De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 17 juli 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 17 juli 2018

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft bijgevoegd raadsmemo vastgesteld. Met het raadsmemo informeert het college de raad over de resultaten van het jaarlijkse Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018.

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen heeft voor 2018 onderzoek gedaan naar de ervaringen van inwoners die maatschappelijke ondersteuning ontvangen. Vlaardingers waarderen de kwaliteit van de ondersteuning met 7.2 als gemiddeld rapportcijfer. Uit het onderzoek komt naar voren dat inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag en dat de ondersteuning bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. De uitkomsten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. In totaal zijn 1205 inwoners benaderd en hebben 495 inwoners meegedaan. Het onderzoek is gelijktijdig in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en wordt volgend jaar herhaald. Gemeenten zijn verplicht dit jaarlijks te doen. De gebruikte vragenlijst wordt landelijk toegepast. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl en www.mvs.incijfers.nl/.

Vaststellen kavelpaspoorten locatie Pietersen en Koningin Wilhelminahaven NZ 3-6

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. besloten tot het vaststellen van het kavelpaspoort voor de herontwikkeling van de locatie Pietersen in de Rivierzone.
  2. besloten tot het vaststellen van het kavelpaspoort voor de herontwikkeling van de locatie Koningin Wilhelminahaven NZ 3-6 in de Rivierzone.

Toelichting:

Voor deze locaties is herontwikkeling beoogd en sprake van een afwijking van het bestemmingsplan. Door de herontwikkeling van beide locaties kunnen circa 100 extra woningen worden toegevoegd in Vlaardingen. De kavelpaspoorten vormen het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van deze locaties en geven aan wat stedenbouwkundig de maximale bebouwingsmogelijkheden van de kavels zijn.

RO-advies revisievergunning uitbreiding bedrijf Zevenmanshaven Oost

Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan provincie Zuid-Holland over de aanvraag revisievergunning over de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (strijdigheid bestemmingsplan) voor de uitbreiding van een bedrijf aan de Zevenmanshaven Oost vastgesteld.

Toelichting:

Een bedrijf aan de Zevenmanshaven Oost heeft op dit moment 6 opslagtanks. Zij willen hun activiteiten uitbreiden en daarom willen ze in totaal 16 opslagtanks. Het bedrijf heeft daarvoor een vergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. De provincie vraagt in dan om een advies van de gemeente. De uitbreiding zorgt voor meer verkeersbewegingen. Het college van B&W adviseert de provincie om in de vergunning te zorgen dat deze verkeersbewegingen tot een minimum worden beperkt door middel van een verkeersmanagementsysteem en dit ook jaarlijks te monitoren.

Beantwoording artikel 36-vragen over arbeidsmigrantenwoningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van de heer Van Unen van BVV over arbeidsmigrantenwoningen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Conform afspraak kopen de convenantpartners (uitzendbureaus en huisvesters) geen woningen op ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. Het faciliteren van circa 300 woningen heeft uitsluitend betrekking op convenantspartijen. Met andere partijen zijn geen afspraken. Het kopen en verkopen van woningen en het verhuren van eigenaren van woningen aan huurders is een aangelegenheid tussen private partijen waarvan de gemeente geen onderdeel is.

Beantwoording artikel 36-vragen over stookolie en scheepvaart

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van de heer Voorburg van GroenLinks over stookolie en scheepvaart vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Sinds het ongeluk met de Noorse olietanker van Odfjell op zaterdagmiddag 23 juni jl. hebben verschillende dierenorganisaties vrij snel samen met tal van vrijwilligers in de regio zich bekommerd om de getroffen dieren, zoals zwanen, aalscholvers, meeuwen, ganzen, eenden en futen. Bij een incident als dit coördineert Rijkswaterstaat in samenwerking met dierenorganisaties, zoals de dierenambulances en de vogelbescherming, de opvang en reiniging van besmeurde vogels.

Beantwoording artikel 36-vragen over tramlijn 24

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van de heer Romeijn van de PvdA over tramlijn 24 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording aan dat ook rolstoel-en scootmobielgebruikers in de periode van buitendienststelling van de tram gebruik kunnen maken van het vervangende busvervoer (lijn 56). Er wordt gereden met laagvloerse bussen waardoor er geen sprake is van hoogteverschil tussen de perronrand en de bus (gelijkvloerse instap). Bij een eventuele overstap op metrostation Vijfsluizen kan gebruik worden gemaakt van de aldaar aanwezige lift, ook de metro's hebben een gelijkvloerse instap. Wat betreft de vermeende hoogteverschillen tussen perron en tram zijn bij gemeente en RET geen klachten bekend, alle Vlaardingse tramhaltes zijn rolstoeltoegankelijk. Niettemin is de RET bereid op korte termijn alle Vlaardingse tramhalteperrons van lijn 24 te controleren op de voorgeschreven hoogte.  

Beantwoording artikel 36-vragen naar aanleiding van de raadsmemo en brief aan de stichting Vlaardingen 1018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van de heer De Reus (CU-SGP) en de heer Van Unen (BVV) naar aanleiding van de brief aan de stichting Vlaardingen 1018 en de raadsmemo daarover vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft vragen beantwoord naar aanleiding van de brief aan de stichting Vlaardingen 1018 en de raadsmemo van afgelopen 12 juni over het vrijwaren van de bestuursleden van Stichting Vlaardingen 1018 van risico’s voor hun persoonlijk vermogen. De btw aftrek van met name het vrij toegankelijke cultuurhistorische evenement is een complexe aangelegenheid waar per post gekeken moet worden of hier de teruggaaf op van toepassing is. Ook de door de stichting geraadpleegde belastingexpert kan op dit moment nog geen uitsluitsel geven of de belastingdienst bij de vermeende vrije posten ook daadwerkelijk de btw aftrekt.

Eindrapportage DCMR 2017 + werkplan 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. kennisgenomen van de eindrapportage DCMR 2017,
  2. werkplan DCMR 2018 vastgesteld,
  3. de brief aan de directeur van de DCMR vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De werkzaamheden van de DCMR voor de gemeente Vlaardingen zijn in 2017 uitgevoerd op basis van het werkplan 2017. Dit gaat over verschillende clusters zoals toezicht, reguleren en beleid (advisering en opstelling). Dit jaar heeft de DCMR ervoor gekozen om de eindrapportage in een beknopte versie op te maken in tegenstelling tot de uitgebreide versies van afgelopen jaren. In 2017 is er voor het werkplan tussentijds extra budget uitgetrokken om de resterende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Naar aanleiding hiervan zijn er voor het werkplan van 2018 aanvullende afspraken gemaakt om een dergelijke overschrijding in de toekomst te voorkomen (o.a. tijdige signalering, aantal te besteden uren en andere wijze van financiering).

Uitzondering Bibob-toets

Het college van burgemeester en wethouders heeft ten behoeve van omgevingsvergunningen die verband houden met de bouw van de Blankenburgverbinding met een bouwsom € 1.000.000,- of meer ingevolge artikel 2.1, lid 2, sub a van de beleidsregels wet Bibob gemeente Vlaardingen BAAK aangewezen als aanvrager waarvoor het eigen onderzoek niet wordt toegepast.

Toelichting:

Kern van het advies is dat alle aanvragen van BAAK ten behoeve van de bouw van de Blankenburgverbinding met een bouwsom van € 1.000.000,- of meer niet hoeven te worden onderworpen aan de zogenaamde Bibob-toets.

Blankenburgverbinding

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de start van de bouw van de Blankenburgverbinding vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de gemeenteraad over het besluit van Rijkswaterstaat om de geplande startdatum van de bouw van de Blankenburgverbinding van 1 september aanstaande te handhaven, tenzij  de uitspraak van de Raad van State van woensdag 18 juli 2018 over het Tracébesluit dit uitsluit. Rijkswaterstaat gaat omwonenden, bedrijven en geïnteresseerden vanaf het begin van de vakantie breed informeren over de bouw. Rijkwaterstaat geeft zichzelf zo de ruimte om te starten als het Tracébesluit in stand blijft en de Raad van State opdracht geeft het besluit op een onderdeel aan te vullen of aan passen.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: