De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten B&W 05/03/19

Openbare besluiten B&W 05/03/19

Beantwoording artikel 34-vragen over Buurtpreventie

Het college van burgemeester en wethouders de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Unen (Beter voor Vlaardingen) over Buurtpreventie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de beantwoording van de artikel 34 vragen van de heer Van Unen over buurtpreventie vastgesteld. Vlaardingen heeft momenteel 5 buurtpreventieteams die in totaal bestaat uit 70 actieve leden. De locatie Rotterdamseweg van waaruit het buurtpreventieteam gebied Babberspolder en Ambacht surveilleert blijft behouden. De gemeente overweegt wel om de meerwaarde te toetsen van de onderkomens in samenwerking met de leden van de buurtpreventie.

Raadsmemo nieuwe financiële ontwikkelingen regionale specialistische jeugdhulp - JBRR - VTRR

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo met informatie over nieuwe financiële tegenvallers bij de regionale specialistische Jeugdhulp, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het college informeert de gemeenteraad over een aantal financiële tegenvallers die vooral betrekking hebben op jeugdhulp. Zo moeten we rekening houden met een tekort op regionale specialistische jeugdhulp van € 1,5 - 2 mln. over 2018. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het gebruik van specialistische jeugdhulp die hoger is dan eerder werd ingeschat. Ook is er over 2019 ruim € 136.000,- extra geld nodig voor Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Daarnaast is er ca. € 525.000,- extra nodig voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). Genoemde tegenvallers worden gefinancierd vanuit de reserve Sociaal Domein.

Raadsvoorstel tot vaststelling Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot

 1. vaststelling van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2019 vastgesteld,
 2. de verordening Wmo Adviesraad Vlaardingen 2008 en Verordening Cliëntenraad Sociale zekerheid Vlaardingen 2014 ingetrokken.

Bijlage:

Toelichting:

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de Verordening Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen. Hiermee komt er één integrale adviesraad voor beleidsontwikkeling binnen het gehele Sociaal Domein waarvoor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet de basis vormen. De Adviesraad Sociaal Domein gaat daarmee de huidige Wmo Adviesraad Vlaardingen en de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Vlaardingen vervangen.

Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2020-2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In het raadsprogramma 2018-2022 is opgenomen, dat we de processtappen verkennen om te komen tot een integraal veiligheidsbeleid met behulp van een startnotitie. Het integraal veiligheidsbeleid krijgt zijn weerslag in het wettelijk voorgeschreven Integraal Veiligheidsplan (IVP). In het IVP staan de kaders, de prioriteiten en de doelen die binnen een bepaalde periode gehaald moeten worden.

Collegestandpunt bodemsanering Broekpolder

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het standpunt om niet te kiezen voor een grootschalige sanering van de Broekpolder.

Bijlage:

Toelichting:

De Provincie heeft het voornemen om delen van de Broekpolder waar een ecologisch risico is, te saneren. Daarover is ze in gesprek met de grondeigenaren. Gezamenlijk is een strategie uitgedacht waar twee scenario's mogelijk zijn: een grootschalige aanpak van het gebied verspreid over een aantal jaren, die gepaard gaat met kaalslag, grondtransporten en jonge aanplant waardoor het jaren duurt voor het gebied weer echt groen is. De andere aanpak is het doorgaan met het op kleine schaal uitvoeren van saneringen voorafgaand aan kleine herinrichtingen in het gebied. Het college heeft voorkeur voor het uitvoeren van saneringen op kleine schaal waarmee de ecologische risico’s ook weggenomen kunnen worden, maar waar tegelijkertijd de recreatieve waarden en de biodiversiteit van het gebied worden behouden, c.q. verhoogd.

Evaluatie Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

 1. De opdrachtformulering met betrekking tot de "Brede inhoudelijke evaluatie Stroomopwaarts" en het "Bedrijfsmodel voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering Stroomopwaarts" vast te stellen;
 2. Een bestuurlijke stuurgroep samen te stellen, bestaande uit twee wethouders vanuit elk college, die zorgdraagt voor de verdere uitwerking en uitvoering van de opdrachten;
 3. Vanuit het college de wethouder(s) De Leede en Bikkers af te vaardigen als deelnemers aan deze bestuurlijke stuurgroep;
 4. De gemeente Maassluis aan te wijzen als coördinerende gemeente en aanbestedende dienst;
 5. Een werkgroep samen te stellen bestaande uit de gemeentesecretarissen en de secretaris Stroomopwaarts die de bestuurlijke stuurgroep ondersteunt bij het uitvoeren van de opdracht.

Toelichting:

In 2015 is Stroomopwaarts opgericht als regionaal participatiebedrijf voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Stroomopwaarts geeft daarmee uitvoering aan de Participatiewet en is voor de inwoners én ondernemers van de Waterweggemeenten het loket voor werk en inkomen. Met de oprichting van Stroomopwaarts is afgesproken om het samengaan van de 6 organisaties en de daarbij gemaakte afspraken over bedrijfsvoeringstaken  en huisvesting na drie jaar te evalueren. Het doel van de evaluatie en het plan van aanpak is om te komen tot een stappenplan waarbij de komende jaren Stroomopwaarts zich nog beter kan organiseren en de dienstverlening voor inwoners en ondernemers verder kan verbeteren. De planning is om de opdrachten in april aan te besteden en in mei te starten met de uitvoering van de onderzoeken. De verwachting is dat in het najaar de colleges en de raden van de Waterweggemeenten op basis van de rapportages kunnen besluiten over het vervolg. 

Vaststellen raadsvoorstel deelname raadsleden als ambassadeur in het proces om te komen tot Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel deelname raadsleden als ambassadeur in het proces om te komen tot Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de raad voorgesteld om een aantal mogelijkheden te verkennen voor deelname van raadsleden als ambassadeur in het proces om te komen tot Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040.

Raadsmemo gebouwenlijst gemeentelijk vastgoed

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het gebouwenlijst gemeentelijk vastgoed 2019 vastgesteld,
 2. de raadsmemo gebouwenlijst gemeentelijk vastgoed 2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de actuele gebouwenlijst gemeentelijk vastgoed vastgesteld. De raad wordt met een raadsmemo geïnformeerd over de gebouwenlijst gemeentelijk vastgoed. In het raadsmemo staat de gemeentelijke gebouwenlijst vastgoed met daarin de boekwaarden. Gezien de economische belangen is de inhoud geheim. De gemeente Vlaardingen heeft 126 gebouwen in de vastgoedportefeuille. Daaronder vallen ook 39 onderwijsgebouwen.

Actualisatie Regionaal Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland Blankenburgverbinding

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. ingestemd met de nadere regionale afspraken over de uitwerking en financiële onderbouwing van het regionale Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland,
 2. de raadsmemo over nadere regionale afspraken over de uitwerking en financiële onderbouwing van het regionale Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het regionale Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland omvat een serie maatregelen ter compensatie van negatieve gevolgen van de Blankenburgverbinding in Rozenburg en Vlaardingen. In dit programma participeren de gemeente Vlaardingen, het Hoogheemraadschap Delfland, het Recreatieschap Delfland/Staatsbosbeheer, de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam,  de MRDH en Rijkswaterstaat  Vanwege de besluitvorming in 2019 door het bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland over het project S.C.H.O.O.N (waterharmonica en zoetwaterfabriek) en als voorbereiding op de realisatiefase van het regionale Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland is het maatregelenpakket nader uitgewerkt en is de risicoreservering Noordoever verdeeld over Vlaardingen en het hoogheemraadschap. De Bestuurlijke afstemgroep Blankenburgverbinding heeft de bekrachtiging van dit besluit op 14 maart op de agenda staan.

Bouwlocaties B3  en B4 centrumgebied Westwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de onderhandelingen met de huidige ontwikkelaar gestopt en een nieuwe selectieprocedure voor locatie B4 gestart.

Toelichting:

Omwonenden en belangstellenden worden geïnformeerd.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: