De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B en W - 5 november 2019

Openbare besluiten van het college van B en W - 5 november 2019

Beantwoording artikel 34-vragen over IS-terugkeerders

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over IS-terugkeerders vastgesteld.

Bijlage: IS-terugkeerders (pdf, 53 kB)

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen is niet benaderd door EenVandaag met vragen hierover. Omdat de vraag niet bekend is bij de gemeente, is het lastig om een antwoord te geven. Mocht deze in het verlengde liggen van wat in de inleiding van de vragen van Fractie Boers staat, dan vindt het college dit een kwestie waarin het Kabinet leidend is, omdat het een landelijk politiek proces betreft.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Havenverordening Vlaardingen 2019 met bijbehorende Toelichting 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Havenverordening Vlaardingen 2019 (hierna: Havenverordening) met bijbehorende Toelichting vastgesteld. 
 
Bijlage: Havenverordening Vlaardingen 2019 (pdf, 1 MB)

Toelichting: 

In de Havenverordening Vlaardingen 2019 staan regels die noodzakelijk zijn voor een goed havenbeheer in de zeehavens. Dit zijn onder meer regels over waar (zee)schepen ligplaats kunnen innemen en regels over veiligheid en milieu in de zeehavens. De huidige havenregelgeving was toe aan herziening. De Vlaardingse zeehavens maken deel uit van het grotere havengebied regio Rotterdam/Drechtsteden. De havenverordeningen in de havengemeenten in de regio Rotterdam/Drechtsteden en in het Noordzeekanaalgebied zijn zoveel als mogelijk gelijkluidend geworden en op elkaar afgestemd. De herziene regelgeving is eenvoudiger en duidelijker geworden voor alle gebruikers van het zeehavengebied.

Beantwoording artikel 34-vragen over huiselijk geweld 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over huiselijk geweld vastgesteld.

Bijlage: Huiselijk geweld (pdf, 91 kB)

Toelichting:

Aanleiding voor de vragen was een rapport waaruit bleek dat in de Randstad in verhouding tot het aantal inwoners meer huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen dan elders in het land. Vooral geldt dit voor Rotterdam waar het aantal geweldsmeldingen ongeveer 1,2% van het aantal inwoners uitmaakt. In Vlaardingen ligt dit percentage op ongeveer 0,8%. Het college benadrukt dat alle mensen die via een melding bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond in beeld komen als slachtoffer van huiselijk geweld dan wel kindermishandeling hulp krijgen.

Bekrachtiging Parafenbesluit ondertekening Sportakkoord 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Parafenbesluit ondertekening Sportakkoord vastgesteld. 

Toelichting:

Op 30 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders met een Parafenbesluit besloten tot het ondertekenen van het Vlaardings Sportakkoord. Dit akkoord is zaterdag 2 november 2019 door een groot aantal betrokkenen ondertekend. Het college heeft ook de intentieverklaring ‘Regeling Lokale Sportakkoorden – uitvoeringsbudget’ vastgesteld. Dit is nodig om een budget van 40.000 euro van het Rijk toegekend te krijgen voor de uitvoering van het Vlaardings Sportakkoord.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2019 en 10e begrotingswijziging 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2019 en 10e begrotingswijziging vastgesteld. 

Bijlage: 2e voortgangsrapportage 2019 en 10e begrotingswijziging (volgt)

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders stuurt de raad de 2e Voortgangsrapportage 2019 en de bijbehorende begrotingswijziging. Met de voortgangsrapportage informeert het college de gemeenteraad over de financiële afwijkingen op de lopende begroting en wordt de raad voorgesteld de begroting naar aanleiding van deze afwijkingen aan te passen.

Plan van aanpak verdiepingsslag budgetten begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met bijgevoegd plan van aanpak, inclusief de extra inzet van tijdelijk personeel.

Toelichting: 

In het ‘Plan van aanpak voor de verdiepingsslag budgetten begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023’ zijn de stappen omschreven die de gemeentelijke organisatie gaat zetten om beter inzicht te krijgen in de financiën.

Beantwoording artikel 34-vragen over werving nieuwe ambtenaren 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over werving nieuwe ambtenaren vastgesteld. 

Bijlage: Werving nieuwe ambtenaren (pdf, 423 kB)

Toelichting: 

In de beantwoording van de artikel 34-vragen geeft de gemeente aan wat het vacaturebeleid is, hoeveel vacatures er in 2016, 2017, 2018 en 2019 openstonden en in hoeveel gevallen een medewerker met een woonadres in Vlaardingen is aangesteld. Daarnaast geeft het college aan dat er geen voorkeursbeleid is voor mensen met een arbeidsbeperking, maar wel ruimschoots te voldoen aan de verplichtingen hierover genoemd in de Wet Banenafspraak.

Wijziging statuten en aandeelhoudersovereenkomst N.V. Irado i.v.m. toetreding N.V. BAR-Afvalbeheer als B-aandeelhouder 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • het voorgenomen besluit om buiten de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. IRADO vastgesteld:
  1. de statuten van N.V. IRADO te wijzigen teneinde de uitgifte door de vennootschap van 450 cumulatief preferente B-aandelen aan N.V. BAR-Afvalbeheer per 1 januari 2020 mogelijk te maken;
  2. de overeenkomst tussen de aandeelhouders van N.V. IRADO dienovereenkomstig aan te passen.
  • de raadsmemo wensen en bedenkingen wijziging statuten en aandeelhoudersovereenkomst N.V. Irado i.v.m. toetreding N.V. BAR-Afvalbeheer als B-aandeelhouder vastgesteld. 

Bijlage:  N.V. Irado (volgt)

Toelichting: 

Het college heeft, in afwachting van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad, ingestemd met het voorgenomen besluit om buiten de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Irado de statuten van N.V. Irado te wijzigen om toetreding van de N.V. BAR-Afvalbeheer per 1 januari 2020 mogelijk te maken. 

Financiële positie, risico's en weerstandsvermogen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo "Financiële positie, risico's en weerstandsvermogen" vastgesteld. 

Bijlage: Financiële positie, risico's en weerstandsvermogen (volgt)

Toelichting: 

Het college informeert stuurt de raad de raadsmemo ‘Financiële positie, risico’s en weerstandsvermogen’. In deze memo wordt een beeld geschetst van de noodzakelijke structurele beleidsmatige en financiële ombuigingen op basis van de voorliggende conceptbegroting, de inventarisatie van knelpunten en risico’s en het weerstandsvermogen.

Beantwoording artikel 34-vragen over kosten invoering Leegstandsverordening 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over invoering Leegstandsverordening vastgesteld. 

Bijlage: Kosten invoering Leegstandsverordening (pdf, 204 kB)

Toelichting: 

Het college heeft in de beantwoording van de artikel 34-vragen toegelicht dat de gemeente een uitgebreid participatieproces heeft doorlopen met ondernemers en vastgoedeigenaren om gezamenlijk te bepalen hoe de binnenstad weer gezond kan worden en wat daar voor nodig is. Inzet van dit traject is ook nadrukkelijk het terugdringen van leegstand. 

Raadsmemo Museum Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo  over Museum Vlaardingen vastgesteld. 
 
Bijlage: Museum Vlaardingen (pdf. 2 MB)

Toelichting: 

In 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het bedrijfsplan van het museum. In dit plan is een incidentele bijdrage van € 150.000,-- opgenomen voor rekening van de gemeente Vlaardingen. Hierop heeft het museum een extra subsidieaanvraag ingediend van € 75.000,-- voor  2019, en eenzelfde bedrag aangegeven voor 2020.  Bij amendement heeft de gemeenteraad besloten om onder voorwaarden een subsidie van € 75.000,-- toe te kennen voor het jaar 2019 en dit bedrag aan de algemene reserves te onttrekken. Het museum wil aan de uitvoering met de subsidie in 2020 vervolg geven. Er is echter geen dekking voor dit incidentele bedrag in de begroting 2020 opgenomen. Het onttrekken van geld uit de algemene reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college geeft de raad in het raadsmemo drie scenario's om mee te nemen in hun overwegingen om de subsidie wel of niet te verstrekken. 

Verdeelsleutel Stroomopwaarts 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de gewijzigde regeling kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts vastgesteld, 
  2. de aangepaste kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts vastgesteld. 

Toelichting: 

Het college heeft de gewijzigde regeling kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts en de nieuwe verdeelsleutel voor 2019 vastgesteld. Hiermee zijn de kosten op basis van uitgangspunten werk en inkomen verdeeld over de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Raadsmemo onderzoek wettelijk en wenselijke taak dierenwelzijn  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo "Onderzoek wettelijk en wenselijke taak dierenwelzijn" en bijbehorende nota vastgesteld. 

Bijlage: Dierenwelzijn (pdf, 998 kB)

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nota met de resultaten van een onderzoek naar de wettelijke en wenselijke taak rond dierenwelzijn vastgesteld. Hiermee geeft het college uitvoering aan het bij de begroting van 2019 aangenomen amendement over opvang en vervoer van dieren in Vlaardingen. In de nota staan onder andere de partners die in Vlaardingen actief zijn op het gebied van opvang en vervoer van dieren, te weten de Dierenbescherming en Dierennoodhulp. Met beide partijen werkt Vlaardingen ook de komende tijd graag aan dierenwelzijn. In de begroting 2020-2023 is structureel een extra bedrag van € 15.000,- opgenomen.

Raadsmemo motie Tiny House 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo motie Tiny House vastgesteld.

Bijlage: Tiny House (pdf, 2 MB)

Toelichting: 

Het locatieonderzoek Tiny Houses is afgerond en na extra onderzoek naar de voorkeurslocatie van de initiatiefnemers is naar voren gekomen dat, mede gezien de grote (woon)opgaven die Vlaardingen nu al heeft, op dit moment geen geschikte locaties aan te wijzen zijn. 
Gezien de woningbouwopgave van 2.000 extra woningen tot 2030 - bovenop de huidige woningbouwprogrammering - en het opstellen van een nieuwe woonvisie komend jaar, wordt het onverstandig geacht om op dit moment een nieuw locatieonderzoek op te starten. 

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker