De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 3 juli 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 3 juli 2018

Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Per 1 juli is een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand benoemd voor de duur van het dienstverband.

Reactie Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'MER A4 Haaglanden - N14' en bijbehorend raadsmemo

Reactie (brief) op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 'Milieueffectrapport (MER) A4 Haaglanden - N14' en bijbehorend raadsmemo is vastgesteld.
 
Bijlage: reactie op RND (pdf, 129 kB)

Toelichting:

Rijkswaterstaat heeft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld ten behoeve van het project 'A4 Haaglanden-N14'. De NRD vormt een eerste stap in het proces om te komen tot een Milieueffectrapport (MER) en (ontwerp-)Tracébesluit. Rijkswaterstaat heeft recent de scope van het project uitgebreid tot de Ketheltunnel. Deze scope-uitbreiding betreft het uitbreiden van het aantal rijstroken op de A4 tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel van twee naar drie rijstroken per richting. Het college heeft een reactie gegeven op de NRD. Daarin wordt nader onderzoek gevraagd, naar nut en noodzaak van deze scope-uitbreiding en de effecten hiervan op de snelwegen ten zuiden van de Ketheltunnel. Ook vraagt het college aandacht voor de effecten van de scope-uitbreiding op het Vlaardingse wegennet. Het college geeft aan actief betrokken te willen worden bij het onderzoek en van de resultaten op de hoogte gesteld te willen worden.  

Beantwoording artikel 36-vragen inzake Tiny Forests in Vlaardingen

Beantwoording artikel 36-vragen inzake Tiny Forests in Vlaardingen vastgesteld.
 
Bijlage: Tiny Forests (pdf, 47 kB)

Toelichting:

Het college heeft de beantwoording van de artikel 36-vragen van GroenLinks betreffende Tiny Forests in Vlaardingen vastgesteld. Tiny Forests is een initiatief van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) dat 100 Tiny Forests wil aanleggen in gemeenten in de periode tot 2021. Tiny Forests zijn kleine dichtbegroeide inheemse bossen in de stad, ter grootte van een tennisveld. De gemeente Vlaardingen gaat in gesprek om te kijken of er een geschikte locatie gevonden kan worden. In samenspraak met het IVN worden de mogelijkheden in kaart gebracht.

Jaarverantwoording Toezicht op de Kinderopvang Vlaardingen 2017

  1. Raadsmemo Jaarverantwoording Toezicht op de Kinderopvang Vlaardingen 2017 vastgesteld.
  2. Het rapport 'Toezichtinformatie Kinderopvang Vlaardingen 2017' vastgesteld en ingestemd met openbaarheid via waarstaatjegemeente.nl.

Bijlage: Kinderopvang (pdf, 208 kB)

Toelichting:

De inspectie van het onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft het jaarverslag 'Toezichtinformatie Kinderopvang Vlaardingen 2017' vastgesteld en biedt het aan de gemeenteraad. Ook maakt het college het rapport openbaar beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl.

Vervanging en uitbreiding tijdelijke huisvesting IKC Het Anker en uitbreiding basisschool De Hoeksteen

Het college heeft besloten tot:

  1. het vervangen van twee tijdelijke huisvestingslokalen bij IKC Het Anker en tot de uitbreiding met twee tijdelijke huisvestingslokalen.
  2. basisschool De Hoeksteen uit te breiden met een lokaal tijdelijk huisvesting.
  3. de tijdelijke huisvestingslokalen bij IKC Het Anker en basisschool De Hoeksteen te huren voor 5 jaar.

Toelichting:

Door doorstroming op de woningmarkt is onder ander de wijk Holy verjongd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd in deze wijk. Hierdoor is een tekort aan onderwijsruimte ontstaan bij IKC Het Anker en basisschool De Hoeksteen. Het college van B&W heeft daarom ingestemd om tegemoet te komen aan het verzoek om uitbreiding door het plaatsen van tijdelijke huisvesting bij beide scholen.

Aanbiedingsbrief concept Raadsprogramma 2018-2022

Ingestemd met de aanbiedingsbrief aan de raad inzake het concept Raadsprogramma 2018-2022.
 
Bijlage: Raadsprogramma (pdf, 2MB)

Toelichting:

De gemeenteraad heeft, samen met college en ambtelijke organisatie, een proces doorlopen om tot een gezamenlijk Raadsprogramma te komen. Dit is uitgewerkt tot een concept Raadsprogramma. Het college biedt dit concept aan de raad aan waarbij het college aangeeft zich graag te committeren aan de uitvoering van dit programma de komende vier jaar.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: