De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 20 februari 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 20 februari 2018

Reactie op motie onderzoek beperking rentetarief 'sociale lening'

Het college van burgemeester en wethouders heeft het college besluit om:

  1. de werkwijze met betrekking tot het aanvragen van bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen in overeenstemming te brengen met de werkwijzen in de gemeenten Maassluis en Schiedam;
  2. voor nieuwe aanvragen voor sociale kredieten en saneringskredieten niet langer gebruik te maken van de diensten van Kredietbank Nederland (KBNL);
  3. voor nieuwe aanvragen voor sociale kredieten en saneringskredieten voortaan gebruik te maken van de Kredietbank Rotterdam (KBR) zodat haar inwoners voor het afsluiten van sociale kredieten gebruik kunnen maken van een gunstiger rentepercentage, zodat Stroomopwaarts kan overgaan tot het sluiten van een overeenkomst en het maken van de benodigde afspraken met de KBR en de implementatie van de nieuwe werkwijzen,
  4. het raadsmemo reactie op de motie onderzoek beperking rentetarief "sociale lening" vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W heeft besloten dat alle Vlaardingers onder bepaalde voorwaarden een renteloze lening bij Stroomopwaarts kunnen aanvragen voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen. De gemeente wil hiermee voorkomen dat bij bijzondere of onvoorziene omstandigheden Vlaardingers financieel in de problemen komen. De aanvragen voor bijzondere (leen)bijstand voor duurzame gebruiksgoederen is hiermee in overeenstemming gebracht met de werkwijze van de gemeenten Maassluis en Schiedam. Daarnaast is de gemeente voornemens afspraken te maken met de Kredietbank Rotterdam, zodat inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum voortaan de mogelijkheid hebben een sociaal krediet af te sluiten tegen een gunstiger rentepercentage van 3%. Dit krediet kan worden gebruikt voor huisraad, het oplossen van kleine betalingsachterstanden of schulden om erger te voorkomen (zoals ophoging met boetes en incassokosten).

Beantwoording artikel 36-vragen over woekerrentes gemeentelijke kredietbank

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid mevrouw Wijker (SP) over woekerrentes gemeentelijke kredietbank beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In het antwoord geeft het college van B&W aan dat alle inwoners een aanvraag voor leenbijstand kunnen indienen. Als de aanvrager niet voldoet aan alle voorwaarden voor de verstrekking van leenbijstand, wordt alsnog verwezen naar de (krediet)bank. Voor nieuwe aanvragen van sociale kredieten en saneringskredieten wil Vlaardingen voortaan gebruikmaken van de Kredietbank Rotterdam, die de rentetarieven voor sociale kredieten verlaagd heeft naar 3%. Inwoners kunnen bij het afsluiten van sociale kredieten en saneringskredieten gebruikmaken van dit gunstigere rentepercentage.

Raadsvoorstel budget voor aanleg nieuwe carpoolplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot beschikbaar stellen van een budget voor de aanleg van de nieuwe carpoolplaats ten westen van het Cincinnati Building vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Vorige maand heeft de gemeenteraad in vergadering besloten geen wensen en bedenkingen te hebben bij de grondverkoop voor de realisatie van een carpoolplaats aan de Schiedamsedijk. In die vergadering is abusievelijk geen besluit genomen over het beschikbaar stellen van budget voor de aanleg. Het college van B&W stelt de raad voor een bedrag van 240.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van een carpoolplaats aan de Schiedamsedijk ten westen van het Cincinnati Building kantorencomplex.

Verhoging krediet renovatie en aanpassing Plein Emaus en verhoging kostenvergoeding Stichting Wijzer

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. besloten het krediet renovatie en aanpassing Plein Emaus 6 te verhogen met € 165.000 en de kostenvergoeding Stichting Wijzer te verhogen tot € 13.700,50 per jaar gedurende 25 jaar;
  2. besloten Stichting Wijzer een brief te sturen met akkoordverklaring verhoging kostenvergoeding.

Toelichting:

In 2015 en 2016 zijn er plannen ontwikkeld om het schoolgebouw aan Plein Emaus 6 intern te verbouwen en tegelijkertijd groot onderhoud uit te voeren in combinatie met het nemen van energiemaatregelen en maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren. Hiervoor is in 2016 door de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld. De Stichting Wijzer levert daarnaast een bijdrage uit het onderhoudsfonds van de stichting. Door vertraging in de planvorming en de stijging van de kosten is het bestaande krediet ontoereikend geworden. Verhoging van het krediet is noodzakelijk om alsnog het plan te kunnen realiseren en verdere extra kosten te voorkomen. De planning is dat er vanaf 1 augustus voldoende huisvesting is voor de leerlingen van de Jan Ligthartschool aan Plein Emaus 6 en dat vervolgens de Seringenstraat leeg komt voor de geplande sloop.

Aanwijzings- en aanstellingsbesluit toezichthouder APV

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanwijzings- aan aanstellingsbesluit toezichthouder APV vastgesteld.

Toelichting:

Het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving krijgt er een medewerker bij. Om de taken als toezichthouder op de Algemene Plaatselijke Verordening uit te mogen voeren, moet de medewerker worden aangewezen door het college van B&W.

Managementletter 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de aanbevelingen van de accountant uit de Managementletter 2017 en de opvolging ervan.

Toelichting:

In de rapportage naar aanleiding van de interim controle 2017 heeft de externe accountant een aantal aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit van de interne beheersing bij grote investeringsprojecten, de opvolging van eerdere aanbevelingen en aandachtspunten voor de jaarstukken 2017.

Opnieuw beschikken op aanvraag omgevingsvergunning voor bouw medisch centrum in Hoog Lede

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. besloten het besluit van 26 september 2017 waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de bouw van een medisch centrum in Hoog Lede te herroepen;
  2. een nieuwe beslissing op deze aanvraag vastgesteld.

Toelichting:

Op 26 september 2017 verleende het college van B&W een omgevingsvergunning voor het bouwen van een medisch centrum in Hoog Lede. Deze vergunning is geschorst door de voorzieningenrechter. Gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter heeft het college het besluit van 26 september 2017 herroepen en een nieuwe omgevingsvergunning verleend. In deze nieuwe vergunning zijn vooral zaken met betrekking tot het toegestane gebruik, het parkeren en de verkeersaspecten verduidelijkt. Deze nieuwe vergunning gaat deel uitmaken van het lopende beroep tegen de ingetrokken vergunning. De vergunning wordt gepubliceerd op de gebruikelijke wijze. Daarnaast wordt hij toegezonden aan iedereen die tegen het ontwerp van de vergunning van 26 september 2017 een zienswijze had ingediend.

Raadsmemo en addendum Parc Drieën-Huysen fase 2

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met het addendum op de grondovereenkomst Parc Drieën-Huysen fase 2;
  2. het raadsmemo vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De ontwikkeling van Parc Drieën-Huysen bestaat uit twee fasen. In de eerste fase is een zorgcentrum met 81 wooneenheden en twee woontorens met in totaal 80 sociale huurwoningen gerealiseerd. Deze zijn in de zomer van 2017 opgeleverd en inmiddels allemaal bewoond.

De tweede fase van Parc Drieën-Huysen, betreft twee appartementencomplexen aan de Willem de Zwijgerlaan van in totaal 44 appartementen in de middeldure en dure koopsector (genaamd Holy Residence). Op grond van de koopovereenkomst van 13 juni 2016 en het addendum van 27 juni 2017 zou de ontwikkelaar de gronden uiterlijk 31 december 2017 afnemen. Aan deze verplichting heeft de ontwikkelaar niet kunnen voldoen. Het aantal verkochte appartementen ligt beneden de 50%, waardoor het voor de ontwikkelaar op dit moment niet financieel haalbaar is de grond te kunnen afnemen.

De ontwikkelaar en de gemeente zijn op basis van de koopovereenkomst met elkaar in gesprek gegaan over de mogelijkheden van verlenging van de afnametermijn en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. De uiterste afnamedatum is verlengd tot 2 juli 2018 en ook spant de ontwikkelaar zich extra in om de verkoop te bevorderen.

Raadsmemo duurzaamheid sportaccommodaties 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo duurzaamheid sportaccommodaties 2017 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Met een integrale aanpak verduurzaming zijn in de sportsector van Vlaardingen verschillende duurzaamheidsacties opgestart. Het jaarlijks eindverslag geeft een overzicht van de duurzaamheidsacties per sportvereniging tot 2017. De sportverenigingen verrichten veel activiteiten en continueren dit in 2018. Sportverenigingen kunnen gebruikmaken van een landelijke subsidie en een aanvraag indienen bij het Fonds Schiedam Vlaardingen.

Voortgang particuliere woningverbetering

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten € 400.000 extra beschikbaar te stellen voor leningen in het kader van particuliere woningverbetering in de Westwijk.

Toelichting:

Eerder heeft de gemeenteraad 885.000 euro beschikbaar gesteld voor particuliere woningverbeteringing in een deel van de Westwijk. Onderzoek heeft uitgewezen, dat voor de Westwijk (rondom de Zeemanstraat) € 1,3 miljoen aan stimuleringsregeling  nodig is. Het college van B&W heeft besloten hiervoor extra geld vrij te maken voor leningen aan Verenigingen van Eigenaren (VvE's). De gemeente leent voor  2,25% en verstrekt de leningen ook tegen 2,25%. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN), die deze leningen voor de gemeente beheert, rekent  0,5% beheerskosten over het uitstaande bedrag gedurende twintig jaar. Dit kost de gemeente jaarlijks circa 2.000 euro de komende twintig jaar. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de proces/beheerskosten van particuliere woningverbetering.

De stimuleringsregeling particuliere woningverbetering heeft tot doel zorg te dragen voor goed functionerende VvE's met voldoende financiële armslag om hun meerjarenonderhoudsplan te kunnen uitvoeren. VvE's kunnen tegen een gunstig tarief geld lenen van de gemeente voor het wegwerken van achterstallig onderhoud ter bevordering van duurzaamheidsmaatregelen.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: