De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten B&W 12/03/19

Openbare besluiten B&W 12/03/19

Beantwoording artikel 34-vragen over het inzetten van boa's waar ze nodig zijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over het inzetten van boa's waar ze nodig zijn vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het Integraal Veiligheidsplan van waaruit het veiligheidsbeleid gestalte wordt gegeven, ziet toe op een reeks aan prioriteiten waar aandacht naar uitgaat. Het instellen van een noodverordening is daar een voorbeeld van, evenals integrale inspanningen ten aanzien criminaliteit.

Beantwoording artikel 34-vragen over BOA bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van mevrouw Hogewoning (ONS Vlaardingen) over BOA bevoegdheden vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W licht toe dat Vlaardingen niet beschikt over de superboa’s zoals in Rotterdam, omdat de BOA’s in Vlaardingen al breed inzetbaar zijn conform de Beleidsregels buitengewoon opsporingsambtenaar binnen domein 1 Openbare Ruimte. Alle Vlaardingse BOA’s beschikken over de opleiding BOA. Deze kennis wordt daarna op niveau gehouden door het volgen van bijscholings- en specialistische cursussen om de bevoegdheid te houden.

Beantwoording artikel 34-vragen over duurdere energierekening

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen   van de heer Thiel (Fractie Boers) over duurdere energierekening vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft aan een samenwerkingsovereenkomst te hebben met energieleveranciers met het oog op het vroegtijdig bieden van schuldhulp aan inwoners met betalingsachterstanden. Verder is er in de gemeente Vlaardingen een actieve aanpak: ‘Schulden in de Wijk’. Bewoners kunnen terecht met geldvragen bij de Wijkteams Vlaardingen. Sinds september 2018 is in ieder wijkteam een consulent schuldhulpverlening (van Stroomopwaarts) aangesloten voor vragen, hulp en begeleiding en zijn vrijwilligers van Humanitas (en via Schuldhulpmaatje) beschikbaar om inwoners te helpen.

Raadsvoorstel tot vaststelling Participatie 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsvoorstel tot vaststelling Participatie 2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de vergadering van 5 februari heeft het college van B&W het raadsvoorstel tot vaststelling Participatie 2019 vastgesteld. Dit raadsvoorstel is door de agendacommissie van de gemeenteraad terugverwezen naar het college, vanwege het ontbreken van een financiële onderbouwing. Op dit moment kan echter niet bepaald worden wat de participatiekosten per onderwerp zullen zijn. Wanneer een project uit het raadsprogramma wordt gestart, wordt er een begroting opgesteld waarin de kosten met betrekking tot participatie zijn opgenomen. Met deze tekstuele aanvulling legt het college het voorstel opnieuw aan de raad voor.

Bekrachtiging brief aan Rijkswaterstaat en Raadsmemo over te nemen maatregelen als gevolg van Brexit

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit beantwoording brief aan Rijkswaterstaat en de raadsmemo over te nemen maatregelen als gevolg van de Brexit bekrachtigd

Bijlage:

Toelichting:

Op 8 maart 2019 is door middel van een parafenbesluit de brief aan Rijkswaterstaat en het raadsmemo over te nemen maatregelen als gevolg van de Brexit vastgesteld. Het Rijk ziet een opvanglocatie voor vrachtwagens binnen Vlaardingen als onvermijdelijk. Het college wil in dit licht graag wijzen op de verantwoordelijkheid van het Rijk in het kader van de Brexit, waarbij is toegezegd de gemeente te ontzorgen. Het college van B&W benadrukt niet financieel te kunnen bijdragen aan maatregelen die getroffen moeten worden ten gevolge van de Brexit-problematiek in de gemeente Vlaardingen. Het college van B&W geeft in de brief aan dat de gemeente wel faciliterend zal optreden bij bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen, zal meewerken aan de verkeerscirculatieplannen en zal zorgdragen voor de openbare orde en veiligheid.

Jaarlijks Uitvoeringsplan 2019 (JUP) van het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019, inclusief evaluatie JUP 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • het Jaarlijks Uitvoeringsplan 2019 van het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 inclusief evaluatie 2018 vastgesteld,
  • de aanbiedingsbrief Jaarlijks Uitvoeringsplan 2019 van het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Dit jaarlijks uitvoeringsplan 2019 van de gemeente Vlaardingen vloeit voort uit de Kadernota Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 die de gemeenteraad in 2016 heeft vastgesteld. In deze kadernota is de visie op lokaal integraal veiligheidsbeleid vastgelegd en de strategie die de gemeente hanteert ter bevordering van de sociale en fysieke veiligheid. In 2019 wordt vanuit het Jaarlijks uitvoeringsplan sturing gegeven aan de veiligheid in de stad. Het is een dynamisch werkdocument. Werken aan veiligheid betekent immers inspelen op de actualiteit. Het veiligheidsbeleid is op hoofdlijnen een voortzetting van de werkpraktijk in 2018.

Raadsmemo Duurzaamheid Sportaccommodaties 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Duurzaamheid Sportaccommodaties 2018 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college B&W heeft met een integrale aanpak verschillende duurzaamheidsacties gestimuleerd in de sport. Door jaarlijks een eindverslag te presenteren, ontstaat een overzicht van de duurzaamheidsacties per sportvereniging. De sportverenigingen hebben tot en met 2018 verschillende duurzaamheidsinitiatieven ondernomen. De komende jaren gaan de sportverenigingen aan de slag met op maat gemaakte duurzaamheidsplannen. De sportverenigingen kunnen gebruik maken van een landelijke subsidie en een aanvraag indienen bij het Fonds Schiedam Vlaardingen.

Input voor perspectieven Regionale Energie Strategie regio Rotterdam Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders heeft

  • de brief aan de coördinator Regionale Energie Strategie regio Rotterdam-Den Haag vastgesteld.
  • De Raadsmemo over input vanuit Vlaardingen over de drie voorgestelde perspectieven RES vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W heeft als een van de 28 partijen input geleverd om te komen tot een geïntegreerd perspectief voor de Regionale Energie Strategie regio Rotterdam Den Haag. De samenwerkende lokale overheden in de regio Rotterdam Den Haag, waaronder Vlaardingen, hebben zich op 9 februari 2018 gecommitteerd aan het opstellen van een Regionale energiestrategie (RES) om tot een vrijwel CO2-vrije energievoorziening te komen in 2050.  Na het ontwikkelen en uitwerken van drie perspectieven – lokale kracht, energiepotentieel en kosten - is het nu aan de gemeenten om input te leveren vanuit een lokaal oogpunt om vervolgens te komen tot een geïntegreerd perspectief en zo een aanzet te ontwikkelen voor een uiteindelijke RES.

Renovatie basisschool De Schakel

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • ingestemd met een extra budget voor de renovatie van basisschool De Schakel,
  • ingestemd met de vergoeding voor de vervoers- en verhuiskosten,
  • bijgevoegd raadsmemo vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Voor de renovatie van basisschool De Schakel trekken de gemeente Vlaardingen en schoolbestuur UN1EK samen op. Voor dit project stelt het college € 250.000,- extra beschikbaar bovenop het reeds aanwezige budget voor het realiseren van uitbreiding en renovatie van De Schakel. Hiermee kan de renovatie volledig energieneutraal gerealiseerd worden. Met de renovatie wordt de levensduur van het gebouw met minimaal 40 jaar verlengd.

N.B. Raadsmemo Stroomopwaarts

In afstemming met de colleges van Maassluis en Schiedam is in aanvulling op het collegebesluit van 5 maart 2019 over de ‘Evaluatie Stroomopwaarts’ door het college van B&W een raadsmemo vastgesteld.

Bijlage:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: