De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van 4 februari 2020

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Raadsmemo naar aanleiding van artikel 34-vragen over wanpraktijken De Kulk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo naar aanleiding van artikel-34 vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over wanpraktijken De Kulk vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting:

Vanwege de aard van de vragen is er in overleg met de Fractie Boers afgesproken om de vragen te beantwoorden in een raadsmemo. Omdat het merendeel van de vragen gaat over de bedrijfsvoering van de Kulk en omdat de Kulk eigendom is van de stichting zwem- en recreatiebad ‘de Kulk’ kan het college geen antwoord geven op deze vragen. De stichting is namelijk verantwoordelijk voor het gevoerde exploitatiebeleid van het zwembad, de gemeente heeft hier geen zeggenschap over.

Beantwoording artikel 34-vragen over vergunning pannenkoekenrestaurant

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van de heer Tim Thiel (Fractie Boers) over vergunning pannenkoekenrestaurant vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het proces voor het verlenen van de vergunning heeft zich binnen de voorgeschreven termijn van 8 weken voltrokken. Daaraan voorafgaand zijn ten aanzien van de ruimtelijke motivering meerdere concepten en onderdelen aangeleverd, beoordeeld en herzien. Tussen verkoop en het verlenen van de vergunning zitten 10 maanden. Dit had in geen geval veel korter gekund gezien de complexiteit van de aanvraag en de verschillende aangevraagde deelactiviteiten (bouwen, strijdig gebruik, monumenten, inrit, aanleggen).

Uitgebreide omgevingsvergunning project Nieuwe Thuis  

Het college van burgemeester en wethouders:

  1. heeft ingestemd met het ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning, op basis van artikel 2.12, eerste lid sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het realiseren van acht grondgebonden woningen (project: Het Nieuwe Thuis),
  2. is over gegaan tot formele tervisielegging van het ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning voor het woningbouwproject Het Nieuwe Thuis,
  3. heeft het Ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder, inzake uitgebreide omgevingsvergunning woningbouwproject Het Nieuwe Thuis vastgesteld.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp omgevingsvergunning voor het project Nieuwe Thuis en besloten de omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage te leggen. In de huidige situatie is het projectgebied onbebouwd. Een deel van het projectgebied is verhard met betonplaten en wordt momenteel gebruikt als tijdelijke parkeervoorziening. Het project Nieuwe Thuis zorgt voor het realiseren van 8 grondgebonden woningen in de Oostwijk. Daarnaast heeft college van burgemeester en wethouders het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder vastgesteld voor industrielawaai (51dB (A)) voor vier woningen.  

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het evaluatieonderzoek Businesscase Stroomopwaarts.

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Kennis te nemen van het evaluatieonderzoek ‘Stroomopwaarts doet zijn naam eer aan’ van Berenschot d.d. 18 oktober 2019;
  2. In te stemmen met de aanbevelingen en conclusies uit dit evaluatieonderzoek, met dien verstande dat nader onderzoek plaats zal vinden naar de positionering van het strategisch beleid;
  3. Het evaluatieonderzoek ‘Stroomopwaarts doet zijn naam eer aan’ ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad;
  4. De gemeenteraad voor te stellen het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van het onderzoek en de raden hier nauw bij te betrekken en over de voortgang te informeren;

Bijlage: 

Toelichting:

De colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben kennisgenomen van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van Berenschot over het functioneren van Stroomopwaarts. Het is goed om te lezen dat de doelstellingen die zijn gesteld bij de oprichting van Stroomopwaarts ook daadwerkelijk gehaald zijn. De evaluatie bevestigt dat het een goede keuze was om te gaan samenwerken en een regionale uitvoeringsorganisatie in het leven te roepen. De aanbevelingen van Berenschot worden onderschreven.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: