De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 25 juni 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 25 juni 2018

Stroomopwaarts, wijziging mandaat en intrekken beleidsregels

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Mandaatbesluit Doelgroepenverklaring vastgesteld;
  2. Besluit tot wijziging van de mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018 vastgesteld;
  3. Besluit tot intrekking van beleidsregels Participatiewet 2017, beleidsregels Schuldhulpverlening 2012 en Mandaatinstructie SOW MVS 2016 vastgesteld;

Toelichting:

Het college heeft mandaatbesluiten genomen om het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts de bevoegdheid te geven om een doelgroepenverklaring af te geven en een aantal archiefbevoegdheden uit te oefenen. Sinds 1 januari 2018 kunnen mensen van 56 jaar of ouder met een uitkering (bijstand, IOAW of IOAZ) een doelgroepenverklaring aanvragen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat een werknemer een uitkering had voordat hij in dienst kwam. Met deze verklaring kunnen werkgevers in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel.

Mandaatbesluit sociale kredieten en saneringskredieten

Het college van burgemeester en wethouders heeft het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts
mandaat verleend om de overeenkomst inzake het verlenen van sociale kredieten en saneringskredieten met de Kredietbank Rotterdam (KBR) aan te gaan.

Toelichting:

Het college heeft aan Stroomopwaarts de bevoegdheid verleend om een overeenkomst met de Kredietbank Rotterdam af te sluiten. Door deze samenwerking kunnen Vlaardingers voor een gunstiger rentepercentage een sociale lening afsluiten voor bijvoorbeeld duurzame gebruiksgoederen of het aflossen van kleine betalingsachterstanden. Een sociale lening is een klein krediet voor mensen die daarvoor nergens anders terecht kunnen. De gemeente wil hiermee voorkomen dat bij bijzondere of onvoorziene omstandigheden Vlaardingers financieel in de problemen komen. Daarnaast leidt deze samenwerking tot een uniforme werkwijze met de gemeenten Maassluis en Schiedam.

Accountantsverslag 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo
Aanbevelingen accountantsverslag 2017 vastgesteld.

Bijlage: Accountantsverslag 2017 (pdf, 845 kB)

Toelichting:

De accountant geeft aan dat het jaarverslag en de jaarrekening goed met elkaar verenigbaar zijn. De verslaggevingsgrondslagen zijn goed uiteengezet en voor de accountant aanvaardbaar. Het college is content met de positieve uitingen van de accountant. Het college heeft ten aanzien van de in het concept accountantsverslag opgenomen aanbevelingen een standpunt ingenomen. Deze aanbevelingen tot verbetering moeten gezien worden als een verdere verfijning van de maatregelen voor interne controle. Om de raad hierover te informeren heeft het college het raadsmemo Aanbevelingen accountantsverslag 2017 vastgesteld.

Herijking meerjaren financieel perspectief 2018-2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de notitie Herijking meerjaren financieel perspectief 2018-2022 vastgesteld,
  2. de raadsmemo vastgesteld.

Bijlage: Raadsmemo Herijking MFP 2018 (pdf, 598 kB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de notitie Herijking meerjaren perspectief 2018-2022 en de bijbehorende raadsmemo vastgesteld. Deze notitie bevat de bijgestelde kaders van de Meerjarenbegroting 2019-2022. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de coalitievorming komt er geen beleidsarme Voorjaarsnota 2018, maar een herijking van het meerjaren financieel perspectief. Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022 is het financiële beeld meerjarig geactualiseerd op grond van noodzakelijke onbeïnvloedbare en autonome ontwikkelingen. De uitwerking van het college- en/of raadsprogramma en voorstellen voor nieuw beleid zijn in deze notitie niet meegenomen.

Raadsmemo Beantwoording technische vragen bij Jaarstukken 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording technische vragen bij Jaarstukken 2017 vastgesteld.
    
Bijlage: Jaarstukken 2017 (pdf, 521 kB)

Toelichting:

Voorafgaand aan besluitvorming over de Jaarstukken 2017 heeft de gemeenteraad gelegenheid om hierover technische vragen te stellen. Het college heeft het raadsmemo met de beantwoording van technische vragen bij de Jaarstukken 2017 vastgesteld. De gemeenteraad vergadert op 28 juni oordeelsvormend over de stukken. Op 5 juli vindt besluitvorming plaats.  

Beantwoording artikel 36-vragen inzake de extra subsidie van € 75.000 ten behoeve van de Slag bij Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van Unen inzake de extra subsidie van € 75.000 ten behoeve van de Slag bij Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage: Slag bij Vlaardingen (pdf, 110 kB)

Toelichting:

Het college licht in het antwoord toe dat er op basis van de ingediende conceptplannen na integrale overleggen met de VRR (brandweer), politie, GHOR, de organisator en gemeente bijstellingen noodzakelijk waren op het gebied van de hygiëne-, verkeers- en veiligheidsmaatregelen, mede vanwege de bijgestelde bezoekersprognose. Oorspronkelijk hielden de plannen rekening met 15.000 bezoekers, later met 25.000. Het daadwerkelijke aantal bezoekers is 32.000 geworden. Een bijzonder evenement als dit is in Nederland niet eerder op deze schaal uitgevoerd. De diversiteit aan bezoekers (van jong tot oud), de open vuren, het tentenkamp, het wapenarsenaal en de aanwezigheid van paarden en schapen vroegen om passende maatregelen om de veiligheid en hygiëne van de bezoekers te kunnen garanderen. De gemeente heeft met de extra subsidie van € 75.000 willen bijdragen aan het mogelijk maken van dit unieke cultuurhistorisch evenement op deze bijzondere locatie.

Beantwoording artikel 36-vragen van het CDA over Argos Mobiel

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van het CDA over Argos Mobiel vastgesteld.

Bijlage: Argos Mobiel (pdf, 63 kB)

Toelichting:

Tijdens de buitendienststelling van tramlijn 24 is het denkbaar dat er aanvullend ook meer gebruik gemaakt zal worden van Argos Mobiel. In februari van dit jaar ging Argos Mobiel door als vrijwilligersinitiatief, mede dankzij een subsidie van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Inmiddels zijn zo’n 60 vrijwilligers gestart als chauffeur. Alle Vlaardingers kunnen voor korte ritjes binnen de eigen gemeente terecht bij Argos Mobiel, inclusief het Vlietlandziekenhuis in Schiedam. Van zaterdag 30 juni tot en met zaterdag 25 augustus worden daar vanwege het uitvallen van tramlijn 24 enkele bestemmingen aan toegevoegd. Vanuit Vlaardingen Holy zijn dat de bestemmingen DrieMaasStede aan de Voorberghlaan en winkelcentrum Hof van Spaland in Schiedam. Vanuit Schiedam Noord rijdt Argos Mobiel tijdelijk naar winkelcentrum de Loper in Vlaardingen Holy. Argos Mobiel rijdt op werkdagen van 09.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en vervoert inmiddels zo’n 500 mensen per week.

Raadsvoorstel tot instemming met het aanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot instemming met het aanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet vastgesteld.

Bijlage: RV Vangnetuitkering (pdf, 70 kB)

Toelichting:

De gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Gemeenten die een tekort hebben, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. Net als in 2016 heeft Vlaardingen ook in 2017 een tekort op het zogenaamde gebundelde uitkeringen (BUIG) budget. Daarom wordt een aanvraag gedaan voor een Vangnetuitkering 2017. Als gevolg van aangepaste wetgeving moet de raad in 2018 via haar ‘instemming’ bevestigen dat de verklaring van het college juist is dat het college maatregelen heeft getroffen om tot tekortreductie te komen. In de jaren 2015 en 2016 moest het college de raad informeren over zijn globale analyse omtrent het tekort en maatregelen die zijn of genomen zullen worden om het tekort te reduceren.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: