De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Besluiten B&W 12/02/19

Besluiten B&W 12/02/19

Afsprakenkader (intentieovereenkomst) Westwijk met Waterweg Wonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:
Besloten het afsprakenkader aan te gaan (intentieovereenkomst) Westwijk tussen Gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen.

Toelichting:

Waterweg Wonen en de gemeente werken samen aan de herstructurering van de Westwijk.
De komende jaren worden een aantal complexen van Waterweg Wonen aangepakt. Dat kan op verschillende niveaus, van renovatie tot sloop-nieuwbouw. Er wordt een (gebieds)overeenkomst opgesteld tussen Waterweg Wonen en de gemeente. Daarin worden afspraken vastgelegd over de aanpak van de complexen van Waterweg Wonen in de komende jaren. Deze afspraken betreffen de (financiële) inbreng van beide partijen, de verdeling van de werkzaamheden en de planning. In de voorbereidingen om te komen tot een gebiedsovereenkomst is een afsprakenkader (intentieovereenkomst) opgesteld. Dit geeft de uitgangspunten weer op basis waarvan de (gebieds)overeenkomst wordt opgesteld.

Situatie in Vlaardingen versus conclusies CPB-rapport over verband tussen inzet wijkteams en gebruik dure zorg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo waarin wordt aangegeven hoe de situatie in Vlaardingen zich verhoudt tot de conclusies uit het CPB-rapport 'De wijkteambenadering nader bekeken'  vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In het CPB-rapport 'De wijkteambenadering nader bekeken' uit januari jl. werd geconstateerd dat in gemeenten die met wijkteams werken, het aantal mensen dat in aanmerking komt voor de Wmo-maatwerkvoorziening 'begeleiding' in de periode 2015-2017 met ongeveer 40% is gestegen. In Vlaardingen wijken de cijfers af van de andere gemeenten uit het onderzoek. Het aantal mensen dat in aanmerking komt voor Wmo-begeleiding blijkt procentueel in 2017 nauwelijks te zijn gestegen ten opzichte van 2015. Daar staat tegenover dat het gebruik van begeleiding in Vlaardingen al vanaf de start in 2015 bijna twee keer zo hoog lag als het gemiddelde van de andere 160 gemeenten. Uit het CPB-onderzoek blijkt verder dat in veel gemeenten de beoordeling in handen is van zorgaanbieders die mensen vaak blijken door te verwijzen naar hun eigen zorgvoorzieningen. Dit is bij Vlaardingen niet het geval, omdat hiervoor ROGplus als onafhankelijke instantie de beoordeling doet voor de Wmo-begeleiding.

Raadsmemo verzoek van Stichting Islamitisch College tot stichten islamitische basisschool

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de raadsmemo Verzoek Stichting Islamitisch College vastgesteld,  
  2. de brief aan Stichting Islamitisch College vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De Stichting Islamitisch College heeft een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om een islamitische basisschool te vestigen in Vlaardingen. Dit verzoek was onvolledig. Conform de wettelijke bepalingen krijgt de stichting tot 1 april 2019 de tijd om aanvullende gegevens te verstrekken zodat het verzoek beoordeeld kan worden. De gemeenteraad neemt voor 1 augustus 2019 een besluit over het verzoek, mits de aanvullende gegevens voor 1 april 2019 worden verstrekt.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: