De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 4 december 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 4 december 2018

Feest voor jubilerende 60 jarige bruidsparen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten twee keer per jaar een feest te organiseren voor 60 jarige huwelijken.

Toelichting:

Echtparen die 60 jaar getrouwd zijn worden voortaan uitgenodigd voor een feest op het stadhuis om hen persoonlijk te feliciteren. Twee keer per jaar wordt dit feest georganiseerd. Tot nu toe konden deze bruidsparen kiezen voor het feest of een persoonlijk bezoek bij hen thuis. Echtparen die 65 jaar getrouwd zijn mogen kiezen tussen het feest of een bezoek. Bruidsparen die 70 of 75 jaar getrouwd zijn en de mensen die 100 jaar of ouder zijn krijgen een persoonlijk bezoek.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer De Reus over sloop Valkenhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van de heer De Reus (ChristenUnie/SGP) over sloop Valkenhof vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Er is nog geen concreet plan voor de locatie, waardoor sloop nog niet urgent is. Het doorexploiteren levert Waterweg Wonen financiële middelen op die bij de herstructurering van de Westwijk kunnen worden ingezet. Het college van burgemeester en wethouders werkt op dit moment aan de besluitvorming over onderwerpen die de sloop van de sporthallen ter plaatse en de Valkenhof in 2020 mogelijk moeten maken. Dat betreft de bouw van de sporthal aan de Claudius Civilislaan en de start van de aanbesteding van de herontwikkeling van het gebied.

Beantwoording artikel 34-vragen de heer De Reus over Veilig Thuis RR

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer De Reus (ChristenUnie/SGP) over het functioneren van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vastgesteld.

Bijlage

Toelichting:

Het college van B&W geeft aan dat de gesignaleerde tekortkomingen van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vrijwel zeker ook op Vlaardingse meldingen betrekking hebben. Veilig Thuis heeft het college wel verzekerd dat, ook al worden niet alle meldingen binnen de toegestane maximale wachttijd van 5 dagen opgepakt, zij de echt ‘zware’ gevallen wel direct oppakken. Het college verwijst naar eerder toegekende extra middelen aan Veilig Thuis voor 2018 en daaraan gekoppelde toezeggingen tot verbeteringen.

Raadsvoorstel Ontwerp Kadernota Sport en Bewegen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Ontwerp Kadernota Sport en Bewegen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De ontwerp Kadernota Sport en Bewegen 2018 beschrijft op hoofdlijnen welke doelen we willen realiseren tot en met 2022. Deze ontwerp kadernota sluit aan op de thema's genoemd in het Nationale Sportakkoord en is tot stand gekomen dankzij de input van Vlaardingse sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijnsinstanties en andere partijen. Hieruit volgt het Vlaardingse Sportakkoord met het doel zo veel mogelijk verenigingen, organisaties en instellingen zich te laten verbinden aan de doelstellingen van de kadernota en hun inzet te vragen voor het realiseren hiervan. De kadernota is de start om samen met de Vlaardingers te werken aan een uitvoeringsprogramma.

Raadsmemo ondernemersbenadering Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ondernemersbenadering Stroomopwaarts vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W informeert met de raadsmemo de gemeenteraad over de ondernemersbenadering van Stroomopwaarts. Hiermee wil het college de gemeenteraad meer inzicht geven over hoe Stroomopwaarts samenwerkt en relaties opbouwt met ondernemers in de regio om uitkeringsgerechtigden te laten uitstromen naar betaald werk. De aanpak is opgesteld in samenwerking met ondernemers.

Raadsmemo Plan van Aanpak kindregelingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Raadsmemo over het Plan van aanpak kindregelingen 2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W informeert met de raadsmemo de gemeenteraad over het plan van aanpak kindregelingen 2019. Het is belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen. Ook kinderen uit gezinnen met een kleine portemonnee. Zij moeten een goede start krijgen, op school, op het sportveld of door culturele activiteiten. In het voorstel voor 2019 is meegenomen dat kinderen net zoals in 2018 gebruik kunnen maken van de voorzieningen via stichting Leergeld, Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Om de overschrijdingen in het budget voor het armoedebeleid in 2019 te beperken en de voorzieningen wel te behouden is het voorstel om voor een aantal voorzieningen (fiets, gezinscomputer en laptop) de voorwaarden aan te scherpen.  

Overdracht eigendommen Recreatieschap Midden-Delfland aan gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de percelen in (vol en bloot) eigendom van het Recreatieschap Midden-Delfland in liquidatie (RMD), die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Vlaardingen, 'om-niet' in eigendom aanvaard;
  2. er mee ingestemd dat het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A (CBG) alle onder 1 over te dragen percelen beheert
  3. kennis genomen van de overdracht 'om-niet' van de zakelijke rechten (voornamelijk erfpacht) van het RMD op percelen in eigendom van Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland aan de Stichting Erfpachtrechten Groengebieden Midden-Delfland (SEG), en dat het CBG ook deze percelen beheert.

Toelichting:

In 2017 hebben de deelnemende gemeenten besloten om het RMD (Recreatieschap Midden-Delfland) op te heffen en het beheer van de recreatiegebieden van het RMD over te dragen aan het CBG (Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland). De betreffende grond op het grondgebied van Vlaardingen heeft het college in eigendom aanvaard.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: