De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Voorstellen prettigere en duurzamere Marathonweg

Voorstellen prettigere en duurzamere Marathonweg

Woensdag 19 december heeft het college de keuzenotitie voor de herinrichting van de Marathonwegzone vrijgegeven voor inspraak. Naast het verbeteren van de verkeersdoorstroming is het uitgangspunt voor de notitie het uitwerken van twee varianten die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit rondom de Marathonweg.

In een uitgebreid participatieproces met een denktank is sinds 2017 gewerkt aan een visie voor de Marathonwegzone. In de denktank zitten individuele bewoners, bewonersorganisaties, vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen, Industriële Kring Vlaardingen, de gemeente, de DCMR en adviesbureau KuiperCompagnons. Er zijn verschillende varianten onderzocht op hun effecten voor verkeer, milieu en omgeving. Twee varianten zijn als het meest kansrijk aangewezen en uitgewerkt in de visie Marathonwegzone.

Wethouder Bart Bikkers: 'Ik ben blij met de manier waarop we in breed verband zijn gekomen tot een integrale visie voor de Marathonwegzone, waarin niet alleen aandacht is voor verkeersdoorstroming, maar juist ook voor stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing, duurzaamheid, leefbaarheid en milieu. De twee varianten die nu voorliggen, zullen uiteindelijk de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Marathonweg aanzienlijk verbeteren.'

Knelpunten

Aanleiding voor de herinrichting zijn de verkeersanalyses en milieuberekeningen waaruit een aantal knelpunten naar voren kwam: het verkeer zorgt voor overlast voor de bewoners in de omgeving in de vorm van geluidhinder, trillingen en luchtvervuiling. Daarnaast loopt het verkeer geregeld vast bij de aansluiting met de A20 en kan de weg toekomstige verkeerstoename niet goed verwerken.

De gepresenteerde varianten betekenen beide een verbetering van de leefomgeving en de verkeersdoorstroming, maar verschillen sterk in de aanpak en inrichting.

Twee varianten

In variant 1 blijft de weg op de huidige plek liggen. De weg blijft geheel op maaiveldniveau met een gecoördineerde slimme verkeersregelinstallatie die voor een optimale doorstroming zorgt voor zowel de Marathonweg als de zijwegen. De afrit vanuit Maassluis moet verlegd worden en om de geluidsoverlast voor bewoners te verminderen komen er maatregelen tussen de Westlandseweg en de Marnixlaan.

Bij variant 2 wordt het noordelijk deel van Marathonweg verlegd en komt de weg verder af te liggen van de woningen aan de Floreslaan wat zorgt voor een duidelijke vermindering van de geluidsoverlast. De weg buigt ten zuiden van het kruispunt met de Floris de Vijfdelaan af en komt op het braakliggende gebied van de voormalige voetbalvelden te liggen (aan de westzijde van het tankstation). De afrit van de A20 wordt via een kruispunt met verkeerslichten op de Marathonweg aangesloten. De Marathonweg zelf komt tussen het Fortunapad en de Soendalaan dieper te liggen en gaat onder de Floris de Vijfdelaan door. Op maaiveldniveau (kruispunt Marnixlaan) komt een turborotonde en zijn geluidswerende maatregelen nodig.

Inspraak

De Visie Marathonwegzone ligt vanaf 7 januari 2019 tot en met 15 februari 2019 gedurende 6 weken ter inzage voor alle belanghebbenden. Op 23 januari wordt bovendien een informatiebijeenkomst georganiseerd. Alle reacties en zienswijzen worden meegenomen in de besluitvorming. Daarna wordt een keuzenotitie aan de raad voorgelegd met de vraag een van de varianten aan te wijzen om verder uit te werken tot een maakbaar ontwerp.

Bijlage

Visie Marathonwegzone (pdf, 19MB)

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: