De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

AOV wacht niet thuis af

Vrij Reizen OV AOW-gerechtigden inkomen tot 120% bijstandsnorm

Vrij Reizen OV AOW-gerechtigden inkomen tot 120% bijstandsnorm

Tijdens de raadsvergadering 30 mei 2018, behandelend agendapunt 4 mondelinge vragenronde raadsleden, heeft het AOV namens alle indieners van het bij de begrotingsbehandeling op 9 november 2017 aangenomen amendement Vrij Reizen OV voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, vragen gesteld over de ontstane onduidelijkheid over de afhandeling zoals gedaan door het college van burgemeester en wethouders (hierna B&W).

De beantwoording door portefeuillehouder C.T. Oosterom betrof een verwijzing naar een raadsmemo met concept raadsvoorstel van 13 februari 2018, dat toegestuurd zou zijn aan de gemeenteraad. Daarbij volhardde de wethouder, dit zelf opgevraagd en verkregen te hebben via de griffie en/of de ambtelijke organisatie.

Donderdag 31 mei 2018 werd de raad, middels een schrijven van de gemeentesecretaris geïnformeerd, dat op 13 februari jongstleden het college van B&W een concept raadsvoorstel heeft behandeld naar aanleiding van het raadsbesluit op basis van genoemd amendement en

bij deze gelegenheid heeft besloten dit raadsvoorstel niet voor te leggen aan de gemeenteraad, maar om één en ander over te laten aan een nieuw college.

Met de brief van de gemeentesecretaris is het onjuiste beeld, zoals door de wethouder geschetst, dat de gemeenteraad van Vlaardingen haar werk niet zou hebben gedaan of dat de ambtelijke organisatie en/of de griffie op 13 februari 2018 ten onrechte stukken niet doorgeleid heeft naar de gemeenteraad, rechtgezet.

Bovengenoemde handelswijze door de wethouder, het onjuist en onvolledig informeren van de gemeenteraad, zou reden voor een motie van wantrouwen kunnen zijn, ware het niet dat naar alle waarschijnlijkheid dinsdag 5 juni aanstaande een nieuw college zijn opwachting zal maken.

Dit amendement voor te leggen in de laatste vergadering is daarom ongepast, maar dat de ontstane situatie publiekelijk rechtgezet dient te worden moge duidelijk zijn. Temeer omdat door het niet uitvoeren van het raadsbesluit en/of het daarover niet informeren van de raad, nu in Vlaardingen wonende AOW gerechtigden met een inkomen tot 120%, langer dan noodzakelijk, een voorziening, het gratis gebruik maken van openbaar vervoer, wordt onthouden.

Uit de verwijzing in de beantwoording van de wethouder naar het ongelukkige moment van 13 februari 2018, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, blijkt dat om politieke redenen geen uitvoering is gegeven aan het amendement. Dit is oneigenlijk gebruik van de bestuurdersbevoegdheid en als zodanig in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en kan in dezen het hele college van B&W worden aangerekend.

Weerlegt de wethouder het gestelde, dan is er, gezien de wethouder zich college besluiten niet kan herinneren die de eigen portefeuille betreffen, sprake van incompetentie van deze wethouder.

Politieke redenen dan wel incompetentie van een wethouder mag nooit ertoe leiden dat belanghebbenden een voorziening wordt onthouden, wat de eis om het amendement per direct te effectueren rechtvaardigt. Op de eerstvolgende vergadering na de benoemingsraad van dinsdag aanstaande zal het AOV er dan ook voor pleiten om de schade voor de doelgroep te beperken en met onmiddellijke ingang het raadsbesluit door het nieuwe college in uitvoering te laten nemen.

Afsluitend spijt het het AOV niet, afscheid te nemen van een wethouder en college, dat op deze wijze misbruik maakt van zijn uitvoerende macht in flagrante tegenstelling met wat van een verantwoordelijk bestuurder mag worden verwacht. Hopelijk kunnen we met de komst van het nieuwe college bereiken dat de inwoners van Vlaardingen niet langer om politieke redenen in hun belangen worden geschaad.

***

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2019 – 2021, werd op 9 november 2017 het door het AOV, SP VV2000/Leefbaar, SBV, PvdA, ONS en GroenLinks ingediende amendement Vrij Reizen OV voor AOW gerechtigden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm aangenomen, met bijbehorend budget van € 250.000,=, start uitvoering uiterlijk 2e kwartaal 2018.

Via het overdrachtsdossier Gemeente Vlaardingen, Coalitie 2018-2022 (pagina 16), neemt de raad kennis van het besluit van het huidige College, de pilot niet te starten vanwege de vermeende hogere kosten van € 100.000,=, waarmee de totale ruimtevrager € 350.000,= betreft voor deze pilot, maar deze over te dragen aan het nieuwe college.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Waarom spreekt het college in haar overdrachtsdossier over een motie en niet over een amendement?;
  2. Het college hoeft conform de financiële verordening tot een bedrag van € 200.000,= niet terug naar de raad, dus waarom is er geen uitvoering gegeven aan het amendement?
  3. Of waarom is het college gezien de discussie bij de behandeling van het amendement niet per omgaande teruggekomen naar de raad over de extra benodigde € 100.000,=?
  4. Waarom is de raad niet met een fatsoenlijke raadsmemo geïnformeerd, anders dan via een overdrachtsdossier over het besluit de uitvoering van de pilot gratis OV door te schuiven naar een volgend college?
  5. Waarom is de raad niet middels een raadsmemo fatsoenlijk onderbouwd geïnformeerd over de berekening € 350.000,=?

Immers uit de raadsmemo van 5 juli 2011, betreffende de evaluatie van een eerdere pilot gratis OV voor AOW gerechtigden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm blijkt dat van 1 april 2010 – 31 maart 2011, 1.179 personen toen gebruik gemaakt hebben van de regeling tegen totaal € 174.000,=.

  1. Hoe kan het verschil tussen de pilot 2010 en de gevraagde pilot 2018 € 176.000,= zijn?
  2. Hoeveel personen zouden nu gebruik maken van deze pilot?
  3. Hoe is de berekening tot € 350.000,= opgebouwd, graag een toelichting?

Tot zover de vragen, welke het AOV zal inbrengen in de raadsvergadering van 30 mei 2018, agendapunt 4, mondelinge vragenronde raadsleden.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: