De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Recreatie nog ver weg

Oeverbos raapt moed/asbest bijeen

Oeverbos raapt moed/asbest bijeen

In memoriam: Dat het Vlaardingse Oeverbos een verzamelput van puin en asbest is (daar waar een leeflaag wordt verondersteld), mag dankzij oplettende stadgenoten als Bob Kruit en Cor Witzenburg inmiddels tot het collectief geheugen worden gerekend. Dat er deze tijd voortgang is van de opruimacties zal niet iedereen bekend zijn.

Eind december een bericht van DCMR:
"Inmiddels zijn de bestuurders geïnformeerd over de situatie, daarom deze update.

De wethouder van Maassluis heeft met de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland gesproken en zowel de gemeente als provincie hebben met SBB (opdrachtgever en directievoerder sanering) gesproken.

Stukjes asbest
De DCMR heeft vastgesteld dat er onvoldoende asbestgegevens zijn en heeft SBB tot maart 2019 te tijd gekregen aanvullende gegevens aan te leveren. Asbestgehalten in de leeflaag ónder het oppervlak moeten nog worden onderzocht en geanalyseerd conform de vigerende protocollen. Handpicking van asbeststukjes aan het oppervlak was een goede noodmaatregel, maar dat alleen is niet voldoende voor de definitieve situatie.

Als de asbestgehalten de norm overschrijden, moeten om die reden aanvullende maatregelen worden genomen. Dit kan betekenen ophogen met schone grond of afgraven van de leeflaag of een combinatie van beide. Het is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek.

Puin, glas, sloopafval en ander bodemvreemd materiaal
Uit het (concept) rapport van evaluatie sanering en uit bodemgegevens van aangeleverde partijen grond bleek dat onvoldoende moeite is gedaan om het percentage bodemvreemd materiaal in de toplaag beneden het afgesproken percentage te houden. Hierop is SBB aangesproken. Die heeft toegezegd snel met een plan te komen om dit te herstellen. Dit plan kan inhouden het uitzeven van het bodemvreemde materiaal of het ophogen met schone grond of het afgraven van de leeflaag of een combinatie van maatregelen. DCMR verwacht in januari 2019 meer te weten over de acties die SBB ingepland heeft. Uiteraard zal de gemeente dan ook laten weten wat de gemeente van het plan vindt.

Gemeente Vlaardingen in afwachting plan Staatsbosbeheer
De gemeente Vlaardingen is eind december in afwachting van een plan van Staatsbosbeheer, die in opdracht van het Recreatieschap werkt met budget van de provincie. Hierbij de berichtgeving hierover.

Update rondom het Oeverbos Lickebaert
(Medio december 2018)
Oeverbos Oost in Vlaardingen is door Staatsbosbeheer gesaneerd in opdracht van het Recreatieschap (tegenwoordig CBG). Voor de sanering is een overeenkomst gesloten tussen PZH, Recreatieschap en Staatsbosbeheer, waarbij vanuit PZH budget beschikbaar is gesteld voor de sanering aangezien het een ecologische spoedlocatie betreft die conform het Convenant voor 2020 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. In de overeenkomst is een programma van eisen opgenomen waaraan de sanering moet voldoen. In opdracht van PZH is dat programma van eisen vertaald in een saneringsplan, dat is beschikt door de DCMR. DCMR is al vanaf het begin betrokken als adviseur voor het project in het kader van de spoedlocaties.

De sanering is uitgevoerd eind 2017/lente 2018 en betreft het aanbrengen van een leeflaag. De grond is geleverd door Grondbank Rotterdam, de meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit zijn getoetst door de DCMR. Na het aanbrengen van de leeflaag is door omwonenden geklaagd over (scherp) puin in de leeflaag. Een toezichthouder heeft toen asbestverdacht materiaal geconstateerd, waarna door Ecoloss een asbest sanering heeft plaats gevonden (hand pick). Daarna heeft Staatsbosbeheer een aantal maal bodemvreemd materiaal verwijderd van de leeflaag (rapen), dit staat ook in 2019 nog een aantal keer gepland.

Er is een evaluatieverslag van de sanering ter beoordeling aangeboden aan Bodemtoetsing. Hierop is een opschortingsbrief verzonden,  met een aantal aanvullingen die verwacht worden op het evaluatieverslag. Een van de voorwaarden is een asbestonderzoek in de aangebrachte leeflaag. Voor dit asbestonderzoek heeft Staatsbosbeheer offerte ontvangen van SGS, opdrachtverlening vindt begin januari plaats.

Vorige week donderdag (medio december 2018) heeft overleg plaats gevonden tussen mensen van Staatsbosbeheer en wethouder Bart Bikkers van gemeente Vlaardingen. Ook was er iemand bij dit overleg aanwezig vanuit haar werkzaamheden bij de gemeente Vlaardingen. Gemeente Vlaardingen is niet tevreden over de kwaliteit van de leeflaag en de actie die Staatsbosbeheer tot nu toe heeft genomen. Met Staatsbosbeheer is de afspraak gemaakt dat zij inzicht geven in de acties die ze nog gepland hebben voor de locatie. Vooruitlopend daarop heeft de wethouder contact opgenomen met Gedeputeerde Rik Jansen.

Op verzoek van PZH is een notitie opgesteld die diverse mensen te informeren.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: