De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Benieuwd naar stand van zaken Stroomopwaarts

SP & VV2000/LV slaan handen ineen

SP & VV2000/LV slaan handen ineen

Raymond van Haren (VV2000/LV) en Ingrid Wijker (SP) hebben gezamenlijk vragen gesteld aan het college. Doel van dit vragenvuur is om inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot Stroomopwaarts. Hoe functioneert Stroomopwaarts en zijn alle ambities en intenties zoals verwoord in de business case, waar een meerderheid van de raad toentertijd mee ingestemd heeft, daadwerkelijk waar gemaakt?

Eind 2014 is de Business Case van Stroomopwaarts vastgesteld door de raad. In deze Business Case zijn diverse doelstellingen, ambities alsmede een financieel overzicht opgenomen waar een meerderheid van de raad zich in kon vinden. Daar de informatievoorziening over stroomopwaarts beperkt is en wij graag willen weten hoe de vlag bij SOW erbij hangt, hebben wij de volgende vragen:

Voordelen, blz 4. Business Case Stroomopwaarts
1) De nieuwe organisatie stroomopwaarts zou moeten leiden tot een verbetering van de dienstverlening. Dit staat ook als voordeel in de BC benoemd. Kunt u aangeven hoe de cliënt
    tevredenheid zich vanaf 2015 ontwikkeld heeft, met andere woorden: welk cijfer heeft Stroomopwaarts behaald in 2015, 2016 en 2017? Kunt u tevens aangeven hoeveel klachten
    er zijn binnengekomen in 2015, 2016 en 2017 en wat was de aard van deze klachten?
2) Verder werd er vanuit gegaan dat de wachttijden en doorlooptijden zouden verbeteren. Is dit voordeel reeds behaald? Kunt u aangeven hoe de wachttijden en doorlooptijden zich
    over 2015, 2016 en 2017 hebben ontwikkeld?
3) Tenslotte werd het uniformeren van de werkwijze als belangrijk voordeel gezien. Kunt u aangeven of alle processen en systemen inmiddels geharmoniseerd zijn? Zo nee, wanneer
    verwacht u dit gerealiseerd te hebben?

Doelstellingen, blz 4. Business Case Stroomopwaarts
4) Is de doelstelling om de tevredenheid in 2018 hoger te hebben dan in 2014 behaald?
5) Is de doelstelling om de arbeidsparticipatie te vergroten en te ontwikkelen behaald? Kunt u dit kwantitatief onderbouwen? (begroot versus gerealiseerd)
6) Is de doelstelling om vanaf 1/1/2015 een kostenreductie te realiseren behaald? Kunt u dit kwantitatief onderbouwen?
7) In de BC is de winst in effectiviteit geschat op 15%, kunt u aangegeven of dit een realistische schatting was? Kritische succesfactoren en prestatie indicatoren, blz 14. Business
    Case Stroomopwaarts Op basis van de kritische succesfactoren is er voor Stroomopwaarts MVS een aantal prestatie-indicatoren benoemd. Het gaat om prestatie-indicatoren op
    de prestatievelden financiën, bedrijfsvoering, klanttevredenheid en leer- & ontwikkelvermogen.
8) Rapporteert u periodiek over de benoemde prestatievelden? Zo ja, kunt u aangeven op welke prestatievelden SOW goed presteert en op welke prestatievelden er lager gescoord
    wordt? Is dit vanaf 2015 verbeterd?

Organisatieomvang, blz. 17. Business Case Stroomopwaarts
Aantal FTE: was 362,73 wordt per 2015: 304,9 en per 2019: 280,42
9) Kunt u aangeven wat de stand van zaken in 2018 is? Break-even point berekening, blz.26 Business Case Stroomopwaarts In de business case is de ambitie opgenomen om vanaf
    2019 break even te draaien, een positief jaarsaldo te behalen vanaf 2017 en om zelfs vanaf 2020 een structureel positief jaarsaldo te hebben van 4,3 miljoen.
10) In 2017 zou een eerste inverdien effect zichtbaar zijn, klopt dit nog? Graag een stand van zaken, met andere woorden: graag de gerealiseerde resultaten ten opzichte van de
      begrote resultaten in de BC (2015 t/m 2017) en aanvullend hierop nieuwe prognoses over 2018 t/m 2020.

1 commentaar(en) op artikel "SP & VV2000/LV slaan handen ineen"

Goede vragen.

Erg benieuwd naar de antwoorden. Geloof niet dat Stroomopwaarts enig ambitie heeft verwezenlijkt. Ook is de bedrijfsvoering dramatisch om maar te zwijgen over de dienstverlening.

Door: Westwijker Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: