De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 6 maart 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 6 maart 2018

Verplaatsing locatie zaterdagmarkt 5 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de locatie van de zaterdagmarkt van 5 mei 2018 te wijzigen van het Veerplein naar het Schoutplein.

Toelichting:

Op zaterdag 5 mei 2018 verplaatst de zaterdagmarkt naar het Schoutplein, zodat er op het Veerplein activiteiten kunnen plaatsvinden ter gelegenheid van de nationale straatvoetbaldag. 

Verantwoordingsrapportages voor de BGT en BAG

Het college van burgemeester en wethouders heeft de rapportages van de verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vastgesteld.

Toelichting:

Voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is in de zelfevaluatie van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) een score van 100% behaald en voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een score van 86,5%. Het vaststellen van de verschillende rapportages door het college van B&W is een verplicht onderdeel van de ENSIA.

Aanwijzings- en aanstellingsbesluit toezichthouder APV

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanwijzings- aan aanstellingsbesluit toezichthouder APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vastgesteld.

Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke leges

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot aanwijzing van de accountmanager gemeentelijke heffingen als heffings- en invorderingsambtenaar voor de gemeentelijke leges en heeft kennisgenomen van de mandatering van bevoegdheden door de heffings- en invorderingsambtenaar van de Regionale Belasting Groep aan de accountmanager gemeentelijke heffingen.

Ontwerp uitwerkingsplan Samuel Esmeijerstraat, 2e fase

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan Samuel Esmeijerstraat, 2e fase;
  2. besloten dat op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling, zoals opgenomen in de goede ruimtelijke onderbouwing, geen Milieu Effect Rapportage nodig is;
  3. besloten over te gaan tot formele tervisielegging van het ontwerp uitwerkingsplan Samuel Esmeijerstraat, 2e fase.

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan Samuel Esmeijerstraat, 2e fase ter realisatie van twintig woningen. Het ontwerpplan komt ter visie te liggen.

Benoeming nieuwe leden Wmo Adviesraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft per direct vijf personen benoemd tot lid van de Wmo Adviesraad, waarvan één per direct is benoemd als voorzitter.

Toelichting:

De Wmo Adviesraad Vlaardingen adviseert het college van B&W en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over beleidsonderwerpen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor een aantal zittende leden van de Wmo Adviesraad, inclusief de voorzitter, was de maximale benoemingstermijn verstreken. Het college heeft daarom per direct vijf nieuwe leden benoemd. Eén van de zittende leden is benoemd tot voorzitter.

Ontwerp bestemmingsplan Westwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Westwijk;
  2. besloten dat op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling, zoals opgenomen in de toelichting bij het ontwerp bestemmingsplan, geen Milieu Effect Rapportage nodig is;
  3. het ontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor de tervisielegging.

Toelichting:

Het geldende bestemmingsplan Westwijk moet worden geactualiseerd. Het uitgangspunt is dat de bestaande rechten van het bestemmingsplan worden overgenomen. De actualisering betekent ook dat er diverse veranderingen worden doorgevoerd waar dat noodzakelijk, wenselijk en uitvoerbaar is. Voorbeelden van veranderingen zijn dat wijkcentrum West weer als wijkcentrum wordt bestemd en niet voor woningbouw. Het Tussenpad wordt een volwaardige straat, de Spinozastraat. Dat wordt een nieuwe verbinding tussen de Dirk de Derdelaan en de Van Baerlestraat. De eerste stap in de procedure was het (voor)overleg met instanties. Daarop nu het vervolg. Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Westwijk en deze vrijgegeven voor de tervisielegging.

Beleidsregel informatievoorziening en participatie bij afwijkingsprocedures

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregel informatievoorziening en participatie bij afwijkingsprocedures 2018 vastgesteld.

Toelichting:

In een bestemmingsplan staat hoe een gebied gebruikt mag worden en wat de regels zijn om te mogen bouwen in het gebied. Als men in dat gebied anders wil bouwen of het anders wil gebruiken, kan er worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor moet een afwijkingsprocedure in gang worden gezet. De gemeente Vlaardingen wil dat bewoners, instellingen en bedrijven structureel en vroegtijdig bij planvorming worden betrokken bij afwijkingsprocedures. Het college van B&W heeft een beleidsregel met criteria en aandachtspunten vastgesteld voor informatievoorziening en participatie bij afwijkingsprocedures. Hierin staat bijvoorbeeld dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor de participatie en moet kunnen aantonen dat bewoners en/of ondernemers zijn betrokken bij de plannen.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: