De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van 21 januari 2020

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Beantwoording artikel 34-vragen over wegslepen auto’s zonder kenteken

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over wegslepen auto’s zonder kenteken vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Een auto zonder kentekenplaat is in strijd met artikel 170 van de Wegenverkeerswet (1994). Alleen de constatering van dit aspect van de wet overtreden is echter onvoldoende om een dergelijke auto te kunnen wegslepen. Hiervoor moet tevens worden voldaan aan één van de voorwaarden uit die wet, te weten:
a. het belang van de veiligheid op de weg, of
b. het belang van de vrijheid van het verkeer, of
c. het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.

In tegenstelling tot de gemeente Vlaardingen sleept de gemeente Schiedam wel auto's zonder kenteken weg. De gemeente Schiedam heeft namelijk:

  • in haar Algemene Plaatselijke Verordening (APV,artikel 5:4, lid 2) opgenomen dat een auto zonder kentekenplaat wordt aangemerkt  als een defect voertuig;
  • in haar wegsleepverordening opgenomen dat auto's zonder kentekenplaat weggesleept kunnen worden.

Beantwoording artikel 34-vragen over rotonde bij Vlaardingen Oost

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek (CU/SGP) over de rotonde bij Vlaardingen Oost beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

Het college is van mening dat er bij deze rotonde geen aanvullende maatregelen of voorzieningen noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2019 zijn 4 ongevallen geregistreerd op de rotonde Burgemeester van Lierplein nabij metrostation Vlaardingen Oost. De ongevallenregistratie laat zien dat het hier drie keer een ongeval betrof waarbij een personenauto en fietser betrokken waren en een keer een ongeval tussen twee personenauto's. Gelet op landelijke onderzoeken en het feit dat deze rotonde aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig voldoet, is in voldoende mate gezorgd voor een veilige wegsituatie. Dit neemt niet weg dat de verkeersveiligheid ook wordt beïnvloed door het gedrag van de verkeersdeelnemers.

Beantwoording artikel 34-vragen over achterhouden informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over achterhouden informatie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college is van mening dat iedereen voldoende informatie moet hebben om het debat te voeren. Coalitiepartners moeten uiteraard de mogelijkheid hebben om overleg te voeren en informatie te delen. Om ook de oppositiepartijen te bedienen met een eigen informatiekanaal gaat de burgemeester hen maandelijks informeren.

Beantwoording artikel 34-vragen over hulp bij bouwen, bouwen, bouwen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Ruben van de Zande (VVD) over hulp bij bouwen, bouwen, bouwen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente gaat komende periode de mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking met de ‘Vliegende Brigade’. Dit is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gericht op het leveren van extra menskracht voor het versnellen van woningbouwprojecten.

Bijstelling programma van eisen aanbestedingstraject tijdelijke huisvesting Palet Centrum

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd om de kwaliteit van de duurzaamheid en het binnenmilieu van de tijdelijke huisvesting Palet Centrum naar beneden toe bij te stellen.

Toelichting:

In 2019 bleek uit de aanbesteding van de tijdelijke lokalen voor de huisvesting van zes groepen van basisschool Palet Centrum op de Broekweg dat het beschikbare budget niet toereikend was voor het gewenste programma van eisen. Daarom wordt het aanbestedingstraject opnieuw opgestart, waarbij het programma van eisen wordt bijgesteld.

Raadsmemo gevolgen decembercirculaire 2019 vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo gevolgen decembercirculaire 2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de gemeenteraad over de gevolgen van de decembercirculaire. De decembercirculaire bevat informatie over wijzigingen in de uitkeringen die de gemeente krijgt van het rijk uit het gemeentefonds.  De decembercirculaire heeft maar beperkte gevolgen. Er is voor de uitkeringsjaren 2017, 2018 en 2019 een positief effect van € 295.000,-. Dit wordt in de jaarrekening 2019 verwerkt. Voor 2020 tot en met 2024 wordt de integratie-uitkering suppletie Sociaal Domein verhoogd met € 103.000,-. Dit wordt verwerkt in de eerste voortgangsrapportage 2020.

Raadsmemo informatie over het proces om het  Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair, speciaal en voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen 2020 - 2029 vast te laten stellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo informatie over het proces om het  Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair, speciaal en voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen 2020 - 2029 vastgesteld.

Bijlage:

  • IHP (pdf, 54 kB)

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen gaat in de gemeenteraad een besluit nemen over het ‘Integraal Huisvestingsplan primair, speciaal en voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen 2020 – 2029’. Wordt het Integraal Huisvestingsplan vastgesteld, dan voldoet de gemeente aan de wettelijke zorgplicht. Hierbij wordt voorzien in voldoende kwalitatief en kwantitatief goede onderwijsvoorzieningen door scholen uit te breiden, vervangende nieuwbouw te realiseren, scholen te renoveren en te verduurzamen.

Raadsvoorstel aanvraag Digitaliseringskrediet

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel aanvraag Digitaliseringskrediet vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenteraad heeft in 2018 besloten structureel een digitaliseringsbudget ter beschikking te stellen voor de versterking van digitalisering. In 2020 vindt deze versterking plaats zodat de gemeente op 1 januari 2021 klaar is om te werken volgens de Omgevingswet. Omdat een deel van de bestedingen investeringen zijn, is het nodig om daarvoor een krediet aan te vragen. Dit krediet wordt gedekt uit het budget digitalisering.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: