De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 6 november 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 6 november 2018

Antwoord op EAV-advies met betrekking tot maakindustrie SMITZH 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan de EAV over hun EAV-advies met betrekking tot maakindustrie SMITZH vastgesteld.

Toelichting:

De Economische Adviesraad (EAV) heeft geadviseerd maakbedrijven (maakindustrie is dat deel van de industrie dat grootschalig en machinaal materialen tot nieuwe producten verwerkt) te mobiliseren en hen in contact te brengen met het SMITZH-programma. Dit programma helpt MKB-bedrijven in de maakindustrie met innoveren. Maakindustrie is in Nederland de belangrijkste economische sector binnen de industrie. Veel (kleine) MKB-bedrijven hebben geen IT- of R&D-afdeling, kortom geen eigen capaciteit om te vernieuwen. Vernieuwing is wel noodzakelijk om niet achterop te raken bij het ontstaan en de ontwikkeling van de nieuwe economie, waarbij oude banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan.

Beantwoording artikel 34-vragen van D66 over nieuwe invulling V&D-pand

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van D66 over invulling V&D-pand vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college is regelmatig met de eigenaar in gesprek over de ontwikkelingen in de binnenstad in het algemeen, en het leegstaande V&D-pand in het bijzonder. Er wordt concreet met de vastgoedeigenaar meegedacht hoe de gemeente een invulling kan faciliteren.

Verruiming openingstijden winkels komende feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met individuele aanvragen voor verruimde openingstijden detailhandel op de zondagen 23 en 30 december 2018 van 10 tot 18 uur wegens bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

Toelichting:

In verband met de feestdagen heeft het college ingestemd met verruimde openingstijden. In plaats van om 12.00 uur mogen winkels die hier een aanvraag voor doen op 23 en 30 december open om 10.00 uur. De wethouders Silos en Hoekstra hebben tegen dit besluit gestemd.

Beantwoording artikel 34 vragen de heer Trooster over kerstpakketten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Trooster (Beter voor Vlaardingen) over kerstpakketten vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college licht in de beantwoording van de brief toe dat er is gekozen voor een maatschappelijk verantwoorde kerstattentie voor de medewerkers.

Beantwoording artikel 34-vragen over bezoek van de Turkse Grijze Wolven aan de burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Ron Boers (ONS Vlaardingen) over bezoek van de Turkse Grijze Wolven aan de burgemeester vastgesteld.

Bijlage:

 • Turkse Grijze Wolven (volgt)

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording van de vragen aan dat het onderdeel is van de werkzaamheden van de burgemeester om kennismakingsgesprekken te voeren met organisaties en inwoners uit Vlaardingen.

Beantwoording artikel 34-vragen Armoedebeleid

Het college van B&W heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van mevrouw Wijbrands (ONS Vlaardingen) over armoedebeleid vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording aan dat er een toename is van het gebruik van de armoederegelingen, met name van de kindregelingen. Hierin is ook een toename te zien in het gebruik van deze regelingen bij de werkende mensen met een minimum inkomen. Veel van de huidige regelingen zijn ook voor werkende mensen met een minimuminkomen, zoals de collectieve aanvullende zorgverzekering.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake Ophoogprogramma

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34- vragen van de heer Rijke (VVD) inzake Ophoogprogramma vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft in de beantwoording toegelicht dat het Ophogingsplan 2019-2028 binnenkort ter vaststelling in het college komt. In het Ophogingsplan is onder meer de input van inwoners vanuit bewonersavonden en bewonersplatforms en vanuit klachten en meldingen verwerkt. Na vaststelling van het Ophogingsplan door het college informeert de gemeente inwoners en raad over het plan. Bij de start van ophogingswerkzaamheden per buurt worden inwoners geïnformeerd via bewonersavonden.

Toekomstscenario's voor de Bibliotheek Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. haar principebesluit (van 22 mei jl.) om te komen tot een ontvlechting en fusie van de Bibliotheek Vlaardingen met de Bibliotheek Maassluis / Midden-Delfland per 1 januari 2019 overwogen en ingestemd met een werkwijze die er in voorziet dat;
  • de kwartiermaker van de nieuwe fusiebibliotheek voor 1 februari 2019 een nieuw bedrijfsplan aan levert en
  • de gemeente de financiële en organisatorische gevolgen van een  verzelfstandiging zonder fusiepartner verder uitwerkt.
 2. de raadsmemo met toekomstscenario’s voor de Bibliotheek Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Naar aanleiding van een advies van de ondernemingsraad (OR), heeft het college besloten om een principebesluit over de toekomst van de Bibliotheek Vlaardingen te heroverwegen. Het principebesluit was om de Bibliotheek Vlaardingen uit de gemeentelijke organisatie te laten ontvlechten en met de Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland te laten fuseren. Het college gaf bij het principebesluit aan dat een positief advies van de OR een belangrijke voorwaarde was om daadwerkelijk over te gaan tot het besluit voor de ontvlechting en fusie. De OR heeft geadviseerd over de fusie en adviseert om de mogelijkheden voor verzelfstandiging van de Bibliotheek Vlaardingen te onderzoeken. De gemeente brengt nu eerst de financiële en organisatorische gevolgen van een verzelfstandiging zonder fusiepartner in beeld en vraagt de kwartiermaker voor de ontvlechting en fusie om voor 1 februari een nieuw bedrijfsplan aan te leveren. De gemeenteraad wordt geïnformeerd met een raadsmemo.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2019 vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft het raadsvoorstel voor het vaststellen van de belastingverordeningen per 1 januari 2019 vastgesteld. Over de hoogte van de tarieven 2019 neemt de raad in de begrotingsvergadering een besluit. Voor het jaar 2019 zijn de uitgangspunten:

 • Indexering met 2,4%.
 • De rioolheffing blijft gelijk.
 • De opbrengst van de BIZ blijft gelijk.
 • Gezien de kostendekkendheid blijven de bouwleges ook gelijk.
 • Wettelijk voorgeschreven tarieven worden tot het maximumbedrag opgenomen.
 • De afvalstoffenheffing wordt met 1,5% verhoogd en de reinigingsrechten worden met 1,4% verhoogd.
 • Het tarief van de toeristenbelasting wordt gebaseerd op het verwachte aantal overnachtingen.
 • Bij de lijkbezorgingsrechten heeft er een heroverweging van tarieven plaatsgevonden. Enkele diensten worden hierbij goedkoper, andere duurder.
 • Voor de tarieven van het zeehavengeld en het binnenhavengeld wordt de gemeenschappelijke regeling gevolgd.

Aanpassing gemeentelijk bod op regionale woonvisie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanpassing gemeentelijk bod op de regionale woonvisie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam actualiseert de regionale woonvisie. Vanaf 2020 ontstaat er een tekort aan sociale woningen in de regio. Het Samenwerkingsverband vraagt aan alle gemeenten wat zij hieraan kunnen doen. Eerder heeft het college aangegeven dat ze willen vasthouden aan het Actieplan Wonen. Na overleg met de provincie, en een toezegging op optredend handelen als gemeenten zich niet aan de afspraken houden, heeft het college ingestemd met aanpassing van het gemeentelijk bod. Op grond van scenario Meer Evenwicht kan Vlaardingen met circa 650 sociale woningen minder krimpen dan voorzien in het Actieplan Wonen. Bovenop de huidige planningscijfers van het Actieplan Wonen moeten er 2.000 nieuwe woningen extra worden gebouwd. Dit betekent circa 600 extra sociale huurwoningen boven op de huidige programmering.

Bij het bouwen van 2.000 extra woningen wil het college in overleg met de provincie Zuid Holland bespreken of er mogelijkheden zijn om gebruik te maken van additionele financiële middelen  voor het versnellen van de woningbouw (bijvoorbeeld voor bodemsanering of infrastructuur). Het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken wordt onder voorbehoud van de goedkeuring door de raad op 26 november 2018 ondertekend. Het Regioakkoord wordt in de komende periode opgesteld en voorgelegd aan de Regiotafel Wonen.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2018 en 4e begrotingswijziging.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2018 en 4e begrotingswijziging vastgesteld.

Bijlage:

 • 2e voortgangsrapportage 2018 en 4e begrotingswijziging (volgt)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel vastgesteld met de 2e Voortgangsrapportage 2018 en de bijbehorende begrotingswijziging. Door middel van de voortgangsrapportage wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de financiële afwijkingen op de lopende begroting en wordt de raad voorgesteld de begroting naar aanleiding van deze afwijkingen aan te passen.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: