De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van 15 september 2020

Besluiten van het college van B&W

Besluiten van het college van B&W

Toetsingskader kleinschalige beurzen Sportcentrum Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft een toetsingskader vastgesteld ter beoordeling van vergunningsaanvragen van kleinschalige beurzen door het Sportcentrum Vlaardingen.

Toelichting:

De gemeente blijft activiteiten, zoals snuffelmarkten, in Sportcentrum Vlaardingen mogelijk maken tot de herontwikkeling van de Zwanensingel-strook. Dit geldt voor een periode van maximaal vijf jaar. Door het kunnen stellen van voorwaarden in de APV-vergunning is het mogelijk om de mogelijke gevolgen voldoende te beperken. Daarnaast is de rechtsbescherming van omwonenden/belanghebbenden voldoende gewaarborgd.

Raadsvoorstel tot het afzien van de indiening van een zienswijze naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2020 van de Regionale Belasting Groep

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het afzien van de indiening van een zienswijze naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2020 van de Regionale Belasting Groep vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W stelt de gemeenteraad met dit raadsvoorstel voor om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 van de Regionale Belasting Groep en om af te zien van het indienen van een zienswijze. De 1e begrotingswijziging 2020 van de RBG gaat voornamelijk over de nadelige financiële gevolgen van de coronacrisis. Hierdoor stijgt de bijdrage van de deelnemers ten opzichte van de vastgestelde begroting. Voor de gemeente Vlaardingen betekent dit een aanvullende bijdrage van € 93.000. De extra gevraagde aanvullende bijdrage is door de gevolgen van de coronacrisis onvermijdelijk. Daarom adviseert het college om in te stemmen met deze begrotingswijziging. 

Raadsvoorstel Audiovisuele middelen raadzaal en burgerzaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Audiovisuele middelen raadzaal en burgerzaal vastgesteld.  

Bijlage: 

Toelichting:

Eind 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de vervanging van de audiovisuele middelen in de Raadzaal en Burgerzaal. Het college van B&W legt op verzoek van de raad een voorstel voor om een krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen. Dit krediet en het verdere vervolg van het project is onder voorbehoud van goedkeuring van de Provincie. Vervanging van de huidige audiovisuele middelen is nodig, omdat ze niet naar behoren functioneren. Deze middelen worden intensief gebruikt tijdens vergaderingen en vormen daarmee een essentieel onderdeel van de vergadering. Daarnaast levert het invoeren van een automatisch camerasysteem een besparing op doordat handmatige regie niet meer nodig is. 

Raadsmemo voorgenomen verkoop Erasmusplein 2

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met het voornemen om Erasmusplein 2 te verkopen en de gemeenteraad in de gelegenheid stellen om op dat voornemen wensen en bedenkingen kenbaar te maken, 
  2. de raadsmemo voorgenomen verkoop Erasmusplein 2 vastgesteld en onder geheimhouding, conform artikel 10 lid 2 onder b Wet openbaarheid van bestuur tot het moment van passeren van de akte van levering, aan te bieden aan de gemeenteraad.

Toelichting:

Het college is voornemens het pand aan het Erasmusplein 2 te verkopen en heeft een raadsmemo vastgesteld om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen over de voorgenomen verkoop kenbaar te maken. De huidige huurder, Stichting Wijzer in Opvang, is op de hoogste gesteld van het voornemen tot verkoop. De huurovereenkomst blijft gerespecteerd en gaat over op de nieuwe eigenaar.

Raadsvoorstel paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening beheersverordening Vergulde Hand West 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening beheersverordening Vergulde Hand West vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

De gemeente Vlaardingen ervaart, door krapte op de woningmarkt, een ongekend hoge ontwikkeldruk binnen de bestaande woningvoorraad. In toenemende mate worden in Vlaardingen initiatieven ontplooid in de stad die voor overlast zorgen. Daarnaast kent de gemeente Vlaardingen een grote verscheidenheid aan bestemmingsplannen met elk eigen begrippen en omschrijvingen. Dat levert verwarring op maar ook verschil in benadering bij gelijke vragen. Om deze problemen het hoofd te bieden, heeft de gemeenteraad op 17 oktober 2019 het voorbereidingsbesluit 'gebruik Wonen' genomen dat geldig is voor maximaal een jaar en vervalt wanneer een paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening BV Vergulde Hand West zijn vastgesteld. Omdat 'Vergulde Hand West' een beheersverordening is, wordt die op onderdelen herzien. Het is namelijk juridisch niet mogelijk om het paraplubestemmingsplan hiervoor in te zetten. Het paraplubestemmingsplan, samen met de herziening van de beheersverordening, maakt een uniforme werkwijze, toetsing en handhaving op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening mogelijk. Zo gelden voor heel Vlaardingen dezelfde begrippen en omschrijvingen op het gebied van  wonen en wordt het mogelijk om nieuwe problemen aan te pakken.

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker