De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten college van B&W - 18 december 2018

Openbare besluiten college van B&W - 18 december 2018

Aanwijzen collectieve verlaatjes en festiviteiten 2019

Het college van B&W heeft de collectieve verlaatjes en festiviteiten voor 2019 aangewezen.

Toelichting:

Ieder jaar wijst het college de dagen van de collectieve verlaatjes en festiviteiten aan. In 2019 zijn dat Koningsnacht donderdag 26 april, Koningsdag vrijdag 27 april, Haring- en bierfeest vrijdag 28 en zaterdag 29 juni, Zomerterras zaterdag 17, 24 en 31 augustus, Tweede Kerstdag donderdag 26 december en Oudjaarsavond dinsdag 31 december. Op deze dagen mogen de horecaondernemers tot 02.00 uur afwijken van de geldende geluidsnormen en hun horeca-inrichting in afwijking van hun exploitatievergunning geopend hebben tot 05.00 uur.

Regeling werkkleding

Het college van B&W heeft de regeling werkkleding vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft in navolging van de belastingdienst de regeling werkkleding aangepast. In de aangepaste regeling staat nu dat de werkkleding ‘ter beschikking wordt gesteld’ in plaats van dat ‘de werkkleding (gratis) wordt verstrekt’. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat de belastingdienst de werkkleding onterecht als loon ziet.

Aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen

Het college van B&W heeft het aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft in navolging van de belastingdienst het aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Vlaardingen aangepast. Het gaat om redactionele aanpassingen in verouderde bepalingen.

Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren 2018-02

Het college van B&W heeft:

 1. het uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren 2018-01 ingetrokken;
 2. het uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren 2018-02 vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft het uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren opnieuw vastgesteld om de uitgifte van bewonersparkeervergunningen voor een beperkt aantal nieuwe woningen van het Mariskwartier mogelijk te maken en daarbij de uitgifte van de tweede bewoners-parkeervergunning te beperken als er bij de betreffende woningen nog niet-openbare parkeerplaatsen vrij zijn.   

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Grondbrief 2019

Het college van B&W heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Grondbrief 2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De Grondbrief gaat in op marktsituaties die in het grondbeleid voor het komende jaar van belang zijn. Zo worden hierin de parameters voor de kosten- en opbrengstenstijging, de minimale prijs voor bouwgrond en de grondprijs voor sociale huurwoningen bij de omzetting van erfpacht naar volle eigendom (verkoop bloot eigendom) door de woningbouwcorporaties benoemd.

Ter inzage leggen Visie Marathonwegzone

Het college van B&W heeft:

 1. kennisgenomen van de concept visie Marathonwegzone,
 2. besloten de concept visie Marathonwegzone ter inzage te leggen,
 3. de raadsmemo over concept visie Marathonwegzone vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Sinds begin 2017 is vanuit een uitgebreide participatiegedachte in samenwerking met de denktank, waarin bewoners en ondernemers zitten, gewerkt aan de conceptvisie voor de Marathonwegzone. Het betreft een inhoudelijk integrale visie met een uitgebreid participatietraject. De visie kan daarom gezien worden als een voorbeeld voor een Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet die in 2021 ingaat. De visie betreft de periode tot 2030.

Er is een analyse gemaakt van de huidige en toekomstige situatie, waaruit een aantal knelpunten naar voren zijn gekomen. Vervolgens zijn doelen geformuleerd waaraan oplossingen worden getoetst. Er zijn verschillende varianten onderzocht op de effecten voor verkeer en milieu, landschappelijk en ruimtelijke inpassing en ontwikkelmogelijkheden zone rondom de weg. Uiteindelijk zijn door de denktank twee varianten als de meest kansrijke aangewezen die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid rondom de Marathonweg. Dit is uitgewerkt in de visie Marathonwegzone.

In overeenstemming met het raadsprogramma wordt in 2019 een keuzenotitie aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarin wordt gevraagd een van de varianten aan te wijzen om verder uit te werken tot een maakbaar ontwerp.

Herbenoeming commissarissen NV Irado

Het college van B&W heeft besloten als aandeelhouder van de NV Irado in te stemmen met de herbenoeming van twee commissarissen van de vennootschap voor een periode van maximaal 4 jaar.

Toelichting:

Eind 2014 hebben de toenmalige aandeelhouders van de NV Irado (de gemeenten Schiedam en Vlaardingen) besloten om twee commissarissen met ingang van 1 januari 2015 te benoemen tot commissaris van de vennootschap. Daarbij is bepaald dat de benoeming geldt voor een periode van vier jaar onder aantekening dat het feitelijk tijdstip van aftreden ligt na vaststelling medio 2019 van de jaarrekening 2018. In formele zin eindigt het commissariaat van genoemde commissarissen derhalve op 31 december 2018.

Om te voorkomen dat de raad van commissarissen op 1 januari 2019 formeel uit slechts één commissaris zal bestaan stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, mede gelet op de continuïteit in het toezicht, voor om beide commissarissen voor een nieuwe periode van vier jaar her te benoemen.

Beantwoording brief raadsprogramma van de Cliëntenraad Vlaardingen

Het college van B&W heeft de reactie op brief raadsprogramma cliëntenraad Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:

Het college van B&W geeft een reactie op de ontvangen brief van de cliëntenraad op het raadsprogramma. De cliëntenraad had meerdere aanbevelingen gegeven op diverse onderwerpen op het gebied van sociaal domein. 

Raadsmemo samensmelting Stadsgehoorzaal en De Kroepoekfabriek en samenwerking KADE40

Het college van B&W heeft de raadsmemo samensmelting Stadsgehoorzaal en De Kroepoekfabriek en samenwerking met KADE40 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de fusie van Stichting Stadspodium (Stadsgehoorzaal) en Stichting Jongeren Cultuur Centrum (De Kroepoekfabriek) in Stichting Stadspodia. De fusie is onderdeel van de uitvoering van het bedrijfsplan dat de stichtingen in 2017 hebben aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft voor 2018 budget beschikbaar gesteld om het bedrijfsplan en dus de fusie te kunnen uitvoeren. De bestuurlijke fusie van de stichtingen is op 14 december 2018 notarieel vastgelegd.

Raadsmemo stand van zaken aanpak laaggeletterdheid 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo stand van zaken aanpak laaggeletterdheid vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert met de raadsmemo de raad over de stand van zaken rondom de aanpak van laaggeletterdheid. Ook wordt in het memo beschreven welke processtappen de komende tijd genomen worden. Om laaggeletterdheid terug te dring is in september 2017 de B geopend: het Vlaardingse Taalinformatie en -coördinatiepunt.  Door de B worden diverse organisaties getraind in het herkennen en bespreekbaar maken van deze beperkte vaardigheden, zodat de eerste stap gezet kan worden naar het vergroten van de basisvaardigheden. Vanuit de B is het Bondgenootschap Basisvaardigheden gestart. Een netwerk waarin diverse Vlaardingse organisatie samenwerken. De komende jaren staat het verder vergroten van het netwerk en nieuwe activiteiten op het programma.

Wijziging omgevingsvergunning medisch centrum Hoog Lede 

Het college van B&W heeft de omgevingsvergunning over de realisatie en het gebruik van medisch centrum Hoog Lede gewijzigd conform voorstel.

Toelichting:

Het college heeft de voorschriften van omgevingsvergunning voor het medisch centrum aan de Francijntje de Kadtlaan gewijzigd, omdat de voorzieningenrechter vond dat nog onvoldoende duidelijk was, welk gebruik in de avonduren en het weekeinde was toegestaan. Er zijn nu voorschriften opgenomen in de vergunning, waarin dit duidelijk wordt gemaakt.

Intentieverklaring tot sloop Zeeheldenbuurt (Woningstichting Samenwerking) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. een intentieverklaring tot sloop met ingang van 1 januari 2019 afgegeven aan Woningstichting Samenwerking Vlaardingen voor de woningen gelegen aan de Nieuwe Kerkstraat 28 t/m 58 (even), Nieuwe Kerkstraat 7 t/m 33 (oneven), Cornelis Houtmanstraat 2 t/m 24 (even), Cornelis Houtmanstraat 3 t/m 45 (oneven) en Jacob van Heemkerkstraat 2 t/m 34 (even),
 2. ingestemd met het verlenen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van deze woningen met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 op basis van de Leegstandwet met de daarbij behorende huurprijs van 67% van de wettelijke maximale huur,
 3. de brief aan Woningstichting Samenwerking Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft een intentieverklaring tot sloop afgegeven met ingang van 1 januari 2019 voor de woningen van Woningstichting Samenwerking Vlaardingen, gelegen in de Zeeheldenbuurt.

Raadsvoorstel tot vaststelling van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 vastgesteld.

Bijlage:

 • Rioleringsplan 2019 (volgt)

Toelichting:

Het college stuurt het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2019 ter beoordeling en besluitvorming naar de raad. In het vGRP beschrijft de gemeente hoe zij invulling geeft aan haar zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Uit de evaluatie van de voorgaande planperiode blijkt dat Vlaardingen op de goede weg is. Het veranderende klimaat, de voortzettende bodemdaling en areaaluitbreiding vragen echter extra inspanningen de komende jaren. Het vGRP speelt in op deze ontwikkelingen. Samen met bewoners, bedrijven en andere gebiedspartners wordt gewerkt aan de thema's ‘Schoon & Gezond’, ‘Droog & Veilig‘ en ‘Duurzaam en Doelmatig’. Om een goede rioleringszorg te waarborgen zal het noodzakelijk zijn de rioolheffing de komende jaren te verhogen.

Herinrichtingsontwerp voormalig evenemententerrein

Het college van B&W heeft:

1. ingestemd met het inrichtingsontwerp voor het voormalige evenemententerrein als onderdeel van de ontwikkellocatie De Buitenplaats Van Ruytenburch,

2. de raadsmemo 'definitief ontwerp inrichting openbare ruimte voormalig evenemententerrein' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Alle fasen van De Buitenplaats Van Ruytenburch zijn ontwikkeld en de woningen worden op de laatste 2 woonvelden binnen enkele maanden opgeleverd. De openbare ruimte wordt in die periode ook ingericht. Het voormalig evenemententerrein aan de Hoflaan is hier onderdeel van.

Vaststellen wijzigingsplan Zevenmanshaven-West (Scheurstrookweg)

Het college van B&W heeft:

 1. ingestemd met de reactie op de ingebrachte zienswijze, verwoord in de Nota van Zienswijzen,
 2. het wijzigingsplan Zevenmanshaven-West (Scheurstrook) vastgesteld.

Toelichting:

Het doel van het wijzigingsplan is het verkrijgen van een planologisch-juridisch kader om de voorgenomen ontwikkeling aan de Zevenmanshaven-West (Scheurstrookweg) mogelijk te maken. Het wijzigingsplan houdt in dat de bestemming 'groen' wordt omgezet naar de bestemming 'verkeer'. Door deze wijziging kan een weg worden aangelegd met een aansluiting op de Trawlerweg. Door de aanleg van de weg wordt de locatie zelfstandig bereikbaar. Dit is vanuit veiligheid en bedrijfsvoering gewenst.

Beslissing op bezwaar ontheffing vreugdevuur Marathonweg

Beslissing op bezwaar vaststellen.

Toelichting:

Het college heeft besloten het besluit om geen ontheffing te verlenen voor het organiseren van een vreugdevuur aan de Marathonweg in stand te laten.

Regionale samenwerking leerplicht, kwalificatieplicht en RMC

Het college van B&W heeft:

 1. het Bedrijfsplan regionale samenwerking leerplicht, kwalificatieplicht en RMC vastgesteld,
 2. voorgenomen besluit nemen tot regionale samenwerking leerplicht, kwalificatieplicht en RMC door het onderbrengen van deze functies in een centrumgemeenteconstructie,
 3. de raadsmemo Regionale samenwerking leerplicht, kwalificatieplicht en RMC conform vastgesteld,
 4. besloten de intentieovereenkomst Gemeenten MVS - Stichting Zorg aan te gaan,
 5. kennisgenomen van de adviesaanvraag OR, het concept raadsvoorstel en de concept centrumregeling.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om de samenwerking op het gebied van de leerplicht en het voortijdig schoolverlaten te versterken door deze functies en de medewerkers onder te brengen in een zogenoemde centrumgemeente. Hierdoor wordt de slagvaardigheid vergroot en ontstaat een meer geïntegreerde aanpak voor jongeren van 5 - 23 jaar. Het voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Besluit voortzetten proef openingstijden horeca

Instemmen met het besluit van de burgemeester om de proef met verruimde openingstijden voor de cafés, partycentra en nachtzaken in het horecaconcentratiegebied voort te zetten in 2019.

Toelichting:

Het voortzetten van de proef heeft een positieve invloed op de openbare orde en veiligheid in het horecaconcentratiegebied. In 2016 is gestart met een proef waarbij cafés in het horecaconcentratiegebied op zaterdag open mogen zijn tot 04.00 uur (in plaats van 02.00 uur) en partycentra en nachtzaken open mogen zijn tot 06.00 uur (in plaats van 05.00 uur). Eind 2016 is de proef geëvalueerd en positief bevonden. Op verzoek van de horecaondernemers is de proef toen uitgebreid naar de vrijdagavond. In 2017 is de proef opnieuw geëvalueerd en een jaar voortgezet. Ook dit jaar is navraag gedaan naar de ervaringen van horecaondernemers, politie, Veiligheid, Toezicht & Handhaving en het SUS-team. Nu het huidige besluit op 31 december om 24.00 uur van rechtswege vervalt, heeft het college van college van burgemeester en wethouders besloten om de proef met verruimde openingstijden voor de cafés, partycentra en nachtzaken in het horecaconcentratiegebied voort te zetten in 2019.

Vaststellen Raadsmemo uitvoering JOGG Stembusakkoord.

Het college van B&W heeft de Raadsmemo uitvoering JOGG Stembusakkoord vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de aanloop naar de verkiezingen hebben politieke partijen het stembusakkoord Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) gesloten. Doel van dit stembusakkoord is om met de JOGG-aanpak structureel te intensiveren en werken aan een gezondere Vlaardingse jeugd en een gezondere omgeving. Het college van B&W stelt de raadsmemo uitvoering JOGG Stembusakkoord vast.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: