De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 1 mei 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 1 mei 2018

Raadsmemo ontwikkelingen buurtwinkelcentrum Winkelhoeve

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo ontwikkelingen buurtwinkelcentrum Winkelhoeve vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de ontwikkelingen van buurtwinkelcentrum Winkelhoeve. De focus van de gemeente ligt op het versterken van het hoofdwinkelcentra en de wijkwinkelcentra. Er is geen actief beleid op de leegstand van buurtwinkelcentra. Private partijen herontwikkelen het buurtwinkelcentrum Winkelhoeve momenteel met woningbouw. De gemeente heeft begin dit jaar omgevingsvergunningen verleend voor de realisatie van vijftien woningen in de voormalige Lidl (Winkelhoeve 1) en vijf woningen in het voormalig Chinees restaurant (Winkelhoeve 15).

Raadsmemo gevolgen maartcirculaire 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo gevolgen maartcirculaire 2018 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Normaliter informeert het college van B&W de gemeenteraad drie keer per jaar over de gevolgen van de circulaires van het gemeentefonds. Dit jaar is in maart een extra circulaire verschenen. Vandaar dat het college de raad nu via een raadsmemo informeert over de gevolgen van de maartcirculaire 2018.

Verplaatsing locatie zaterdagmarkt 16 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de locatie van de zaterdagmarkt op 16 juni 2018 te wijzigen van het Veerplein naar het Schoutplein.

Toelichting:

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni 2018 vindt op het Veerplein het evenement Stadsspektakel plaats in het kader van de herdenking van de slag bij Vlaardingen in 1018. Het college van B&W heeft daarom besloten de locatie van de zaterdagmarkt van 16 juni te wijzigen naar het Schoutplein.

Raadsvoorstel vaststelling zienswijze begroting MRDH 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het raadsvoorstel tot vaststelling zienswijze begroting Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2019 vastgesteld;
  2. besloten de burgemeester te mandateren om eventuele wijzigingssuggesties uit de colleges van Schiedam en Maassluis te verwerken in de gemeenschappelijke zienswijzenbrief.

Bijlage:

  • Rv MRDH 2019 (volgt)

Toelichting:

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2019 en met de inwonerbijdrage van € 2,58. Het voorstel aan de raad is om de instemmende zienswijze conform vast te stellen en in te dienen bij het dagelijks bestuur van de MRDH. Dit raadsvoorstel over de vaststelling van de zienswijze op de begroting van de MRDH is afgestemd met de gemeenten Schiedam en Maassluis, waar een voorstel met gelijke strekking wordt voorgelegd aan de raad.

Raadsmemo motie Handhaving & Toezicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo beantwoording motie Handhaving & Toezicht vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Begin november 2017 heeft de gemeenteraad het college van B&W via een motie verzocht onderzoek te doen naar het benodigd aantal formatieplaatsen Toezicht & Handhaving, om te komen tot veiligheidscijfers die gelijk of beter zijn dan het landelijk gemiddelde. In lijn met het takenpakket zoals beschreven in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar, is het huidige formatieaantal voor fysiek toezichthouden voldoende om in samenwerking met de ketenpartners veiligheid een volwaardige bijdrage te leveren aan een veiliger Vlaardingen, zo geeft het college aan in een memo aan de raad. In het raadsmemo benadrukt het college dat naast fysiek toezicht ook andere maatregelen worden ingezet om de veiligheid en leefbaarheid in Vlaardingen te vergroten.

Beantwoording artikel 36-vragen over sluiten vuilkoker Zwaluwenlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Vink over het sluiten van de vuilkoker Zwaluwenlaan Even vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In het antwoord geeft het college van B&W toelichting op het sluiten van de vuilkoker in de flat Zwaluwenlaan Even. In de zomer van 2017 heeft Waterweg Wonen de huurders van de flat de mogelijkheid gegeven om door het uitbrengen van hun stem aan te geven of ze voor of tegen het afsluiten van de stortkokers zijn. Tegelijk met deze huurderspeiling heeft de gemeente een proef voor verbeterde afvalscheiding in de hoogbouw uitgevoerd. Uit de peiling is naar voren gekomen dat minimaal 70% van de huurders instemt met het afsluiten van de stortkokers. Daarmee kan de huurdersbijdrage van € 5,95 voor beheer en onderhoud stortkokers vervallen en hoeven deze servicekosten niet aan de huurders van de Zwaluwenlaan Even doorberekend te worden. Uit de proef voor verbeterde afvalscheiding is naar voren gekomen dat bewoners gemak ondervinden van een brengpunt voor restafval op korte afstand van de flat-entree. Zodra de stortkokers worden afgesloten kunnen de bewoners per direct hun afval gescheiden afgeven in een ruime hoeveelheid verzamelcontainers voor bijv. glas, papier, gft en restafval.
Met het afsluiten van stortkokers en het plaatsen van ondergrondse containers geven Waterweg Wonen en gemeente Vlaardingen invulling aan de ambitie van de gemeente Vlaardingen voor verbeterde afvalscheiding in de hoogbouw.

Individuele ontheffing Verordening winkeltijden Vlaardingen 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten te gedogen dat de sluitingstijd van eethuis Remo, Korte Hoogstraat 37 A, voor maandag t/m zaterdag gedurende de periode van de Ramadan wordt verlengd van 22:00 uur naar 24:00 uur.

Toelichting:

De vastenmaand Ramadan loopt dit jaar van dinsdagavond 15 mei tot en met donderdagavond 14 juni 2018. De mensen die vanuit religieuze overtuigingen in deze periode overdag vasten, eten dan na zonsondergang. Eethuis Remo is een horeca 1-ondernemer die gehouden is aan de Winkeltijdenwet. Gezien hun doelgroep heeft deze ondernemer een verzoek ingediend om tijdens de Ramadan aangepaste openingstijden aan te mogen houden. Voor individuele ondernemers bestaat de mogelijkheid om bij bijzondere gelegenheden en feestelijkheden (artikel 3 lid 1 Verordening Winkeltijden Vlaardingen 2014) een ontheffing te verlenen op de winkeltijden voor zondag. Dit geldt niet voor de winkeltijden op maandag tot en met de zaterdag. Om dit wel mogelijk te maken, heeft het college van B&W besloten voor Eethuis Remo een individuele ontheffing te verlenen en een verlenging van de sluitingstijd te gedogen tijdens Ramadan 2018.

Inspectierapport 'Borgen van veiligheid door het Wijkteam Vlaardingen na overdracht vanuit Veilig Thuis'

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Het raadsmemo Rapportage 'Borgen van veiligheid door het wijkteam Vlaardingen na overdracht Veilig Thuis' vastgesteld;
  2. Besloten geen separate besluitvorming voor te bereiden over de resultaten van het klantervaringsonderzoek wijkteams 2017.

 Bijlage:

Toelichting:

De landelijke inspecties ‘Toezicht Sociaal Domein’ hebben onderzoek gedaan naar de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling die gezinnen in de gemeente Vlaardingen ontvangen na overdracht vanuit Veilig Thuis door het lokale netwerk. Dit naar aanleiding van een casus in 2017, die gemeld is aan de inspectie. De wijkteams Vlaardingen zijn samen met lokale én regionale partners een belangrijke spil in het ondersteunen van inwoners bij uiteenlopende ondersteuningsvragen. Uit het rapport, waarin 20 casussen zijn onderzocht, blijkt dat de inspectie positief is over het opgestelde beleid van de gemeente Vlaardingen en de wijkteams. Een goede basis is gelegd voor het bieden van effectieve zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Echter de inspecties oordelen ook dat de veiligheid voor kwetsbare gezinnen nog niet voldoende is geborgd én zien kansen voor verbetering. De gemeente is in afstemming met de betrokken partijen gestart met de inzet van verbeterpunten. Een onafhankelijk adviseur is aangesteld, die op basis van een verbeterplan, de afgelopen maand reeds verbeteracties heeft ingezet. Met de wijkteams zijn duidelijke afspraken gemaakt over de dossiervorming voor een betere navolgbaarheid van casussen. Verder wordt extra geïnvesteerd in opleidingen van medewerkers voor het hanteren van de instrumenten om hun werk goed te doen. Met de regionale partners is afstemming over het verbeteren van de zorg in de keten. De gemeente wil met de inzet van de zeer gemotiveerde medewerkers én de samenwerking met de partners op korte termijn verbeterslagen realiseren.

Vaststelling subsidie en reservering exploitatieresultaat 2017 Stichting Zomerterras

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het vaststellen van de subsidie aan Stichting Zomerterras op € 46.000,- en de stichting toestemming geven het exploitatieresultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.

Toelichting:

De stichting Zomerterras heeft een positief exploitatieresultaat behaald in 2017. De stichting ontving dat jaar een subsidie van € 46.000,-  voor de organisatie van het festival. Dit bedrag is pas definitief als het college de subsidie officieel vaststelt. Die vaststelling vindt na afloop plaats op basis van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Binnen de geldende regels van de subsidieverordening mag de stichting slechts een deel van het positieve resultaat toevoegen aan het eigen vermogen. De stichting heeft het college gevraagd het hele resultaat te mogen toevoegen om haar financiële positie te verbeteren. De stichting heeft al jaren een negatief vermogen en heeft een plan om weer in de zwarte cijfers te komen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom net als vorig jaar besloten dat de stichting het positieve resultaat mag toevoegen aan het eigen vermogen. De subsidie aan stichting Zomerterras voor de organisatie van het festival in 2017 is daarmee vastgesteld op € 46.000,-.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: