De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 19 juni 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 19 juni 2018

VNG motie Kostenstructuur Voorzieningen Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de motie van de VNG, waarin gepleit wordt tot verlaging van de tarieven voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), waaronder de Berichtenbox van Mijn Overheid, mede te ondertekenen.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders wil de kosten voor inwoners zo laag mogelijk houden. Het college heeft besloten om de motie van de commissie Financiën van de VNG, waarin gepleit wordt om de tarieven voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), waaronder de Berichtenbox van Mijn Overheid, vast te stellen op maximaal het posttarief en te streven naar verdere kostenverlaging, mede te ondertekenen.

Parafenbesluit intentieverklaring Stichting Vlaardingen 1018

Brief aan stichting Vlaardingen 1018 vastgesteld.

Bijlage: Stichting Vlaardingen 1018 (volgt)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief vastgesteld aan stichting Vlaardingen 1018. In de brief spreekt het college de intentie uit dat het niet de bedoeling is dat de bestuursleden in hun persoonlijke vermogen worden getroffen als zij opdracht verstrekken het Stadsspektakel te organiseren. De stichting heeft het college verzocht deze intentie uit te spreken omdat het onzeker is hoe de omzetbelasting (btw) berekend gaat worden. Als die berekening ongunstig voor de stichting uitvalt, kan de stichting in de rode cijfers eindigen en dan kunnen de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als zij nu opdrachtgeven het Stadsspektakel te organiseren. Het college is van mening dat het Stadsspektakel doorgang moest vinden en is daarom tegemoet gekomen aan het verzoek van de stichting.

Parafenbesluit ingesteld hoger beroep rookverbod Liesveld

Bekrachtiging van het ingestelde hoger beroep van 4 april 2018 tegen een uitspraak overtreding rookverbod in het winkelcentrum Liesveld.

Toelichting:

Bij brief van 4 april 2018 is hoger beroep ingesteld bij het College voor Beroep voor het Bedrijfsleven tegen de uitspraak van de rechtbank d.d. 1 maart 2018 inzake een boete wegens overtreding van het rookverbod in het Winkelcentrum Liesveld. Dit hoger beroep is ingesteld. Omdat het college van B&W het bevoegde orgaan is, heeft het college het ingestelde hoger beroep nu bekrachtigd.

Agenda met toelichting en stemadvies Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 27 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Ingestemd met de in de oplegnotitie opgenomen stemadviezen,
  2. besloten de gemeentesecretaris te machtigen de gemeente Vlaardingen in de Algemene Ledenvergadering te vertegenwoordigen.

Toelichting:

Op 27 juni vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG plaats in het Maastrichts Expositie & Congres Centrum is het centrum (MECC). Voor deze ALV is de agenda voorzien van een toelichting met stemadvies. De gemeentesecretaris zal de gemeente Vlaardingen tijdens de ALV vertegenwoordigen.

Beantwoording artikel 36-vragen over het pand Spoetnik

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van de heer Van Pienbroek ( ChristenUnie/SGP ) over het pand Spoetnik vastgesteld.

Bijlage: Spoetnik (pdf, 111 kB)

Toelichting:

Het gebruik van het pand waar Spoetnik nu huisvest  is vorig jaar door de gemeente Vlaardingen verlengd met één jaar tot 1 september 2018. Aan Spoetnik is aangegeven dat zij op 1 september 2018 uit het pand moeten zijn. De voorbereiding voor de aanbesteding van de sloop is gestart. Een verdere verlenging is dus niet mogelijk.

Vaststellen van CAR-UWO wijzigingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden door het LOGA in de circulaire van 29 mei 2018 (TAZ/U201800181) per 1 juli 2018 overeenkomstig bijlage I bij dit voorstel vast te stellen.

Toelichting:

Het college van B&W heeft de CAR-UWO wijzigingen vastgesteld. Deze wijzigingen waren voorgesteld door de VNG. Het gaat om technische en redactionele wijzigingen zonder financiële of personele gevolgen.

Indexcijfers meerjarenbegroting 2019-2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de indexcijfers voor de meerjarenbegroting 2019-2022 vastgesteld.

Toelichting:

Jaarlijks stelt het college vast in welke mate de budgetten in de begroting en de bijdragen aan gesubsidieerde instellingen moeten worden aangepast op basis van de verwachte loonontwikkeling en inflatie. Een belangrijk gegeven hiervoor vormt het CPB indexcijfer dat vermeld wordt in de meicirculaire van het gemeentefonds.

Vergunningverlening en zienswijzen 41 rijwoningen aan de Gretha Hofstralaan in Park Hoog Lede

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Ingestemd met de nota van zienswijzen,
  2. Besloten de drie gevraagde omgevingsvergunningen te verlenen.

Toelichting:

De gemeente verleent drie omgevingsvergunningen aan Park Hoog Lede B.V. voor de realisatie van in totaal 41 rijwoningen aan de Gretha Hofstralaan, in afwijking van het bestemmingsplan 'Park Hoog Lede'. De aanvragen voorzien  in 41 rijwoningen op dezelfde locatie, verdeeld over drie deelplannen. Dit woningtype sluit beter aan bij de huidige marktvraag, maar past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Ter hoogte van de bouwvlakken zijn alleen twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen toegestaan met een maximum van 32 woningen gesitueerd binnen de bouwvlakken. Aan deze voorschriften wordt niet voldaan.

Er zijn omgevingsvergunningen verleend voor afwijking van het bestemmingsplan voor de bouw van respectievelijk 12, 14 en 15 rijwoningen aan de Gretha Hofstralaan. Ook zijn de tegen de ontwerpvergunningen ingediende zienswijzen afgedaan.

Vaststellen van het reglement commissie van Werk naar Werk 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het reglement commissie van Werk naar werk (VWNW) conform art.10d:24 CAR-UWO vastgesteld.

Toelichting:

Op grond van art.10d:24 CAR-UWO dient het college van B&W een VWNW-commissie in te stellen waarin werkgever en werknemers vertegenwoordigd zijn. Deze commissie ziet toe op de naleving van de afspraken uit VWNW-contracten (Van Werk naar Werk) met medewerkers. De VWNW-aanpak is de procedure die wordt gevolgd wanneer een medewerker boventallig wordt. Het is de gezamenlijke verantwoording van de werkgever en de werknemer om binnen twee jaar andere werkzaamheden te vinden. Het reglement voor de VWNW-commissie is opgesteld, conform het VNG modelreglement.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de herziene grondexploitatie Holy-Zuidoost, De Nieuwe Vogelbuurt fasen 1 t/m 6

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de herziene grondexploitatie Holy Zuidoost, De Nieuwe Vogelbuurt fasen 1 t/m 6 vastgesteld.

Bijlage: RV Vogelbuurt (pdf, 66 kB)

Toelichting:

Naar aanleiding van de planontwikkelingen in het gebied is er een herziene grondexploitatie. De eerdere grondexploitatie zag op de fasen 1, 2 en 3. De nu voorliggende grondexploitatie bevat ook de fasen 4 t/m 6. De laatste herziening is van maart 2013, sindsdien is de grondexploitatie jaarlijks geactualiseerd bij de jaarrekening / MPG.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Wegsleepverordening Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Wegsleepverordening Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage: RV Wegsleepverordening Vld. (pdf, 56 kB)

Toelichting:

Het college stelt de raad voor een nieuwe wegsleepverordening vast te stellen die aangepast is aan de huidige situatie wat betreft opslaglocaties en tarieven. Het college stelt voor in de nieuwe wegsleepverordening de bevoegdheid voor aanpassing van de tarieven bij het college te leggen. Op die manier wil het college snel kunnen handelen bij wijziging van de tarieven van het bergingsbedrijf of de politie om er voor te zorgen dat ook bij prijsstijgingen, de kosten volledig op de overtreder verhaald kunnen worden.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: