De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

D66 houdt het liever netjes

Sportclubs, seksuele intimidatie en misbruik

Sportclubs, seksuele intimidatie en misbruik
Onder verschillende (potentiële) risicogroepen, zoals sporters met een beperking, LHBT-sporters, sporters met een migratieachtergrond en topsporters, liggen deze cijfers nog veel hoger. D66 Vlaardingen is hier zeer bezorgd over en heeft naar aanleiding hiervan verschillende vragen voor het college.

 

In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Hierbij is tevens een rol weggelegd voor gemeenten.

 

De onderzoekscommissie beveelt sportclubs onder meer aan om het aantal vertrouwenspersonen te vergroten, hun opleiding te intensiveren, en de drempel te verlagen om met de vertrouwenspersonen in contact te komen. Wanneer zich een incident voordoet zouden sportclubs actiever kunnen zijn in het regelen van ondersteuning, en bijvoorbeeld het inschakelen van begeleiding via Slachtofferhulp Nederland.


De sportkoepel NOC*NSF streeft naar een meldplicht voor sportclubs wanneer seksuele grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd. Tevens komt er een beleids- en kenniscentrum dat clubs en bonden gaat ondersteunen bij de aanpak van seksueel misbruik en slachtoffers kan helpen als zij aangifte willen doen. 
Om dit te bereiken is intensievere samenwerking tussen gemeente en sportclubs noodzakelijk.

 

Naar aanleiding van deze publicatie heeft D66 Vlaardingen de volgende vragen:

  1. Heeft uw college kennis genomen van bovengenoemd rapport?
  2. Heeft uw college op dit moment een waarheidsgetrouw beeld mate waarin bovengenoemde problematiek speelt in Vlaardingen? Zo ja, kunt u dit beeld toelichten? Zo nee; welke stappen bent u voornemens te zetten om dit beeld te verbeteren?
  3. Voert de gemeente reeds actief beleid om het risico op incidenten onder jeugdige sporters te verkleinen? Zo ja; kunt u dit beleid toelichten? Zo nee, bestaat er een concreet voornemen om tot beleid te komen? Zo ja; kunt u dit voornemen toelichten?
  4. In het rapport van de onderzoekscommissie hebben de GGD’s aangegeven hun expertise ter beschikking te willen stellen. Bent u bereid om, al dan niet samen met de buurgemeenten, de GGD Rotterdam Rijnmond te verzoeken haar expertise te lenen aan de gemeente Vlaardingen, en de in Vlaardingen actieve sportclubs? Zo ja; op welke termijn bent u voornemens dit te doen? Zo nee; waarom niet?
  5. Bent u bereid de verdere aanbevelingen genoemd in het rapport van de onderzoekscommissie te onderzoeken en op te volgen, en zodoende een intensievere samenwerking aan te gaan met de in Vlaardingen actieve sportclubs om het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan? Zo ja; welke stappen bent u voornemens hiertoe te zetten, en op welke termijn?

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: