De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 10 juli 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 10 juli 2018

Aanwijzen secretaris bezwaarschriftencommissie kamer Sociale Zekerheidszaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  1. Om drie medewerkers van Stroomopwaarts met ingang van 1 mei 2018 aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de kamer Sociale Zekerheidszaken van de commissie voor de bezwaarschriften.
  2. Wegens beëindiging van werkzaamheden voor Stroomopwaarts de benoeming van de (plaatsvervangend) secretaris in te trekken.

Bekrachtiging parafenbesluit beantwoording aanvullende technische vragen Jaarstukken 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit ‘beantwoording aanvullende vragen Jaarstukken 2017’ bekrachtigd.

Bijlagen:

Toelichting:

Verschillende fracties hebben aanvullende vragen gesteld op de jaarstukken 2017. Onder andere over de veiligheid van sportvelden en bezoek aan de bibliotheek. In een raadsmemo beantwoordt het college deze vragen.

Raadsmemo gevolgen meicirculaire 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo gevolgen meicirculaire 2018 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de gemeenteraad drie keer per jaar over de gevolgen van de circulaires gemeentefonds. De meicirculaire informeert de gemeenten over de uitkeringen uit het fonds: de algemene uitkering, de decentralisatie- en integratie-uitkeringen (waaronder de uitkering Sociaal Domein). Voor gemeenten is dit belangrijke informatie voor het actualiseren van de begroting, het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De circulaire wordt uitgebracht door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën.

Havenafvalplan 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Havenafvalplan Rotterdam-Rijnmond 2018 vastgesteld.

Toelichting:

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) heeft in samenspraak met de beheerders van de havens van Dordrecht, Maassluis, Moerdijk, Schiedam en Vlaardingen afgesproken dat voor de gehele havenregio Rotterdam-Rijnmond één gezamenlijk afvalplan komt. Na vaststelling door de colleges van de betrokken gemeenten, wordt het Havenafvalplan 2018 ter goedkeuring aan de Minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden waarna het met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in werking zal treden en het vorige Havenafvalplan 2015 komt te vervallen.

Raadsvoorstel tot benoeming van twee leden en twee plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland (in liquidatie)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot benoeming van twee leden en twee plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland (in liquidatie) vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Nu de wethouders benoemd zijn en de portefeuilleverdeling rond is, worden de bestuurlijke benoemingen in diverse gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Het Recreatieschap Midden-Delfland (RMD) wordt opgeheven, maar voor de overgangsperiode tot het voorjaar 2019 worden nog bestuurders benoemd in het recreatieschap. Het college van burtgemeester en wethouders stelt de raad voor om wethouder A.F. de Leede en wethouder A. Hoekstra te benoemen als leden in het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland en wethouder J.J. Silos-Knaap, en wethouder F.G.C. Hoogendijk als plaatsvervangende leden te benoemen.

Raadsmemo verbeterplan 'Borgen van zorg en ondersteuning door het wijkteam na overdracht Veilig Thuis'

Het college van burgemeester en wethouders stelt het verbeterplan 'Borgen van zorg en ondersteuning door het wijkteam na overdracht Veilig Thuis' ter kennisname aan de gemeenteraad beschikbaar.

Bijlage:

  • Raadsmemo (volgt)

Toelichting:

De landelijke inspecties ‘Toezicht Sociaal Domein’ hadden eind april hiertoe aanbevelingen gedaan. De gemeente en de wijkteams hebben de aanbevelingen direct opgepakt en in het verbeterplan is een nadere uitwerking gegeven. Het verbeterplan is reeds gedeeld met de landelijke inspecties. 

Beantwoording artikel 36-vragen inzake fiets- en scootmobiel parkeren bij gezondheidscentrum 'De Emmahof'  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van de heer Van Pienbroek (CU/SGP) inzake fiets- en scootmobiel parkeren bij gezondheidscentrum  'De Emmahof' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W geeft aan dat de voorzieningen voor het stallen van fietsen aan de Hoflaanzijde bij gezondheidscentrum 'De Emmahof'  al waren gepland en deze maand worden geplaatst. 

Beantwoording artikel 36-vragen over huurachterstanden en betalingsregelingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van de heer Kerkhof (SP) over huurachterstanden en betalingsregelingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gegevens zijn opgevraagd bij de woningcorporaties. Op 31 december 2017 hadden 1645 huurders een huurachterstand van groter dan één maand.  De omvang van de huurachterstanden bij zittende huurders is per 31 december 2017 € 1.104.304,-. Met 1.084 huurders is een betalingsregeling getroffen. Het college constateert dat hierdoor een verminderde investeringscapaciteit is bij de woningcorporaties en dat hierdoor druk komt op het Actieplan Wonen.

Beantwoording artikel 36-vragen over zwerfjongeren

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen mevrouw Wijker (SP) en mevrouw Thommis (CDA) over zwerfjongeren vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De raadsleden geven aan dat er naar schatting landelijk 12.400 zwerfjongeren tussen de 18 en 30 jaar zijn. Het college van B&W geeft aan dat volgens de laatst bekende informatie er ongeveer 30 zwerfjongeren in Vlaardingen zijn. De omvang van de wachtlijst voor de daklozenvoorziening en de gemiddelde benutting van de crisisopvangcapaciteit laat zien, dat er momenteel geen tekort aan opvangmogelijkheden is inclusief bijbehorende ondersteuning. Verder is recent besloten tot uitbreiding van het aantal plaatsen in beschermde woonvormen. Deze woonvormen zijn zo nodig ook beschikbaar voor zwerfjongeren. 

Raadsmemo Beheersmaatregelen lokale jeugdhulp, jeugd/GGZ en JmeB

Vaststellen van het raadsmemo over maatregelen voor de beheersing van de kostenstijging van de lokale jeugdhulp.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W informeert de raad over een aantal maatregelen ter beheersing van de kostenstijging van jeugdhulp, vooral ten aanzien van de jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking (JmeB).

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: