De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 20 maart 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 20 maart 2018

Mandaat ambtenaren 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld:

 1. het mandaatbesluit ambtenaren 2018;
 2. de mandaatinstructie;
 3. de brief met aanwijzingen voor de uitoefening van mandaat;
 4. de mandaatregisters (algemeen deel en een deel per afdeling);
 5. de regeling budgethouderschap 2018.

Toelichting:

De vorige versie van het mandaatbesluit voor gemeenteambtenaren is geactualiseerd en de regeling van het budgethouderschap is verder verduidelijkt.

Ontwerp uitwerkingsplan Kwikstaartweg, 2e fase

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het ontwerp uitwerkingsplan Kwikstaartweg, 2e fase vastgesteld.
 2. besloten dat op basis van de vormvrije MER-beoordeling, zoals opgenomen in de goede ruimtelijke onderbouwing, geen milieu effect rapportage nodig is;
 3. besloten over te gaan tot formele tervisielegging van het ontwerp uitwerkingsplan Kwikstaartweg, 2e fase.

Toelichting:

De ontwikkelingen aan de Kwikstaartweg bestaan uit twee woningbouwlocaties, waarvan het westelijk deel al enige tijd geleden is afgerond. Het vastgestelde ontwerp uitwerkingsplan voor de tweede bouwfase aan de Kwikstaartweg gaat om de realisatie van 20 woningen. De projectontwikkelaar betrekt omwonenden hierbij en organiseert onder andere een informatiebijeenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst met Hoogvliet Beheer B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de samenwerkingsovereenkomst met Hoogvliet Beheer B.V. definitief vastgesteld.

Toelichting:

Hoogvliet Beheer B.V en woningcorporatie Waterweg Wonen willen samen een nieuwe supermarkt en woningen bouwen op de locatie van de huidige supermarkt aan de Parallelweg inclusief het pand ernaast (het gemeentelijke pand Parallelweg 6a). Het plan is hier een supermarkt te bouwen plus 39 sociale huurwoningen met een parkeergarage voor supermarktbezoekers en op de supermarkt een parkeerdek voor bewoners. Nu het college van B&W de samenwerkingsovereenkomst met Hoogvliet Beheer BV heeft vastgesteld kan er een definitief ontwerp gemaakt worden. Dit gebeurt na informatiebijeenkomsten en deelname van bewoners aan het planteam.

NB:    Op basis van een door de gemeenteraad aangenomen amendement is de samenwerkingsovereenkomst aangepast. Hoogvliet Beheer zal rekening houden met de adviezen van het Kwaliteitsteam Rivierzone en van de Welstandcommissie, zodat het bouwplan past in de omgeving.

Marathonweg Noord-Zuid en Zonnehuisgroep

Het college van burgemeester en wethouders heeft in principe ingestemd met het starten van de onderhandelingen met de Zonnehuisgroep voor de mogelijke verkoop van het zuidelijk deel van de grond van de locatie Marathonweg Noord-Zuid onder het voorbehoud dat de gemeenteraad besluit tot de hiervoor benodigde aanpassing van de grondexploitatie.

Toelichting:

De Zonnehuisgroep wil de locatie Marathonweg Noord-Zuid ontwikkelen tot een woon- en zorgvoorziening voor oudere demente mensen. Daarmee ontstaat voor deze doelgroep een nieuwe en eigentijdse woonvoorziening. De woonvorm voegt aan de Westwijk een nieuwe functie toe die goed is in te passen in de entree van de wijk. Het overige deel van de locatie wordt met eengezinswoningen ingevuld en wordt aan de markt aangeboden om te ontwikkelen. Hiervoor is een wijziging van de bestaande grondexploitatie nodig. Met de Zonnehuisgroep worden onderhandelingen over de locatie gestart, onder het voorbehoud dat de gemeenteraad besluit tot aanpassing van de grondexploitatie.

Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit locatie Unilever

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de locatie Unilever vastgesteld.
 
Bijlage: RV Voorbereidingsbesluit Unilever (pdf, 557 kB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een  voorbereidingsbesluit  te nemen voor de Unilever-locatie. Dit voorbereidingsbesluit is noodzakelijk om ontwikkelingen mogelijk te maken voor een nieuw werk- en woongebied. Voor de desbetreffende gronden ontstaat hierdoor een aanhoudingsplicht voor aanvragen omgevingsvergunning. Voor gewenste ontwikkelingen kan deze aanhoudingsplicht worden doorbroken en een omgevingsvergunning worden verleend. Een voorbereidingbesluit heeft een looptijd van een jaar. Binnen deze periode wordt een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Aanpassing evenementtijden

Het college van burgemeester en wethouders heeft

 1. besloten de evenementtijden voor vergunningsplichtige evenementen aan te passen;
 2. besloten hoofdstuk 3, paragraaf 'tijden evenement' van de evenementennota 2010 aan te passen;
 3. het raadsmemo evenementtijden vastgesteld.

Bijlage: evenementtijden (pdf, 76 kB)

Toelichting:

Vooruitlopend op de actualisatie van de evenementennota heeft het college van B&W besloten om de eindtijden van muziek op evenementen gelijk te trekken met de eindtijd van het evenement zelf. In de huidige evenementennota is een verschil tussen de eindtijd van een evenement en de eindtijd van muziek. Dit wordt door evenementenorganisatoren vaak als beperkend ervaren. Om de evenementenorganisatoren een handreiking te doen, worden de tijden gelijk getrokken.

AED-netwerk Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo AED-netwerk in Vlaardingen vastgesteld.
 
Bijlage: AED-netwerk (pdf, 3 MB)

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de uitkomsten van een onderzoek voor een dekkend AED-netwerk in Vlaardingen en een reanimatiecursus voor inwoners.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: