De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Speelplaats Oranjepark

SBV & BVV op de wip

SBV & BVV op de wip

Stadsbelangen Vlaardingen en Beter voor Vlaardingen, zijn geattendeerd op de (onderhouds)situatie van de speelplaats in het Oranjepark. Samen met meldster en nog andere bewoners is er vorige week vrijdag 20 april 2018 een schouw gehouden op de speelplek. We kunnen u mededelen dat wij geschrokken zijn.

Wij zagen incomplete en kapotte speeltoestellen, blootliggende randen van speelheuveltjes (oorzaak is te weinig zand in de zandbakken), een verzande niet functionerende waterloop etc etc. Eveneens zagen wij dat er voor de allerkleinsten weinig speeltoestellen aanwezig waren.’

Op het moment van de schouw zagen wij dat de afvalbakken overvol waren, er nog een ruime hoeveelheid bladmateriaal was te zien, welke het speelmateriaal er niet veiliger opmaakte en werd geconstateerd dat een deel van het toegangshek defect was, volgens verklaring van de meldster was dit al enige weken het geval.

De meldster gaf ons aan dat zij vorig jaar de gemeente telefonisch  al op de hoogte heeft gebracht van de situatie, maar dat haar was medegedeeld dat naar deze situatie een externe adviseur zou moeten kijken, hetgeen nimmer is gebeurd, of in ieder geval niet kenbaar is gemaakt aan meldster.

Zonder daar op detail op in te gaan hebben wij ook andere speelplekken bekeken en zijn de nodige gebreken geconstateerd.

Speelruimtebeleid
Het vigerende Speelruimteplan 2013 zegt over de formele speelruimten waartoe het Oranjepark ook behoort:
1. “Kwalitatief hoogwaardig ingerichte openbare ruimte is onderdeel van een prettige leefomgeving. Hiertoe behoort ook de formele en informele speelruimte. Om de leefbaarheid te
    bevorderen zal er voldoende aandacht moeten zijn voor de kwaliteit van formele en informele speelruimte. Voor de formele speelruimte betekent dit een kwaliteitsverbetering van
    de huidige voorraad. De gemeente Vlaardingen stelt daarbij kwaliteit boven kwantiteit.”
2. “Speelplekken dienen …. sociaal en fysiek veilig te zijn, goed bereikbaar,  toegankelijk, bieden voldoende uitdaging aan een kind  en sluiten aan bij het aantal kinderen woonachtig
     in de buurt of wijk en de leeftijdsopbouw van deze kinderen”
3. “Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbehoud voor formele speelplekken gaat in samenspraak met beheer en bewoners.”
4. “Om de fysieke veiligheid te kunnen garanderen  zal een jaarlijkse inspectie worden gedaan”
5. “Speelplekken bieden kinderen aanleiding en gelegenheid tot spel dat voor hun leeftijd en ontwikkelingsniveau waardevol is; Speelplekken dienen diversiteit in zich te hebben”

Op basis van wat wij gezien hebben twijfelen wij er sterk aan of dit vastgelegde beleid wel naar behoren wordt uitgevoerd.

Vragen
Gelet op vorenstaande hebben wij op grond van artikel 36 van het “Reglement van orde voor de werkwijze van de gemeenteraad en de raadscommissie 2007” de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de situatie van specifiek de speelplaats Oranjepark, maar ook van de andere speelplaatsen in de stad?
  2. Is er een onderhouds- en beheerprogramma voor speelplaatsen (zowel de formele als informele)? Zo ja, wordt deze door een extern adviseur opgesteld en gecontroleerd?
  3. Worden de speelplaatsen inderdaad jaarlijks gekeurd of in andere termijnen? Kunt u ons keuringsrapporten overleggen en bovendien vertellen wat er met eventuele aanbevelingen is gedaan? Het zal u niet bevreemden dat wij vooral benieuwd zijn naar het meest recente keuringsrapport van de speelplaats Oranjepark.
  4. Zowel SBV als BVV hebben geen moeite met het feit dat bewoners en ouders van kinderen die gebruik maken van de speeltuinen onvolkomenheden en gevaarlijke situaties in die speeltuinen zelf moeten melden, maar dan dient er wel een goede opvolging van die klachten te zijn. Bent u het daarmee eens en zo ja kunt en wilt u hierop dan beter op gaan sturen?
  5. Kunt u ons garanderen dat alle speelplaatsen en in het bijzonder die in het Oranjepark nog voor de zomer weer (veilig) speelklaar wordt gemaakt? En tevens een inventarisatie kan komen voor de evenredige aanwezigheid van speeltoestellen voor elke leeftijdsgroep, dus ook voor de kleinere kinderen? Dit gecommuniceerd kan worden met de meldster en andere betrokkenen?

1 commentaar(en) op artikel "SBV & BVV op de wip"

Is er ook een wip voor Arnoudje?

Door: Haha Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: