De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 29 mei 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 29 mei 2018

Raadsvoorstel DCMR: begroting 2019, jaarstukken en jaarrekening 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het raadsvoorstel DCMR: begroting 2019, jaarstukken en jaarrekening 2017 vastgesteld,
  2. de conceptbegroting 2019 DCMR vastgesteld,
  3. kennisgenomen van de Jaarstukken 2017 DCMR.

Bijlage:

  • DCMR (pdf, 106 kB)

Toelichting:

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de conceptbegroting 2019 van DCMR en geen zienswijze in te dienen. Er is sprake van een positief resultaat en er zijn verder geen specifieke bijzonderheden voor de gemeente Vlaardingen.

Vaststellen uitwerkingsplan Kwikstaartweg, 2e fase

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het uitwerkingsplan Kwikstaartweg, 2e fase vastgesteld,
  2. besloten dat op basis van de vormvrije M.E.R.-beoordeling, zoals opgenomen in de goede ruimtelijke onderbouwing, geen Milieu Effect Rapportage nodig is.

Toelichting:

Het college van B&W heeft het uitwerkingsplan Kwikstaartweg, 2e fase vastgesteld ter realisatie van nieuwbouw van woningen. Het gaat om twintig eengezinswoningen in Holy Zuid Oost waarvan vier waterwoningen, zes twee-onder-een-kapwoningen en tien grote rijwoningen. Alle woningen vallen in de middeldure en dure koopcategorie.

Brief Minister I&W inzake extra rijstrook A4

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo inzake de brief van de Minister van I&W inzake het voornemen extra rijstroken op de A4 te realiseren vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W heeft een raadsmemo vastgesteld, waarin de raad wordt geïnformeerd over een brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw C. van Nieuwenhuizen. De Minister heeft een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de scope-uitbreiding van het project A4 Haaglanden - N14. Zij heeft het voornemen extra rijstroken op de A4 te realiseren. Na gesprekken die wethouders van Harten (Vlaardingen) en Houtkamp (Schiedam) hierover hebben gevoerd met Rijkswaterstaat, heeft ze aangegeven om in gesprek te gaan met de betrokken gemeenten voordat zij haar definitieve besluit neemt. 

Bedrijfsplan met bijbehorende brief Museum Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten onderliggende stukken inclusief brief aan het college ter beschikking te stellen van de gemeenteraad.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W heeft de gemeenteraad op de hoogte gesteld van het nieuwe bedrijfsplan van het Museum Vlaardingen en de financiële meervraag van de museumstichting aan de gemeente.

Beantwoording art. 36-vragen over ouderen in de kou - aanleunwoningen oude complex Drieën Huysen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording art. 36-vragen van mevrouw  De Jong van de AOV over ouderen in de kou – aanleunwoningen oude complex Drieën Huysen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W geeft aan dat de gestelde vragen over de aanleunwoningen vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende woningcorporatie en zorginstelling. Mevrouw de Jong verzoekt het college om rechtdoend aan de prestatieafspraken tot oplossingen te komen. Op basis van de prestatieafspraken ziet het college weinig relatie met de opgesomde klachten en knelpunten. Het belangrijkste aspect vanuit de prestatieafspraken is dat de woningen van goede kwaliteit, gezond en veilig zijn. Het college begrijpt dat het buitenom lopen naar de nieuwe brasserie geen verbetering is voor deze bewoners, maar ziet in de situatie zoals die nu is geen strijdigheid met prestatieafspraken of woonzorgbeleid. Er is een ontmoetingsvoorziening voor de ouderen op korte afstand beschikbaar, waarbij geen sprake is van ontoelaatbare hindernissen op de openbare weg.

Beantwoording art. 36-vragen over slechte bedrading bij woningen Karel Doormanhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording art. 36-vragen van de heer Vink van de SP over slechte bedrading bij woningen Karel Doormanhof vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft besloten een onderzoek in te stellen naar de brandveiligheid van deze woningen. Zodra de resultaten bekend zijn wordt gekeken of en welke maatregelen nodig zijn.

Beantwoording art. 36-vragen over een gezonken woonark

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording art. 36-vragen van de heer Thiel van ONS Vlaardingen over een gezonken woonark vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De eigenaar van het schip is eerst en vooral verantwoordelijk voor het verwijderen van de woonark. Het betreft een onwenselijke situatie, maar geen onveilige. Daarmee is het geen zaak van openbare orde en veiligheid maar een zaak van bouwregelgeving. Er is een handhavingstraject opgestart.

Beantwoording art. 36-vragen over kappen van bomen in het broedseizoen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording art. 36-vragen van de heer Voorburg van GroenLinks over kappen van bomen in het broedseizoen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de vragen van de heer Voorburg van de fractie van GroenLinks over het kappen van bomen in het broedseizoen beantwoord. In de beantwoording geeft het college aan zich er van bewust te zijn dat in deze periode van het jaar veel vogels broeden. De gemeente kapt in de periode begin maart tot eind juli niet tenzij er acuut gevaar dreigt. In de Broekpolder moeten in totaal 185 bomen gekapt worden. In verband met acuut gevaar worden 37 van deze bomen nu al gekapt. Bij het werk in en om de bomen wordt beoordeeld of bij het kappen geen verstoring van broedende vogels plaatsvindt. De andere bomen moeten na eind juli wijken.

Raadsmemo over onderhoud en vervangend vervoer lijn 24

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met bijgaand memo aan de raad.

Bijlage:

Toelichting:

Komende zomer werkt de RET aan de tramsporen in Holy. Daardoor zal tramlijn 24 (Rotterdam - Schiedam - Vlaardingen) van maandag 30 juni tot en met vrijdag 26 augustus niet rijden tussen station Schiedam Centrum en Holy. De RET zet in deze periode vervangend busvervoer in. De RET is bereid om buslijn 713, welke als vervangend busvervoer Hoekse Lijn rijdt tussen de Vlaardingse stations en de stations Schiedam Nieuwland en Schiedam Centrum, extra te laten stoppen op de halte Sportlaan. Reizigers tussen Holy en Schiedam en vice versa kunnen hier overstappen, waardoor het reistijdverlies tussen Holy en de stations Schiedam Nieuwland en Centrum beperkt blijft en deze verbinding (met één overstap) geboden blijft. Omdat de frequentie van beide buslijnen hoog is (minimaal 4x per uur), is de overstaptijd doorgaans beperkt.

Raadsvoorstel tot vaststellen van de 1e Voortgangsrapportage 2018 en 2e begrotingswijziging 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van de 1e Voortgangsrapportage 2018 en 2e begrotingswijziging 2018 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W heeft het raadsvoorstel vastgesteld met de 1e Voortgangsrapportage 2018 en de bijbehorende begrotingswijziging. Door middel van de voortgangsrapportage wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de financiële afwijkingen op de lopende begroting en wordt de raad voorgesteld de begroting naar aanleiding van deze afwijkingen aan te passen.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: