De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

ONS.Vlaardingen wast handen terecht in onschuld

Verzoek duiding inzake mogelijke integriteitschending

Verzoek duiding inzake mogelijke integriteitschending

Inzake de melding van een mogelijke integriteitschending betreffende partijfinanciering van ONS Vlaardingen, kreeg ik door tussenkomst van W. v.d. Vlies, interim adviseur van de griffie, de beschikking over de belangrijkste stukken van het betrekkelijke dossier. Zulks was ingegeven door uw wens om de kwestie en de voorhanden resultaten en bevindingen, voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige.

Ik heb in ieder geval kennis genomen van de melding van de SP fractie inzake “integriteit” d.d. 21 september 2017, de reactie van ONS Vlaardingen in de vorm van een persbericht d.d. 22 september 2017 en het ongedateerd schrijven van de Commissaris van de Koning met kenmerk 2017-619191914.

Het Steunpunt Integriteitonderzoek politieke Ambtsdragers verricht geen zelfstandig persoonsgericht integriteitonderzoek. Het is ingesteld om beslissers over dergelijk integriteitonderzoek inzake vooral politieke ambtsdragers – in de gemeentelijke context is dat de burgemeester – bij te staan en te adviseren over deze spaarzame en ingewikkelde casuïstiek. Uiteraard beschik het Steunpunt wel over de voor dat onderzoek noodzakelijke kennis en vaardigheden, o.a. uit hoofde van ervaring bij verschillende overheden en bij het aldaar verrichten van onderzoeken naar integriteitsschendingen.

De kwestie handelt in essentie om de toelaatbaarheid, begrenzing en randvoorwaarden van sponsoring van politieke partijen.
Voor sponsoring van politieke partijen in 1e en 2e kamer geldt het volgende:

Giften en sponsoring
Een externe inkomstenbron van partijen zijn de giften en sponsoring die ze ontvangen. Natuurlijke personen of organisaties kunnen geld schenken aan een partij. Belangengroepen zijn bereid om politieke partijen te steunen wiens beleid gunstig voor hen is. Zo geeft het zakenleven vaak geld aan de rechtse partijen en de vakbonden vooral aan de linkse partijen. Bedrijven kunnen ook bepaalde zaken sponsoren. Het gaat vaak om organisaties die in het verleden tot dezelfde zuil behoorden en nu nog steeds sympathie voelen voor die politieke partijen. Giften en sponsoring zijn slechts in beperkte mate gewenst. Partijen moeten voorkomen dat de schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt. De giften zijn bij de meeste partijen slechts een beperkt deel van het partij-inkomen.

In 2002 laaide de discussie over openheid van partijgiften op nadat Fortuyn i aankondigde 4 miljoen euro te kunnen bemachtigen uit zijn netwerk in de zakenwereld. Ook de financiering van de PVV i, wat in feite geen partij is, maar een vereniging met één lid, riep vragen op. Veel partijen hebben hun eigen beleid op het gebied van giften en sponsoring. Nederlandse politieke partijen die gebruik maken van sponsoring zijn bijvoorbeeld het CDA en de VVD. Zij laten al enkele jaren partijactiviteiten als congressen en studiebijeenkomsten sponsoren door bedrijven.

Sinds 1999 moeten giften aan een politieke partij van 4537,80 euro of meer, die niet afkomstig zijn van een natuurlijk persoon, openbaar worden gemaakt. Dit gebeurde door het te vermelden in het financieel verslag van de politieke partij. Er volgden echter geen sancties wanneer partijen dit niet deden. Vanaf 2013 zijn de regels over giften aangescherpt. De wet verplicht politieke partijen in de Eerste en Tweede Kamer om nu jaarlijks opgave te doen van giften vanaf 4500 euro en schulden hoger dan 25.000 euro.

Deze regels gelden ook voor financiële steun aan gelieerde instellingen van partijen en voor personen. Ook giften in natura vallen onder de strengere regels. In oktober 2014 zijn de giften die politieke partijen ontvingen voor het eerst openbaar gemaakt. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken publiceerde deze cijfers over het jaar 2013.

Hieruit blijkt dat de regelgeving in 2013 is aangescherpt en verder is bekend dat partijen hier op verschillende wijze mee omgaan. Uiteraard is deze regelgeving toegespitst op het parlement maar er kan wel de ratio van openheid over partijfinanciering uit worden afgeleid. (www.parlement.com/id/vhnnmt7l3ozz/partijfinanciering)

Toegepast op de casus van ONS Vlaardingen, acht ik het navolgende relevant:
•De partij is volstrekt transparant over de sponsoring, is er zelfs “fier” op en biedt aan de boeken op dit punt in te zien.
•De uitlatingen van de fractievoorzitter op 14 september 2017 zijn in volle openbaarheid gedaan. Het staat hem vrij het betoog van de advocaat te volgen als dit overeenstemt met zijn eigen (partij) opvattingen.
•Daarbij is ook het “hogere” belang genoemd: de dreigende schadeclaim. Hoe realistisch dit is, kan ik op basis van de voorhanden informatie niet beoordelen.
Ik ben van mening dat een extern onderzoek in brede zin weinig toegevoegde waarde heeft. De meeste gegevens zijn voorhanden of kunnen gemakkelijk worden verkregen door de aangeboden schouw van de boeken op te volgen. Een extern onderzoek in brede zin kost veel gemeenschapsgeld en dit kan alleen worden gelegitimeerd als “last resort” om aan de voor de beoordeling noodzakelijke feiten te komen of wanneer de organisatie hiervan kan leren in de zin dat toekomstige casuïstiek wordt vermeden of de interne mores kunnen worden bijgesteld.

Ik ken de actuele verhoudingen niet, kan mij voorstellen dat de verhoudingen ietwat verzuurd zijn (ook in het licht van de uitslag van de verkiezingen) maar zou toch menen dat een uitnodiging van de partijen, voorafgegaan door een beoordeling van de boeken, de lucht zou moeten klaren. De burgemeester zou een dergelijke rol kunnen pakken, immers de hoeder van de bestuurlijke integriteit. En indachtig het bovengenoemde schrijven van de CDK.

Van belangenverstrengeling is pas dan sprake als de zuiverheid van de besluitvorming in het geding is. Er moet dan sprake zijn van een zodanig gemankeerd verband tussen het standpunt van de partij en de “wederdienst” van de sponsor, dat die zuiverheid lijkt te zijn geschonden. In de voorhanden gegevens zie ik een dergelijk verband niet.
Een integriteitsonderzoek in brede zin heeft nu nog geen toegevoegde waarde. De feiten zijn bekend en kunnen alleen nog worden onderbouwd met een beoordeling van de boeken door een deskundige, bijvoorbeeld een (forensisch) accountant. Alleen het debat is op dit moment interessant. In dat verband siert het de raadsfractie die de kwestie heeft opgebracht. Met een bespreking van deze casus wordt de gemeentelijke “moresprudentie” gevoed: het toekomstig handelen in vergelijkbare casuïstiek wordt met een debat over een zaak als deze, van scherpere kaders voorzien.

Als uit het boekenonderzoek afwijkingen blijken die wellicht een nadere beoordeling verdienen, kunt u mij hierover opnieuw bevragen. Ik wil u danken voor het in mij gestelde vertrouwen en ben uiteraard bereid mijn bevindingen aan u toe te lichten. Ik wil dat echter graag tot die kring beperken. Dit advies beperkt zich tot uw vraag en deze casus in het bijzonder op basis van de aan mij toegezonden documentatie. Uiteraard staat het u vrij de betrokkenen, college en raad over mijn bevindingen te informeren.

14 commentaar(en) op artikel "Verzoek duiding inzake mogelijke integriteitschending"

Pollie, waar blijf je...?

Door: Ron Boers Op:

Mooi verhaal, ik wacht geduldig het resultaat van het integriteitsonderzoek af

Door: Pollie Op:

Tina, jij weet meer van juridische zaken dan ik, heb jij enig idee of wat geldt voor sponsoring van partijen in de Eerste en Tweede Kamer ook op gaat voor plaatselijke partijen? Ik vind het een beetje een vaag verhaal. De opsteller vindt het een beetje duur worden om alles tot op de bodem uit te zoeken, maar Frans heeft gezegd dat het wat hem betreft niet diep genoeg kan gaan. Dus ik ga er van uit dat er een grondig onderzoek komt waarbij niet op de kosten gelet hoeft te worden, het gaat tenslotte om een uitermate serieuze beschuldiging die gedaan is door de SP en de opsteller van deze brief geeft de ook gelijk om dit aanhangig te maken

Door: Pollie Op:

Oooh Tina, help help ik kan het niet winnen@ zielige Pollie

Door: Snuivende Pollie Op:

TIP

Voor het integriteit onderzoek Is het misschien handig om eens te Google- len op " Judobond Frans H. en trek dan je conclusie over de integriteit van Frans H.

Het is misschien oud nieuws maar het geeft wel te denken.

Door: rene Op:

Zeg Snuiver, het gaat niet om winnen hier, de uitspraak dat ONS.Vlaardingen terecht onschuldig is is gewoon een beetje voorbarig gedaan

Door: Pollie Op:

Rene, heb ik is gedaan, al weer 2 weken geleden en als je verder zoekt wordt duidelijk dat Hoogendijk een schade vergoeding heeft gekregen dat er een blad zelfs heeft moeten rectificeren en de site van de Judobond geeft aan dat hij daar nog steeds actief is en voorzitter is van een district. dat zal voor jou waarschijnlijk niet genoeg zijn maar voor mij duidelijk genoeg. en stop is met die flauwekul van fake accounts en namen waar anderen achter zitten. daar zou de redactie van deze digi krant is naar moeten kijken.

Door: Fred Vandervelde Op:

Ik ga maar eens reageren want ik ben het wat betreft die fake accounts eens met Fred Vandervelde.

"•De partij is volstrekt transparant over de sponsoring, is er zelfs “fier” op en biedt aan de boeken op dit punt in te zien.

•De uitlatingen van de fractievoorzitter op 14 september 2017 zijn in volle openbaarheid gedaan. Het staat hem vrij het betoog van de advocaat te volgen als dit overeenstemt met zijn eigen (partij) opvattingen.

•Daarbij is ook het “hogere” belang genoemd: de dreigende schadeclaim. Hoe realistisch dit is, kan ik op basis van de voorhanden informatie niet beoordelen.

Ik ben van mening dat een extern onderzoek in brede zin weinig toegevoegde waarde heeft. De meeste gegevens zijn voorhanden of kunnen gemakkelijk worden verkregen door de aangeboden schouw van de boeken op te volgen. Een extern onderzoek in brede zin kost veel gemeenschapsgeld en dit kan alleen worden gelegitimeerd als “last resort” om aan de voor de beoordeling noodzakelijke feiten te komen of wanneer de organisatie hiervan kan leren in de zin dat toekomstige casuïstiek wordt vermeden of de interne mores kunnen worden bijgesteld."

Aldus een bureau wat is geadviseerd door de Commisaris van de Koning. Ja dat mensen zich door die fake accounts mogelijk zouden laten leiden zou kunnen, maar voor sommige is het moeilijk om toe te geven dat ze er naast zaten. Hulde aan de SP dat zij de grootsheid hebben om nu in zee te gaan met ONS en in het belang van de stad tot een bestuur te komen. Daar kunnen de mensen achter de fake accounts wat van leren.

Door: Rob van de Bent Op:

Rob, hoe kom je er bij dat de SP met ONS.Vlaardingen in zee gaat?

En leuk dat je hele stukken tekst hier kopieert, maar dat bureau zegt alleen maar dat ze niets inhoudelijk kunnen zeggen zolang er geen boekenonderzoek is gedaan. Frans wil zelf dat alles goed uitgezocht wordt, dus het is een beetje prematuur om conclusies te trekken

Door: Pollie Op:

@Pollie. Zit even krap in de tijd maar kom asap met reactie

Door: Tina Rossem Op:

Er bestaat de Wet financiering politieke partijen en die is recentelijk gewijzigd. Lokale partijen vallen daar nu ook deels onder. Zij zullen een giftenreglement moeten hebben. Daar lijkt vooralsnog geen opening om alles boven tafel te krijgen. Ik heb nu de indruk dat boeken gezien zijn maar niet ingezien zijn ergo niet beoordeeld. De boeken zijn niet gevorderd maar is een vrijwillige selectie van wat ONS heeft aangeboden. Kortom, iedere duidelijkheid ontbreekt nog en het is te vroeg om te juichen zoals ONS doet. De facto weten we nog niets.

Door: Tina Rossem Op:

Ik had al zo'n idee, Tina. Afwachten wat het onderzoek oplevert dan maar. Ik denk dat we vanavond wel te horen krijgen wie wanneer dat onderzoek gaat doen. En dat wordt dus een grondig onderzoek!

Door: Pollie Op:

Tegen zoveel intelligentie van twee fake accounts kan niemand op. Van de ene account is bekend dat het een oud Vrije Volk fotograaf is en de ander is zo laf dat zijn IP adres komt uit Swifterband. De redactie van deze krant moet aan dit soort fake account toegang tot discussie weigeren.

Door: Rob van de Bent Op:

Dankjewel voor het compliment. Rob van de Bent? Echt?

Door: Pollie Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: