met het raadsmemo over café De Gouden Leeuw.
  3. Kennisgenomen van het procesbesluit van de burgemeester om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank.

Bijlage:

Toelichting:

Burgemeester en wethouders hebben de vragen van de heer Van Pienbroek, fractie ChristenUnie/SGP, over ontwikkelingen café De Gouden Leeuw beantwoord. De rechter heeft de gemeente opgedragen een nieuw besluit op het ingediende bezwaarschrift tegen de verleende exploitatievergunning voor het café te nemen. Daarvoor dienen nadere onderzoeken te worden gedaan. Aangezien het café thans om andere redenen tijdelijk gesloten is, kunnen deze onderzoeken pas na 23 maart 2019 worden afgerond.

Raadsvoorstel  tot het beschikbaar stellen van € 100.000 t.b.v. de Argos Mobiel

Het college van B&W heeft het raadsvoorstel tot beschikbaar stellen van € 100.000 voor de instandhouding Argos Mobiel (periode 1 feb. 2019 t/m 31 jan. 2020) vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college stelt de gemeenteraad voor om voor 2019 € 100.000 beschikbaar te stellen voor Argos Mobiel. Argos Mobiel heeft in 2018 een doorstart gemaakt als vrijwilligersinitiatief. Het vervoer is aanvullend aan de mogelijkheden van de Regiotaxi en het project Vrij reizen. Het biedt met name voor (kwetsbare) ouderen een goedkoop alternatief om erop uit te gaan voor bijvoorbeeld een bezoekje aan de markt of het Franciscus Gasthuis en Vlietland. De activiteiten van Argos Mobiel kunnen bijdragen aan Lokaal Oproep Gestuurd Aanvullend Vervoer en passen daarmee binnen het Vlaardings Actieplan Mobiliteit.

Integraal Programma van Eisen (IPvE) Floris de Vijfdelaan Zuid

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Integraal Programma van Eisen voor de locatie Floris de Vijfdelaan Zuid (Valkenhof en sporthallen) vastgesteld. 

Toelichting:

Het college heeft het Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de ontwikkeling van de locatie Floris de Vijfdelaan Zuid (Valkenhof en sporthallen) vastgesteld. Op basis hiervan wordt nu een projectontwikkelaar gezocht. In de loop van 2019 kan die starten met het opstellen van een plan voor de nieuwbouw.

Integraal Programma van Eisen (IPvE) Floris de Vijfdelaan Noord

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de locatie Floris de Vijfdelaan Noord vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft het Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de ontwikkeling van de locatie Floris de Vijfdelaan Noord, het voormalige winkelblok, vastgesteld. Het bouwblok is inmiddels gesloopt en het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt. Waterweg Wonen kan nu starten met het opstellen van een plan voor de nieuwbouw. Dat plan wordt getoetst aan het IPvE. Waterweg Wonen verzorgt de communicatie met de omgeving van het plangebied.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: