De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 22 mei 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 22 mei 2018

Privacybeleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe privacybeleid vastgesteld.

Toelichting:

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Onderdeel van de implementatie van de AVG is het vaststellen van een privacybeleid. Hierin staat vastgelegd hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en welke uitgangspunten daarbij gelden. Het gemeentelijk privacybeleid is opgesteld in samenwerking met gemeenten Schiedam en Maassluis.

Benoeming functionaris voor gegevensbescherming

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een ambtenaar aan te wijzen tot functionaris voor gegevensbescherming voor de gemeente Vlaardingen.

Toelichting:

Het college van B&W heeft een medewerker van de gemeente Vlaardingen aangewezen als functionaris voor gegevensbescherming. Deze medewerker heeft een wettelijk vastgelegde onafhankelijke taak binnen de gemeentelijke organisatie. De medewerker ziet toe op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op samenwerken met de toezichthoudende instantie ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. De functionaris gegevensbescherming informeert en adviseert en verstrekt desgevraagd advies over maatregelen ten behoeve van gegevensbescherming en toezien op de uitvoering daarvan.

Overdracht beheer en onderhoud (delen) openbare ruimte van Waterweg Wonen naar gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de 'Definitieve overeenkomst tot overdracht van beheer en onderhoud van delen van de openbare ruimte van Stichting Waterweg Wonen naar de Gemeente Vlaardingen' aan te gaan.

Toelichting:

Vorig jaar juni hebben gemeente Vlaardingen en Stichting Waterweg Wonen een intentieovereenkomst getekend voor de overdracht van het beheer en onderhoud van openbare ruimte rondom eigendommen van de woningcorporatie. Met het aangaan van de definitieve overeenkomst wordt dit afgerond. Waterweg Wonen draagt het beheer en onderhoud van -eerder in erfpacht aan de woningcorporatie uitgegeven- delen van de openbare ruimte over aan de gemeente Vlaardingen. Stichting Waterweg Wonen betaalt hiervoor een afkoopsom aan de gemeente Vlaardingen.

Principebesluit Bibliotheek Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten;

  • een principebesluit te nemen tot ontvlechting en fusie van de bibliotheek Vlaardingen met de bibliotheek Maassluis / Midden Delfland per 1 januari 2019;
  • het raadsmemo principebesluit Bibliotheek Vlaardingen vast te stellen.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W heeft in principe besloten om de Bibliotheek Vlaardingen buiten de gemeentelijke organisatie te plaatsen en de bibliotheek te laten fuseren met de Bibliotheek Maasluis / Midden-Delfland per 2019. Omdat het samengaan met de Bibliotheek Maassluis / Midden-Delfland ook gevolgen heeft voor de medewerkers van de bibliotheek wordt dit principebesluit eerst voorgelegd aan de ondernemingsraad. Na een positief advies van de ondernemingsraad kan het college een definitief besluit nemen.

Gezamenlijke sociale kamer commissie bezwaarschriften

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • de werving en selectie voor de voorzitters en de leden van de sociale kamer van de bezwaarschriftencommissie laten uitvoeren door de GR Stroomopwaarts MVS;
  • voor de sociale kamer van Vlaardingen dezelfde voorzitters en leden benoemd als de colleges van Maassluis en Schiedam voor de sociale kamers van hun gemeenten;
  • aan Stroomopwaarts een budget overgedragen voor het vergoeden van vacatiegelden voor de voorzitters en de leden van de sociale kamer.

Toelichting:

De colleges van B&W van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben besloten dat Stroomopwaarts de bezwaar- en beroepsprocedures van besluiten op grond van de Participatiewet, IOAW (inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers), IOAZ (inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet inburgering uitvoert. Bij de afhandeling van een deel van deze bezwaarschriften wordt gebruik gemaakt van de sociale kamers van de bezwaarschriftencommissies van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor deze kamers is vorig jaar een apart reglement vastgesteld, zodat dezelfde regels gelden voor de drie sociale kamers. Het voorstel is dat de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam dezelfde leden in de commissie benoemen. Zo ontstaat een gezamenlijke sociale kamer.

Vuurtorenkap

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vuurtorenkap in eigendom overgedragen aan de stichting 'Vrienden van de Vuurtorenkap' in oprichting.

Toelichting:

De kap van de vuurtoren die ooit bij het museum van Vlaardingen stond, staat al enige jaren op een braakliggend terrein langs de Oosthavenkade. Omdat op die plek nieuwbouw staat gepland, moet de vuurtorenkap daar weg. De stichting Vrienden van de Vuurtorenkap in oprichting wil de kap behouden en er een nieuwe bestemming en functie aan geven. Het college van B&W heeft daarom besloten de vuurtorenkap in eigendom over te dragen aan de in oprichting zijnde stichting.

Beantwoording artikel 36-vragen over lekkages waterleiding Zeemanstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid mevrouw Wijker (SP) over lekkages waterleiding Zeemanstraat beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In het antwoord geeft het college van B&W aan bekend te zijn met de waterleidingproblemen in de Zeemanstraat en zegt daarover contact te hebben met Evides, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en de kwaliteit van het waterleidingnet.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: