De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 17 april 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 17 april 2018

Raadsmemo scope-uitbreiding project planuitwerking A4 Haaglanden-N14

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo scope-uitbreiding planuitwerking A4 Haaglanden-N14 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over het plan van Rijkswaterstaat om het project ‘planuitwerking A4 Haaglanden-N14’ dichtbij uit te breiden door dichtbij Den Haag meer rijstroken aan te leggen tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel. Rijkswaterstaat acht deze uitbreiding nodig, omdat uit recent onderzoek blijkt dat na uitvoering van de uitbreiding van de A4 er een probleem ontstaat met de doorstroming op de het stuk snelweg tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel. Om dit probleem op te lossen zou het aantal rijstroken tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel in beide richtingen uitgebreid kunnen worden naar drie. Deze uitbreiding van asfalt leidt echter ook tot een sterke verkeerstoename. De effecten hiervan op het Kethelplein en het omliggend wegennet zijn in eerste instantie niet onderzocht. Uit een eerste quick-scan blijkt dat files rondom het Kethelplein als gevolg van de uitbreiding toenemen.

Als de minister van Infrastructuur en Waterstaat positief besluit, gaat Rijkswaterstaat onderzoek doen naar de effecten van de uitbreiding van het project op de doorstroming van het verkeer, geluidshinder en luchtkwaliteit voor Vlaardingen en Schiedam. Bij dit onderzoek zal Rijkswaterstaat beide gemeenten nauw betrekken. Het onderzoek is onderdeel van de formele planuitwerkingsfase, die naar verwachting eind mei 2018 start. Op verschillende momenten is er gelegenheid tot het indienen van formele zienswijzen.

Individuele ontheffing verordening winkeltijden Vlaardingen 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • besloten om een individuele ontheffing te verlenen voor de sluitingstijden op zondag gedurende de periode van de Ramadan 2018 (15 mei tot en met 14 juni 2018) voor Mellowship B.V., Korte Hoogstraat 33 A, waarbij sluiting op zondag wordt toegestaan om 24:00 uur in plaats van 18:00 uur;
  • besloten te gedogen dat de sluitingstijd voor maandag tot en met zaterdag gedurende de periode van de Ramadan 2018 voor Mellowship B.V., Korte Hoogstraat 33 A, wordt aangepast van 22:00 uur naar 24:00 uur.

Toelichting:

De vastenmaand Ramadan loopt dit jaar van dinsdagavond 15 mei tot en met donderdagavond 14 juni 2018. De mensen die vanuit religieuze overtuigingen in deze periode overdag vasten, eten dan na zonsondergang. Mellowship is een horeca 1-ondernemer die gehouden is aan de Winkeltijdenwet. Gezien hun doelgroep heeft deze ondernemer een verzoek ingediend om tijdens de Ramadan aangepaste openingstijden aan te mogen houden.

Voor individuele ondernemers bestaat de mogelijkheid om bij bijzondere gelegenheden en feestelijkheden (artikel 3 lid 1 Verordening Winkeltijden Vlaardingen 2014) een ontheffing te verlenen op de winkeltijden voor zondag. Dit geldt niet voor de winkeltijden op maandag tot en met de zaterdag. Om dit wel mogelijk te maken, heeft het college van B&W besloten voor Mellowship een individuele ontheffing te verlenen en een verlenging van de sluitingstijd te gedogen tijdens Ramadan 2018.

Bestuursovereenkomst met provincie over realisatie windenergie Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bestuursovereenkomst ‘overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Vlaardingen’ aan te gaan.

Toelichting:

Met de ondertekening van deze bestuursovereenkomst neemt de gemeente Vlaardingen de vergunnende en coördinerende bevoegdheid met betrekking tot de realisatie van het windpark Oeverbos over van de Provincie Zuid-Holland. De gemeente wordt hierdoor verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van dit windpark en geeft langs deze weg uitvoering aan de ambities van het Beleidskader Windenergie. Tevens kan de gemeente Vlaardingen hierdoor het ruimtelijke- en vergunningsproces en de daarbij behorende participatie van de omgeving soepel laten verlopen.

Beantwoording art. 36-vragen over saldotegoeden van sociale supermarkt Van Lopik

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording art. 36-vragen van raadslid mevrouw Wijker over saldotegoeden van sociale supermarkt Van Lopik vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan dat de gemeente in afstemming met de curator en het bestuur van de coöperatie Vlaardingen Werkt de mogelijkheden onderzoekt om de pashouders van de sociale supermarkt te compenseren. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2.153,-

Beantwoording art. 36-vragen over Vlaardingen Werkt

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording art. 36-vragen van raadslid de heer Van Pienbroek over Vlaardingen Werkt vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan dat de coöperatie Vlaardingen Werkt subsidies heeft ontvangen voor de dienstverlening aan inwoners met een uitkering om hen, naast de al bestaande voorzieningen, te activeren om aan het werk te komen. Vlaardingen Werkt organiseerde en ontwikkelde hiertoe zelf (betaalde) klussen en creëerde met de inkomsten betaalde banen voor uitkeringsgerechtigden. Vanaf 2014 is afgesproken om de subsidies af te bouwen, zodat Vlaardingen Werkt kon verzelfstandigen. Voor 2014, 2015 en 2016 heeft de coöperatie voldaan aan de subsidiebeschikkingen. Waar het niet het geval is geweest, is hiervoor geld teruggevorderd. Inmiddels is bekend dat de coöperatie Vlaardingen Werkt faillissement heeft aangevraagd. De verwachting is dat het overgrote deel van de activiteiten van Vlaardingen Werkt zal worden overgenomen. De afhandeling van het faillissement ligt bij de curator.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: