De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 12 november 2019

Openbare besluiten van het college van B&W - 12 november 2019

Beantwoording artikel 34-vragen over disproportionele veiligheidsmaatregelen Zomerterras

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over disproportionele veiligheidsmaatregelen Zomerterras vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het Zomerterras is geclassificeerd als B-evenement. Voor B- evenementen moet de organisator bij de aanvraag een veiligheidsplan overleggen. Op basis van de handreiking publieksveiligheid bij evenementen voor de regio Rotterdam- Rijnmond en het bijzonder evenementenoverleg wordt geadviseerd over het aantal in te zetten beveiligers door middel van een beveiligingsdienst. De handreiking speelt in op de collectieve ambities van gemeenten en hulpverleningsdiensten om te komen tot een gemeenschappelijk basisbeleid met betrekking tot publieksveiligheid bij evenementen.

Beantwoording art. 34 vragen over groenoverlast

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van art. 34 vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over groenoverlast vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording op de vragen geeft het college aan dat veiligheid altijd prioriteit heeft en dat wanneer bij de gemeente bekend is dat er sprake is van een onveilige situatie er, los van de reguliere onderhoudsprogramma's, direct actie wordt ondernomen.

Raadsvoorstel tot het instemmen met de onderwijsvisie Vlaardingen 2019 -2025

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het instemmen met de onderwijsvisie Vlaardingen 2019-2025 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De Onderwijsvisie 2019-2025 zet in om kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Vlaardingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke rol in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De visie bestaat uit vier speerpunten: soepel, speelruimte, leermeester en inclusief. Dit houdt in ondersteuning op maat aanbieden wanneer dit nodig is. Ruimte creëren voor jongeren om zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past. Iedereen kan van elkaar leren en ieder kind heeft gelijke kansen. De gemeente heeft de visie samen opgesteld met de voorschoolse voorzieningen, primair en voortgezet onderwijs, het (V)MBO, partners uit sociaal domein en de samenwerkingsverbanden. De gemeente zorgt voor een verbindende rol in het samen met betrokken partijen tot uitvoering brengen van deze onderwijsvisie.

Beantwoording artikel 34-vragen over Medisch Centrum Hoog Lede

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over Medisch Centrum Hoog Lede vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het Medisch Centrum Hoog Lede is sinds eind mei 2019 open. In de directe omgeving van dit Medisch Centrum zijn tijdelijk openbare parkeerplaatsen aangelegd om - vooruitlopend op de realisatie van de laatste woningen op Park Hoog Lede - te zorgen dat er voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn. Dat vloeit voort uit de voor het Medisch Centrum verleende omgevingsvergunning.

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft een aanwijzingsbesluit genomen, waarbij de heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen zijn aangewezen. Het aanwijzingbesluit wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het normen- en toetsingskader 2019 verstrekken aan de auditcommissie

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ‘raadsvoorstel tot het vaststellen van het normen- en toetsingskader 2019 verstrekken aan de auditcommissie’ vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Er zijn in dit normen- en toetsingskader geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Het normen- en toetsingskader wordt eerst besproken in de auditcommissie, en het is de bevoegdheid van de auditcommissie om met een initiatief-voorstel het normen- en toetsingskader ter vaststelling aan de raad voor te leggen. De accountant kan dit kader vervolgens gebruiken bij de controle van de jaarrekening 2019.

Raadsmemo Planning college 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Planning college 2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft de gemeenteraad een overzicht met de planning van de documenten die zij in ieder geval dit jaar als college van burgemeester en wethouders nog willen behandelen, mede gebaseerd op moties en toezeggingen. Er is, waar relevant, concreet aangegeven in welke collegevergadering zij een en ander willen behandelen.

Verlenging intentieovereenkomst Bemog locatie Pietersen

Het college van burgemeester en wethouders is de overeenkomst voor verlenging van de intentieovereenkomst (allonge) met Bemog Projectontwikkeling aangegaan.

Toelichting:

Onder voorwaarden wil de gemeente meewerken aan de herontwikkeling van de locatie Pietersen door Bemog Projectontwikkeling. De onderhandeling over die voorwaarden loopt nog en kan niet op 1 november 2019 afgerond worden. Aangezien de intentieovereenkomst op 1 november afloopt, is besloten om deze overeenkomst te verlengen met 6 maanden, tot 1 mei 2020.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2020 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Over de hoogte van de tarieven 2020 heeft de raad eerder al in de begrotingsvergadering besluiten genomen. De tarieven moeten nu in de raadsvergadering van december worden vastgesteld om te kunnen gelden voor het belastingjaar 2020.

Voor het jaar 2020 zijn de uitgangspunten:

  • Indexering met 1,5%.
  • De OZB-opbrengsten worden verhoogd met 7,5%, bestaande uit de algemene indexering van 1,5% vermeerderd met 6%.
  • De rioolheffing is gebaseerd op het recent vastgesteld verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
  • Wettelijk voorgeschreven tarieven worden tot het maximumbedrag opgenomen.
  • De afvalstoffenheffing wordt met 5% verhoogd.
  • Voor de tarieven van het zeehavengeld en het binnenhavengeld wordt de gemeenschappelijke regeling gevolgd.

Raadsmemo aanbevelingen accountant jaarstukken 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo aanbevelingen accountant jaarstukken 2018 vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting:

Naar aanleiding van de controle door de accountant op de jaarstukken 2018 heeft het college een raadsmemo vastgesteld met zijn aanbevelingen en de reactie van het college daarop.

Raadsmemo Brief MRDH inzake CO2 reductie

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Brief MRDH inzake CO2 reductie vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting:

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werkt samen met de 23 aangesloten gemeenten aan een aanpak om de CO2-uitstoot in het wegverkeer te beperken. Op 18 oktober 2019 heeft de MRDH de brief 'Gezamenlijke aanpak Duurzame Mobiliteit voor de reductie van CO2-uitstoot in het verkeer' aan de colleges van burgemeester en wethouders van de 23 MRDH-gemeenten gestuurd. Het Vlaardingse college informeert nu de raad in een memo over de gezamenlijke aanpak van Duurzame Mobiliteit, over de wijze waarop de gemeente Vlaardingen hierin participeert en welke maatregelen de gemeente al genomen heeft om de CO2-uitstoot in het verkeer te beperken.

Raadsvoorstel tot instemmen met de Regionale visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot instemmen met de Regionale visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-2023 vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting:

In het raadsvoorstel geeft het college aan hoe Vlaardingen zich samen met Maassluis en Schiedam in wil zetten voor de armoede- en schuldenproblematiek. Voor een goede aanpak werken de gemeenten samen met Stroomopwaarts, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Uitgangspunten hierbij zijn: preventie (voorkomen is beter dan genezen), hulp moet vindbaar en bereikbaar zijn en maatwerk voor de inwoner. Alle inwoners kunnen door omstandigheden in de financiële problemen komen. Het college heeft de ambitie hen zo vroeg mogelijk te ondersteunen. Om zo het aantal inwoners dat zelfstandig kan rondkomen van hun inkomen en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving te laten toenemen. Met speciale aandacht voor kinderen, jongeren en laaggeletterdheid.  De regionale visie is ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het activiteitenplan is ter kennisname meegestuurd en maakt inzichtelijk de bijbehorende regelingen en kosten inzichtelijk. Zo blijven de komende jaren de regelingen voor kinderen (leergeld, sport- en cultuurfonds)  beschikbaar. Verder zijn er extra activiteiten op het voorkomen van schulden, zoals budgetvoorlichting aan jongeren op scholen. 

Raadsvoorstel tot vaststelling van 'Geweld hoort nergens Thuis', regiovisie aanpak huiselijk geweld-kindermishandeling 2020-2023 + actieplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van 'Geweld hoort nergens Thuis, regiovisie aanpak huiselijk geweld/kindermishandeling 2020-2023 en actieplan 2020/2021' vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting:

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een nieuwe regiovisie en actieplan voor de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling voor de komende jaren in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Met deze nieuwe visie leggen de Waterweggemeenten focus op een verbeterde aanpak. Waarbij door meer samenwerking huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld komt. Met aandacht in de hulpverlening voor het duurzaam doorbreken van een herhaalde cyclus van geweld wat vaak van generatie op generatie wordt overgebracht.  De visie en het plan zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de andere Rijnmondgemeenten.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer gemeente Vlaardingen 2020

Het college van burgemeester en wethouders het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer gemeente Vlaardingen 2020 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft in haar vergadering van 12 november 2019 aan de raad voorgesteld de Verordening Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer vast te stellen. De verordening die, na vaststelling in de raad en publicatie, op 1 januari 2020 in werking treedt, is een geïntegreerde verordening die meer gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid van leerlingen/jeugdigen en het bieden van maatwerk. Het college heeft een Nota van Zienswijzen vastgesteld waarin een reactie wordt gegeven op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Woningbouwprogramma 2019-2020 met doorkijk tot 2030

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het woningbouwprogramma 2019 -2020 vastgesteld,
  2. het raadsmemo woningbouwprogramma 2019-2020 vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting:

Jaarlijks actualiseert het college het Vlaardings woningbouwprogramma en dit wordt getoetst aan de in regionaal verband gemaakte afspraken en de doelstellingen van het Actieplan Wonen. Voor het eind van dit jaar moet de gemeente deze gegevens aanleveren bij de provincie Zuid Holland ten behoeve van de Planmonitor Wonen.

 

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker