De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 24 april 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 24 april 2018

Collegeverklaring informatieveiligheid ENSIA

Het college van burgemeester en wethouders heeft de collegeverklaring informatieveiligheid ENSIA, het assurance rapport en het verbeterplan vastgesteld.

Toelichting:

De collegeverklaring en het assurance rapport zijn verplichte onderdelen van het ENSIA-verantwoordingsjaar, waarmee verantwoording wordt afgelegd over de informatieveiligheid in de gemeentelijke organisatie. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Uit het assurance rapport komt naar voren dat er in 2017 geen op- en aanmerkingen op de informatieveiligheid. Omdat doorlopende verbetering een belangrijk onderdeel is van informatieveiligheid is een verbeterplan opgesteld voor in 2018 uit te voeren verbeterpunten.

Aanvraag stimuleringsregeling particuliere woningverbetering

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  1. het format voor het aanvraag- en gereedmeldingsformulier vast te stellen;
  2. in te stemmen met het toekennen van € 240.000 uit de Stimuleringsregeling aan de vereniging van eigenaars Van der Waalsstraat 57-93 (onder voorbehoud van financiële goedkeuring door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

Toelichting:

De Vereniging van Eigenaars (VvE) Van der Waalsstraat 57-93 mag 240.000 euro lenen voor particuliere woningverbetering. Niet alleen het achterstallig onderhoud wordt aangepakt, ook de uitstraling van de appartementen wordt verbeterd. De stimuleringsregeling particuliere woningverbetering heeft tot doel zorg te dragen voor goed functionerende VvE's met voldoende financiële armslag om hun meerjarenonderhoudsplan te kunnen uitvoeren. VvE's kunnen tegen een gunstig tarief geld lenen van de gemeente voor het wegwerken van achterstallig onderhoud ter bevordering van duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente leent voor  2,25% en verstrekt de leningen ook tegen 2,25%. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN), die deze leningen voor de gemeente beheert, rekent  0,5% beheerskosten over het uitstaande bedrag gedurende twintig jaar.

Voornemen om ertskranen bij Schiedamsedijk aan te wijzen als gemeentelijke monumenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. besloten om voor de duur van een kwartaal het voornemen uit te spreken, om twee ertskranen bij Schiedamsedijk 16-18 aan te wijzen als gemeentelijke monumenten;
  2. de brief aan de eigenaar van de ertskranen vastgesteld.

Toelichting:

Bij de Vulcaanhaven staan twee imposante ertskranen die van cultuurhistorische en beeldbepalende waarde zijn voor de gemeente Vlaardingen. De eigenaar van de ertskranen wil de kranen slopen, terwijl het Cuypersgenootschap een verzoek heeft ingediend om de kranen aan te wijzen als monument en ze daarmee te beschermen en te behouden. Het college van B&W heeft besloten het voornemen uit te spreken om de kranen aan te wijzen als gemeentelijke monumenten. Dit voornemen voor de duur van een kwartaal biedt de mogelijkheid om tot een zorgvuldige belangenafweging te komen, terwijl in de tussentijd de kranen beschermd worden tegen sloop conform de gemeentelijke erfgoedverordening. Onder andere een lange termijn behoudsperspectief is een belangrijke voorwaarde.

Verrekening neveninkomsten

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er geen verrekening van neveninkomsten over het jaar 2017 dient plaats te vinden voor het college van B&W.

Toelichting:

In de Gemeentewet is de plicht tot het verrekenen van neveninkomsten van politieke ambtsdragers neergelegd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op basis van de verkregen uitkomsten vastgesteld, dat bij geen van de politieke ambtsdragers verrekening dient plaats te vinden van neveninkomsten over het kalenderjaar 2017.

Raadsvoorstel kennisnemen van begroting 2019 en jaarverslag 2017 gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel om kennis te nemen van de begroting 2019 en het jaarverslag 2017 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond vastgesteld.

Bijlage: Rv GGD (pdf, 72 kB)

Toelichting:

Op 13 februari 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) de begroting 2019 Basistakenpakket GR GGD-RR akkoord bevonden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, hebben gemeenteraden van de betrokken gemeenten het recht om binnen een bepaalde termijn een zienswijze kenbaar te maken. Het college van B&W ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de begroting 2019 en stelt de raad voor om kennis te nemen van de begroting en het jaarverslag van de GR GGD-RR.

Instellen plaatsingscommissie

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een plaatsingscommissie conform art. 4:1 van het sociaal statuut in te stellen.

Toelichting:

In aansluiting op het organisatierapport over team Informatiebeheer stelt het college van B&W -op grond van artikel 4:1 van het sociaal statuut- een plaatsingscommissie in. Deze commissie verzamelt de benodigde gegevens om het college te adviseren over te nemen plaatsingsbesluiten voor de gemeentelijke organisatie.

Raadsmemo over onderzoek inzet scanauto's bij parkeercontroles

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over onderzoek inzet scanauto's bij parkeercontroles vastgesteld.

Bijlage: Scanauto’s (pdf, 150 kB)

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over wat de eventuele inzet van scanauto’s voor parkeerhandhaving behelst.

Beantwoording artikel 36-vragen over stankklachten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Boers over stankklachten beantwoord.

Bijlage: Stankklachten (pdf, 61 kB)

Toelichting:

In het antwoord licht het college van B&W toe dat de portefeuillehouder milieu door de DCMR structureel wordt geïnformeerd over meldingen en acties bij incidenten. DCMR, een namens de gemeente uitvoerende dienst, informeert bewoners en bedrijven via onder andere hun website en social media. De gemeente retweet hun twitterberichten.

Start participatie visie Broekweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het starten van participatie voor het opstellen van een integrale visie op de toekomstige ontwikkeling van de locatie Broekweg.

Toelichting:

Op de locatie Broekweg spelen verschillende zaken op het gebied van onder andere parkeren, wateroverlast en woningbouwplannen. Op dit moment is nog onduidelijk wat de meest gewenste invulling van het gebied is en hoe de verschillende ruimtelijke en programmatische wensen en belangen het best op elkaar kunnen worden afgestemd. Het college van B&W heeft daarom ingestemd met het starten van een participatietraject in voorbereiding op het opstellen van een integrale visie op de toekomstige ontwikkeling van deze locatie. Om te komen tot een breed gedragen visie is vroegtijdige participatie van omwonenden en eindgebruikers belangrijk.

Saneringsprogramma's

Het college van burgemeester en wethouders heeft akkoord gegeven voor het indienen van de geluidsaneringsprogramma's voor de projecten Burgemeester Pruissingel, Vondelstraat, Frederik Hendriklaan en Schiedamseweg bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Toelichting:

In de Wet geluidhinder is geregeld dat de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe wegen moet voldoen aan geluidsnormen. In deze wet is een saneringsplicht opgenomen voor situaties die in 1986 een te hoge geluidbelasting hadden. Ok in Vlaardingen zijn diverse saneringswoningen. Voor vier projecten (Burgemeester Pruissingel, Vondelstraat, Frederik Hendriklaan en Schiedamseweg) zijn nu saneringsprogramma's opgesteld. Deze programma's moeten met het akkoord van het college van B&W worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

VLD Peilt! 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  1. de rapportage VLD Peilt! 2017 vrij te geven;
  2. kennis te nemen van de nieuwe werkwijze: datagericht en opgavegestuurd.

Bijlage: VLD Peilt! 2017 (wordt nagezonden)

Toelichting:

Vlaardingen krijgt van inwoners gemiddeld een 7 waar het gaat om tevredenheid over de eigen woning, woonomgeving, voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid. Hondenpoep wordt als grootste buurtprobleem ervaren, gevolgd door zwerfvuil en afval naast de container. Dat zijn resultaten uit VLD Peilt 2017, een bevolkingsenquête waarbij het oordeel van inwoners is onderzocht over thema’s als leefbaarheid, welzijn, veiligheid en voorzieningen in de stad.

Bij het vrijgeven van het rapport VLD Peilt! stelt het college van B&W voor de onderzoeksresultaten meer te koppelen, zodat een integraal beeld ontstaat en structureel 'de staat van de stad' kan worden bezien.

Raadsmemo uitspraak beroep Stichting Islamitisch College

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo uitspraak beroep Stichting Islamitisch College vastgesteld.

Bijlage: Rm uitspraak SIC (pdf, 45 kB)

Toelichting:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bij besluit van 17 april 2018 het administratieve beroep van Stichting Islamtisch College (SIC) ongegrond verklaard. Daarbij is geconcludeerd dat de gemeenteraad van Vlaardingen terecht het verzoek van SIC heeft afgewezen om een islamitische basisschool op te nemen in het plan van scholen 2018-2020.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: