De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 5 juni 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 5 juni 2018

Ertskranen bij de Vulcaanhaven niet als gemeentelijke monumenten aanwijzen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek van het Cuypersgenootschap om de twee ertskranen bij Schiedamsedijk 16-18 als gemeentelijke monumenten aan te wijzen afgewezen.

Toelichting:

Langs de Vulcaanhaven staan twee ertskranen uit de jaren ‘50 die van cultuurhistorische waarde zijn. Rotterdam Bulk Terminals (RBT), de eigenaar van twee ertskranen, wil de ertskranen slopen, vanwege de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Het Cuypersgenootschap, een stichting die zich inzet voor behoud van erfgoed, wenst dat de kranen worden behouden en heeft aan het college van B&W verzocht beide kranen een beschermde status te geven. De haalbaarheid om de ertskranen een nieuwe bestemming te geven is op verzoek van de gemeente door een deskundig bedrijf onderzocht. De conclusie is dat behoud van de ertskranen op de huidige plek niet reëel is. Het terrein heeft een functie als industriële haven en dat  belemmert potentiële toekomstige publieksgerichte functies van de kranen. Het college heeft dan ook besloten om de twee ertskranen niet als gemeentelijke monumenten aan te wijzen. De gemeente laat nog wel onderzoeken of, binnen de beperkte tijd die nog resteert, verplaatsing naar een andere locatie mogelijk is.

Extra subsidieaanvraag re-enactment Slag bij Vlaardingen in verband met de veiligheid en verkeerssituatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Stichting Vlaardingen 1018 een extra subsidie van € 75.000,- toegekend voor de extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen voor het re-enactment van de Slag bij Vlaardingen in de Broekpolder.
  2. de budgetoverschrijding van € 75.000 opgenomen in de tweede voortgangsrapportage,
  3. de raadsmemo extra subsidie Slag bij Vlaardingen in verband met verkeers- en veiligheidsmaatregelen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W stelt een bedrag van € 75.000,- extra als subsidie beschikbaar aan Stichting Vlaardingen 1018 voor de extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen voor het re-enactment van de Slag bij Vlaardingen in de Broekpolder. De extra maatregelen zijn nodig om de veiligheid van de bezoekers van het re-enactment te kunnen blijven garanderen. Het verwachtte aantal bezoekers is inmiddels hoger dan in oorspronkelijke plannen is opgenomen. In het oorspronkelijke plan en begroting van het unieke historische evenement zijn deze extra maatregelen en bijbehorende kosten dan ook niet voorzien. Stichting Vlaardingen 1018 heeft de gemeente verzocht om met een extra subsidie bij te springen. Vanwege de bijzondere aard van deze viering, wil het college iedereen de mogelijkheid geven om het evenement te bezoeken en heeft daarom geen maximum op het aantal bezoekers vastgesteld.

Beantwoording artikel 36-vragen over de omgevingsvergunning Blankenburgverbinding

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van de heer Voorburg over de omgevingsvergunning Blankenburgverbinding vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording van art. 36 vragen van dhr. Voorburg (GroenLinks) geeft het college aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning spooronderdoorgang net als iedere aanvraag te zullen toetsen aan geldende kaders, wet- en regelgeving. Het college licht toe dat Vlaardingen tegen de komst van de verbinding is, maar meewerkt aan een zo goed mogelijke inpassing van de verbinding in de omgeving. De aannemer vraagt de omgevingsvergunning aan voor de aanleg van een onderdoorgang onder het spoor van de Hoekse lijn. Deze onderdoorgang wil de aannemer gebruiken voor de aanleg van een bouwweg. Deze bouwweg zal het wegennet van Vlaardingen ontlasten van bouwverkeer. De aannemerscombinatie start de daadwerkelijke werkzaamheden aan de onderdoorgang pas als er een besluit is over het tracébesluit van de Blankenburgverbinding.

Raadsvoorstel inzake Vrij Reizen OV voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel inzake Vrij Reizen OV voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W geeft met het raadsvoorstel aan dat voor de uitvoering van het amendement van de gemeenteraad over de pilot ‘Vrij Reizen OV voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm’ een extra budget van € 100.000 nodig is vanuit de reserve Sociaal Domein.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: