De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten B&W 26/02/19

Openbare besluiten B&W 26/02/19

Beantwoording artikel 34-vragen over slakkentempo pand Veerplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen over slakkentempo pand Veerplein vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Eind september 2018 heeft de politie het idee voor een pop-up in het centrum naar voren gebracht. In oktober is dit, mede dankzij de gemeente, een samenwerking geworden tussen jongerenwerk en de politie. Op basis van dit idee is er op 5 november 2018 een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van het jongerenwerk, politie en gemeente. Hierbij is door de gemeente het advies gegeven gebruik te maken van bestaande locaties in de stad, zoals onder andere de bibliotheek en de locatie van KLiK Vrijwilligers Vlaardingen in het centrum. Afgesproken is dat door jongerenwerk en politie eerst nagegaan zou worden of daar gebruik gemaakt van zou kunnen worden gemaakt. De politie heeft ten aanzien van haar presentie in (winkel)gebieden binnen Vlaardingen inmiddels nadere initiatieven genomen, waarbij een mobiele unit wordt ingezet.

Beantwoording artikel 34-vragen over de gemeentelijke kerstboom

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen over de gemeentelijke kerstboom vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de artikel 34 vragen over de gemeentelijke kerstboom vastgesteld.

Statuten en aandeelhoudersovereenkomst Irado N.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de concept aandeelhoudersovereenkomst en statuten van Irado N.V. en
  2. heeft kennisgenomen van de governanceverklaring van Irado N.V. en het reglement van de Raad van Commissarissen.

Bijlage

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met wijziging van de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst van Irado N.V. Wethouder Bikkers is gemachtigd om de aandeelhoudersovereenkomst te ondertekenen.

Beantwoording artikel 34-vragen over een bijstandsuitkering en huis in buitenland

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen over een bijstandsuitkering en huis in buitenland vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft aan dat Stroomopwaarts zorgvuldig onderzoek doet naar fraude. Als onderdeel van een onderzoek naar vermogen voert Stroomopwaarts ook onderzoek naar vermogen in het buitenland uit. Hiervoor werkt  Stroomopwaarts samen met het IBF (Internationaal Bureau Fraude-Informatie. Op basis van meerdere criteria bekijkt Stroomopwaarts of er een onderzoek gestart kan worden. Deze criteria staan benoemd in het beleidsplan Hoogwaardig Handhaven, welke door de gemeenteraad is vastgesteld. Wanneer bewezen is dat iemand bezittingen heeft in het buitenland wordt de uitkering stopgezet en/of wordt er een terugvordering (en boete) opgelegd vanwege verzwegen inkomsten.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake taaleis

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen inzake taaleis vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting

Uit de registratie van Stroomopwaarts blijkt dat ongeveer 10% van de Vlaardingse cliënten net op of onder het basisniveau qua taal zit. Het gaat hier om laaggeletterden en mensen die net gestart zijn met het taalonderwijs. Wanneer inwoners zich bij Stroomopwaarts melden voor een uitkering, volgt er eerst een onderzoek met als onderdeel daarvan een taalmeting. Op basis van de taalmeting maakt Stroomopwaarts afspraken over de inspanningen met de betrokkene. Als het taalniveau onvoldoende is zet Stroomopwaarts hierop in door bijvoorbeeld de instroomklas van de bibliotheek of een taal- en werktraject. In 2018 heeft Stroomopwaarts in Vlaardingen 52 keer een maatregel opgelegd bij Vlaardingse uitkeringsgerechtigden, die onvoldoende hebben meegewerkt aan een traject.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake gemeenten negeren taaleis en tegenprestatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen inzake Gemeenten negeren taaleis en tegenprestatie vastgesteld.

Bijlage:

Beantwoording artikel 34-vragen naar aanleiding van uitkomst mysteryguestonderzoek naar landelijke toegankelijkheid daklozenopvang

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen naar aanleiding van uitkomst mysteryguestonderzoek naar landelijke toegankelijkheid daklozenopvang vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting

In het najaar van 2018 heeft er een landelijk mysteryguestonderzoek plaatsgevonden naar de toegankelijkheid van de daklozenopvang. Het college heeft de gemeenteraad hierover eerder geïnformeerd via een raadsmemo. Uit het landelijk onderzoek bleek dat de mysteryguests via het Centraal Onthaalloket bij het Stadskantoor geen toegang kregen tot onze daklozenopvang, omdat ze geen binding hadden met onze regio. Dat is in strijd met de regelgeving die voorschrijft dat iedere dakloze moet worden opgevangen. Met de medewerkers van het Centraal Onthaalloket is de afspraak gemaakt dat daklozen toegang krijgen tot onze opvang. Wel kan het zijn dat de gemeente in gesprek gaat met een andere gemeente voor een warme overdracht, omdat daar bijvoorbeeld een sociaal netwerk is van de dakloze. En dus meer kans voor hen om hun leven op de rit te krijgen. Tot die tijd kunnen ze wel in Vlaardingen terecht.

Raadsmemo informatie over experiment gesloten coffeeshopketen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Onderzoek deelname experiment gesloten coffeeshopketen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Onderzoek deelname experiment gesloten coffeeshopketen vastgesteld. De gemeente Vlaardingen is hier niet voor uitgenodigd.

Kwaliteit binnenmilieu tijdelijke huisvesting

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo vastgesteld voor de te kopen en de te huren tijdelijke huisvesting met maatregelen rondom duurzaamheid en binnenklimaat.

Bijlage:

Toelichting:

Voor de basisscholen ‘t Palet Centrum, Het Anker en De Hoeksteen komt er tijdelijke huisvesting. Met de raadsmemo vraagt het college aan de gemeenteraad om voor deze tijdelijke huisvesting te kiezen voor  tijdelijke lokalen die kwalitatief goed zijn en waarbij maatregelen zijn genomen met het oog op duurzaamheid en een goed binnenklimaat.

Integraal Huisvestingsplan primair, speciaal en voortgezet onderwijs gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo ‘Integraal Huisvestingsplan primair, speciaal en voortgezet onderwijs gemeente Vlaardingen’ vastgesteld.

Bijlage:

  • IHP (pdf, 3MB)

Toelichting:

De Vlaardingse scholen hebben samen met de gemeente Vlaardingen gewerkt aan een integraal huisvestingsplan. Dit plan voorziet in voldoende onderwijsruimte voor het groeiend aantal leerlingen. Met aandacht voor duurzame schoolgebouwen en lokalen met een goed binnenklimaat. Voor de uitvoering van dit plan is rond de 61 miljoen euro nodig. De gemeenteraad gaat zich tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota buigen over dit plan en de bijbehorende financiële keuzes.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: