De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 27 februari 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 27 februari 2018

Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren 2018-01

Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitvoeringsbesluit belanghebbendenparkeren 2018 vastgesteld.

Toelichting

Eigenaren van campers kunnen een vergunning aanvragen om tijdens de zomermaanden met hun camper gebruik te maken van het bestelbusjesparkeerterrein aan de Broekweg.
Het college van B&W heeft besloten dit mogelijk te maken in vervolg op het amendement camperparkeren, dat de gemeenteraad heeft aangenomen op 12 oktober 2017 en het raadsbesluit tot het vaststellen van de eerste wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2018 van 22 februari jongstleden.

Verkoop grondperceel Schiedamsedijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft definitief besloten tot de verkoop van de grond aan de Schiedamsedijk ten behoeve van de ontwikkeling van een restaurant.

Toelichting

Het college van B&W heeft definitief besloten de grond te verkopen, waar nu een carpoolplaats is aan de Schiedamsedijk. De koper wil de grond gebruiken voor een drive-through wegrestaurant en het plaatsen van een reclamemast. Eerder legde het college de voorgenomen grondverkoop voor aan de gemeenteraad en stelde de raad in januari in de gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Raadsmemo evaluatie jaarwisseling 2017/2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Evaluatie Jaarwisseling 2017/2018 vastgesteld en besloten voor de komende jaarwisseling 2018/2019
a)    de huisvuilcontainers af te sluiten;
b)    de kerstbomenversnipperactie en de inzamelactie vuurwerkafval voort te zetten.

Bijlage: Evaluatie jaarwisseling (pdf, 113 kB)

Toelichting

Op basis van de evaluatie van de jaarwisseling 2017/2018 kan gesteld worden, dat er in de nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018 sprake was van een beheersbare jaarwisseling. Gelukkig hebben zich geen ernstige vuurwerkincidenten voorgedaan en waren er geen vuurwerkslachtoffers. Wel heeft een aantal vernielingen plaatsgevonden met een totale schade van ruim zevenduizend euro. Dit is een aanzienlijk lagere kostenpost dan in voorgaande jaren. Het samen opruimen en inzamelen van het vuurwerkafval en de kerstbomeninleveractie waren ook deze keer weer zeer succesvol. Het college van B&W heeft dan ook besloten deze acties te herhalen. De samenwerking tussen de verschillende (hulp)organisaties en de medewerkers van de gemeente werpt zijn vruchten af, zo stelt het college in het memo waarmee zij de gemeenteraad informeert over de evaluatie van de jaarwisseling.

Raadsmemo vuurwerkdetectiesysteem

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo ervaringen vuurwerkdetectiesysteem vaststellen.

 Bijlage: vuurwerkdetectiesysteem raadsmemo (pdf, 34kB)

Toelichting

Aansluitend op de evaluatie van de jaarwisseling 2017/2018 informeert het college van B&W de gemeenteraad via een memo over de inzet van het vuurwerkdetectiesysteem. Dit systeem detecteert snel de precieze afsteeklocatie van vuurwerk en informeert hierover de medewerkers van Toezicht en Handhaving binnen tien seconden. Het college geeft aan positief te zijn over het systeem. De resultaten en ervaringen van het afgelopen jaar kunnen bij de komende jaarwisseling worden ingezet voor een nog gerichtere inzet van Toezicht en Handhaving.

Artikel 36-vragen over het vuurwerkdetectiesysteem

Het college van burgemeester en wethouders heeft de reactie op de artikel 36-vragen van raadslid de heer Boers (ONS.Vlaardingen) over het vuurwerkdetectiesysteem vastgesteld.
 
Bijlage: vuurwerkdetectiesysteem antwoordbrief (pdf, 62 kB)

Toelichting

Met verwijzing naar het vandaag vastgestelde en verzonden raadsmemo vuurwerkdetectiesysteem beschouwt het college van B&W deze artikel 36-vragen als beantwoord.

Artikel 36-vragen over pleegzorg tot 21 jaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid mevrouw Silos (CDA) over pleegzorg tot 21 jaar beantwoord.
 
Bijlage: Pleegzorg (pdf, 72 kB)

Toelichting

In de beantwoording geeft het college van B&W aan, dat in de afgelopen jaren zeven jongeren gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om pleegzorg te verlengen na hun achttiende verjaardag (dan wordt wettelijk een jeugdige als volwassen gezien). Sinds 2018 zijn jeugdhulp- en pleegzorgaanbieders contractueel verplicht om voor iedere jongere van 16½ jaar een toekomstplan te maken gericht op zelfstandigheid na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

Raadsmemo wachttijd en wachtlijstgegevens derde kwartaal 2017 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Wachttijd en wachtlijstgegevens Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) derde kwartaal 2017 vastgesteld.

Bijlage: wachttijden jeugdhulp (pdf, 87 kB)

Toelichting

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de laatste cijfers van de wachttijden en wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp. Voor specialistische jeughulp is het van belang om te kunnen sturen op goed en betrouwbaar zicht op de wachttijden en wachtlijsten. Met de nieuwe resultaatgerichte werkwijze en betere cijferrmatige onderbouwing wordt betere sturing mogelijk.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: