De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 15 mei 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 15 mei 2018

Raadsvoorstel vaststellen zienswijze op Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen ontvangt de gemeenteraad ter kennisname de voorlopige jaarstukken 2017 en de beide ontwerpbegrotingen van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus. De begrotingen gaan over onder andere maatschappelijke ondersteuning (Wmo/Maatwerkdienstverlening), beschermd wonen voor Vlaardingen als centrumgemeente en lokale jeugdzorg. De raad kan binnen acht weken na ontvangst een zienswijze kenbaar maken. Het college van B&W heeft een conceptzienswijze opgesteld en legt deze ter vaststelling voor aan de raad.

Raadsvoorstel tot zienswijze bij de 3e begrotingswijziging 2018 resultaatbestemming 2017, begroting 2019 meerjarenbegroting 2020-2022 van Stroomopwaarts.

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het raadsvoorstel tot zienswijze bij de 3e begrotingswijziging 2018 resultaatbestemming 2017, begroting 2019 meerjarenbegroting 2020-2022 van Stroomopwaarts vastgesteld;
 2. ingestemd met de voorgestelde maatregelen om te komen tot een tot een reductie van het BUIG-budget.

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van B&W heeft een concept zienswijze opgesteld met aandachtspunten voor de ingediende conceptbegrotingen van Stroomopwaarts MVS. Tot uiterlijk vrijdag 8 juni 2018 kan de gemeenteraad bij Stroomopwaarts een zienswijze indienen.

Raadsvoorstel Jaarrekening 2017, zienswijze Begrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het raadsvoorstel Jaarrekening 2017 vastgesteld;
 2. de zienswijze Begrotingswijziging 2018 vastgesteld;
 3. de ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond biedt de voorlopige jaarrekening 2017 aan en verzoekt de gemeenteraad om, conform de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begrotingswijziging 2018 en de ontwerpbegroting 2019. Het college van B&W heeft een conceptzienswijze opgesteld.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 van de VRR

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het raadsvoorstel zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vastgesteld;
 2. de antwoordbrief aan de VRR over de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen. In de zienswijze wordt ingestemd met de begrotingswijziging voor 2018 en de begroting van 2019. Wel wordt verzocht om de effecten van de Wet normalisering ambtenaren voor de gemeente Vlaardingen zo snel mogelijk duidelijk te maken. Deze wet gaat op 1 januari 2021 gelden voor de veiligheidsregio's.

Raadsvoorstel tot instemming met de ontwerpbegroting 2019 van de Regionale Belasting Groep en het indienen van een zienswijze.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot instemming met de ontwerpbegroting 2019 van de Regionale Belasting Groep en het indienen van een zienswijze vastgesteld.

Bijlage

Toelichting: 

Naar aanleiding van de conceptbegroting 2019 van de Regionale belasting Groep, die een voordelig effect heeft op de begroting van gemeente Vlaardingen, stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met deze conceptbegroting en een positieve zienswijze in te dienen.

Raadsvoorstel tot vaststellen van de Jaarstukken 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het raadsvoorstel tot vaststellen van de Jaarstukken 2017 vastgesteld;
 2. in geval van wijzigingen na vaststelling, wethouder financiën gemandateerd om de wijzigingen door te voeren.

 Bijlage:

 • Jaarstukken 2017 (volgen op 17 mei)

Zienswijze RET indienststellingsvergunning Hoekse Lijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft de zienswijze van de gemeente Vlaardingen met betrekking tot RET indienststellingsvergunning Hoekse Lijn vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De RET heeft het Vlaardings college van B&W in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op de aanvraag van de indienststellingsvergunning voor de Hoekse Lijn. Deze vergunningsaanvraag is gedaan door de RET als beoogd beheerder van de Hoekse Lijn. De MRDH is de instantie die de vergunning afgeeft. In de zienswijze die het college indient, geeft het college aan dat de Vlaardingse overwegen momenteel zo zijn ingericht en vormgegeven, dat dit een veilige exploitatie van de Hoekse Lijn niet in de weg staat. Samen met de RET blijft Vlaardingen de verkeersveiligheid rondom de spoorwegovergangen monitoren en past waar mogelijk in overleg met de RET maatregelen toe om de verkeersveiligheid verder te verbeteren en de verkeersafwikkeling op het spoor en op het Vlaardingse wegennet op orde te houden.

Adviesbrief ontwerp vervoerplannen 2019 MRDH

Het college van burgemeester en wethouders heeft  de adviesbrief  over de ontwerp vervoerplannen 2019 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vastgesteld.

Toelichting:

Jaarlijks stellen de vervoersbedrijven vervoerplannen op waarin wijzigingen in het vervoeraanbod worden voorgesteld en toegelicht. De MRDH heeft deze ontwerp vervoerplannen 2019 ter consultering naar de colleges van B&W van de 23 MRDH-gemeenten gestuurd, om hierop een reactie te geven. De voorstellen in het ontwerp vervoerplan RET 2019 leiden nauwelijks tot wijzigingen in het openbaar vervoer van Vlaardingen. De reden hiervan is de vertraagde indienststelling van de Hoekse Lijn. De majeure wijzigingen die het vervoerplan RET 2018 voor onze gemeente kent, zijn daarom nog niet van kracht, waardoor het effect van deze maatregelen op het openbaar vervoer in onze stad ook nog niet in beeld is. Het ontwerp vervoerplan RET 2019 zoals dat nu voorligt, biedt om die reden voor de gemeente Vlaardingen geen aanleiding voor een inhoudelijke reactie. Verwezen wordt derhalve naar de eerdere reactie op het ontwerp vervoerplan RET 2018 die geleid heeft tot een aantal optimalisaties in het definitieve vervoerplan RET 2018.

Benoeming leden Cliëntenraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft  de brieven over de benoeming van nieuwe leden van de Cliëntenraad en de brieven over de beëindiging  van de leden van de Cliëntenraad vastgesteld.

Toelichting:

Het college van B&W heeft twee nieuwe leden van de Cliëntenraad benoemd met ingang van 1 mei 2018. In verband met het beëindigen van werkzaamheden zijn daarnaast vier benoemingen beëindigd per 1 juni  2018. De cliëntenraad Stroomopwaarts MVS adviseert over alle onderwerpen rondom werk en inkomen, waar de cliënten van Stroomopwaarts MVS mee te maken hebben.

Beantwoording artikel 36-vragen over collectieve zonnedaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 36-vragen van raadslid mevrouw Van Kalken (GroenLinks) over collectieve zonnedaken vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan dat de brief over collectieve zonnedaken van de voorzitter van de Coöperatie Vlaardingse Energie Collectief UA besproken is met de portefeuillehouder en conform het mandaatbesluit ambtelijk is afgedaan. De brief wordt alsnog naar de gemeenteraad gestuurd. Verder benadrukt het college dat, in het kader van de voorbeeldfunctie, te willen beginnen met het voorzien van gemeentelijke panden van de benodigde stroom in de vorm van groene energie. Eventuele opbrengsten kunnen worden toegewend voor maatschappelijke doeleinden ten gunste van de inwoners van Vlaardingen.

Beantwoording artikel 36-vragen over aangepaste openingstijden Mellowship tijdens de vastenmaand Ramadan

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Thiel (ONS.Vlaardingen) over aangepaste openingstijden van Mellowship tijdens de vastenmaand Ramadan conform beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan, dat op grond van de Verordening winkeltijden Vlaardingen 2014 een incidentele ontheffing kan worden aangevraagd voor de zon- en feestdagen bij onder andere bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, het uitstallen van goederen, tentoonstellingen of feestelijkheden, bijeenkomsten dan wel veilingen of beurzen. Daarnaast wordt er aan alle horecaondernemers al de mogelijkheid geboden, om indien gewenst, langer open te blijven door middel van het ‘Besluit voortzetten proef openingstijden’ en de mogelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing sluitingstijd. Het college geeft verder aan te werken aan de actualisatie van de horecanota.

Beantwoording artikel 36-vragen over nepvuurwapens

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Kerkhof (SP) over nepvuurwapens beantwoord.

Bijlage:

Toelichting: 

In de beantwoording geeft het college van B&W aan dat wetgeving nadere regels stelt rondom het voorhanden hebben van nepvuurwapens. Verkeerd gebruik kan leiden tot levensbedreigende situaties en is onwenselijk. Vooralsnog bestaat er voldoende mogelijkheid om op echt gelijkende wapens in beslag te nemen en de eigenaren daarvoor strafrechtelijk te vervolgen. Samen met de politie zijn voorbereidingen getroffen voor een brede informatievoorziening via het onderwijs rondom dit onderwerp. Ook de douane en Koninklijke Marchaussee geven met name rondom de vakantieperiode regelmatig waarschuwingen.

Beantwoording artikel 36-vragen over poreuze systeemplafonds Schrijversbuurt

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Kerkhof (SP) over poreuze systeemplafonds Schrijversbuurt beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan dat er geen reden bekend is waarom hier sprake zou zijn van een verbod op het bestaande plafond. Tochtklachten heeft Waterweg Wonen verholpen door de plafonds van de keukens in alle woningen in de Schrijversbuurt te vervangen.

Beantwoording artikel 36-vragen over woonoverlast

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Bikkers (VVD) over woonoverlast beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan dat woonoverlast vraagt om een adequate en veelal gezamenlijke inzet van politie, woningcorporatie, zorgpartners en de gemeente. De aanpak Wet Woonoverlast is tot dusver nog niet ingezet, omdat dit pas mogelijk is al alle andere toepasbare middelen zijn uitgeput.

Beantwoording artikel 36-vragen over inbraken winkelcentrum De Loper

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Boers (ONS Vlaardingen) over inbraken winkelcentrum De Loper beantwoord.

Bijlage:

Toelichting: 

In de beantwoording geeft het college van B&W aan dat de gemeenteraad sinds de invoering van cameratoezicht in het centrum regelmatig is voorzien van evaluaties. In het najaar volgt –als onderdeel van het besluitvormingsproces over eventuele voortzetting van het cameratoezicht– een uitgebreide evaluatie over de periode 2010-2018.

Beantwoording artikel 36-vragen over de wegsleepregeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid mevrouw Hogewoning (ONS Vlaardingen) over de wegsleepregeling beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan op de hoogte te zijn van de parkeerproblematiek in de VOP. In de eerste drie maanden van 2018 zijn hier zeven motorvoertuigen weggesleept. Het college licht toe dat een voertuig weggesleept kan worden als het voertuig fout geparkeerd staat en de veiligheid of doorstroming op de weg hierdoor in gevaar komt. Een weggesleepte auto kan door de eigenaar opgehaald worden tegen betaling van de wegsleepkosten en opslagkosten. In samenwerking met de VRR (brandweer) worden inspectieronden gereden in de wijken om te bezien of brandweervoertuigen de straten goed door kunnen waarbij eigenaren van hinderlijk geparkeerde motorvoertuigen aangesproken worden. In Vlaardingen zijn geen incidenten bekend waarbij fout geparkeerde motorvoertuigen de doorgang van hulpvoertuigen belemmerden bij noodsituaties.

Beantwoording artikel 36-vragen over parkeerplaatsen en plantsoen rondom Cafetaria de Viersprong.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Thiel (ONS Vlaardingen) over parkeerplaatsen en plantsoen rondom Cafetaria de Viersprong beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan dat er rondom de herinrichting van de VOP een uitgebreid participatietraject doorlopen is, waarbij ook de afweging tussen behoud van groen en de aanleg van extra parkeerplaatsen is meegenomen. Op de betreffende locatie is besloten eenrichtingsverkeer in te voeren. Dit heeft op deze locatie geleid tot minder parkeerplaatsen. In de artikel 36–vragen wordt gevraagd om rondom Cafetaria De Viersprong een blauwe zone in te voeren. Het college geeft aan dit niet te willen, omdat dit de parkeerdruk in de wijk zou verhogen. Het college licht toe dat in het totaal in de wijk aanzienlijk meer parkeerplaatsen zijn gerealiseerd dan in de oude situatie. In samenspraak met belanghebbenden is besloten om in smalle straten bomen te kappen om plek te maken voor extra parkeerplaatsen. Op de Van Beethovensingel zijn extra parkeerplaatsen gecreëerd met schuine parkeervakken. Met de belanghebbenden is afgesproken om, als in de toekomst bomen tussen deze vakken gekapt moeten worden, deze plekken zo mogelijk te vervangen door nog meer schuine parkeervakken.

Beantwoording artikel 36-vragen over speelplaats Oranjepark

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadsleden de heren Leeman (StadsBelangen Vlaardingen) en Van Unen (Beter Voor Vlaardingen) over de speelplaats Oranjepark beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan dat de speelplaatsen in de stad –naast reguliere controles– twee maal per jaar worden geïnspecteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Waar nodig worden reparaties uitgevoerd. Op de speelplek in het Oranjepark zijn bij de laatste inspectie (eind februari) alle toestellen veilig bevonden. Drie van de toestellen vertoonden wel gebreken die hersteld moeten worden. Inmiddels is een voorstel gemaakt voor een nieuwe inrichting van de speelplaats in het Oranjepark. In de komende weken zal de gemeente hierover verder spreken met betrokkenen. De planning is dat de speelplaats nog dit jaar opnieuw ingericht wordt.

Uitbreiding Ericaschool Voortgezet Speciaal Onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd:

 1. met de uitbreiding van de Ericaschool voor vier groepen;
 2. met de aankoop en plaatsing van semipermanente tijdelijke huisvesting op het schoolterrein voor deze uitbreiding zo mogelijk per 1 augustus 2018;
 3. om voor de aankoop en plaatsing van de semipermanente tijdelijke huisvesting van 358 m² een krediet van € 495.000 beschikbaar te stellen en opdracht te verstrekken tot levering en plaatsing;
 4. om voor de uitbreiding van de 1e inrichting met 358 m² een krediet van € 45.062,- beschikbaar te stellen; (norm € 125,87 per m²);
 5. en het raadsmemo uitbreiding Ericaschool VSO (voortgezet speciaal onderwijs) met vier groepen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Binnen de samenwerkingsverbanden speciaal basis- en voortgezet onderwijs waarin Vlaardingen deelneemt, is er sprake van een gestage toename van het aantal leerlingen dat is aangewezen op het speciaal onderwijs. Ook de meest recente prognoses bevestigen deze trend. De gemeente is verantwoordelijk voor de adequate huisvesting van deze leerlingen en de eerste inrichting van de school. Het college van B&W acht het onvermijdelijk en onuitstelbaar om voor deze bijzondere doelgroep op korte termijn de huisvesting van de Ericaschool uit te breiden, om deze groei op te kunnen vangen. De bedoeling is hiermee te voorkomen dat een groep van nu al meer dan twintig leerlingen op een school moet blijven die niet de onderwijsomgeving kan bieden dat deze leerlingen nodig hebben.

Herontwikkeling Unileverlocatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. de herontwikkeling van het Unileverterrein tot werk-woongebied voorgedragen aan het Regionaal Afsprakenkader Geluid & Ruimtelijke Ontwikkeling (RAK);
 2. kennisgenomen van het feit dat van de drie ingediende ontwikkelvisies voor het Unileverterrein er twee het best aansluiten op de kaders en ambities voor de herontwikkeling, zoals gesteld door gemeente, provincie en MRDH;
 3. kennisgenomen van het verlengen van de termijn van visievorming.

Toelichting:

Het college van B&W heeft besloten om de  herontwikkeling van het Unileverterrein tot werk-woongebied voor te dragen aan het Regionaal Afsprakenkader Geluid & Ruimtelijke Ontwikkeling (RAK). Slechts met instemming van het RAK kan woningbouw op die locatie mogelijk worden gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat de locatie het best ontwikkeld kan worden tot werk-woongebied. Marktconsultatie heeft geleid tot twee inhoudelijke ontwikkelvisies die aansluiten bij kaders en ambities voor de herontwikkeling, zoals gesteld door de gemeente, provincie en MRDH. Het college verwacht dat voor het zomerreces 2018 duidelijkheid kan worden gegeven over de definitieve keuze.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: