De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

CU/SGP legt verantwoording af

Fractievergoeding!

Fractievergoeding!

Vlaardingse wethouders maken wel eens kosten; deze kosten kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente. De raad is heel strikt over deze declaraties en eist dat het college zich altijd (in het openbaar) kan verantwoorden. Daarom zijn alle aangiften terug te vinden op de website van de gemeente. De ChristenUnie-SGP vindt het vreemd dat er wel strenge richtlijnen zijn voor het college, maar niet voor de fractievergoedingen; beide worden immers vergoed van belastinggeld.

Iedere politieke fractie krijgt een fractievergoeding; daarvoor zijn regels opgesteld waaraan een fractie haar geld mag uitgeven. De ChristenUnie-SGP is van mening dat er openheid moet zijn over deze vergoeding. Het is een plicht dat elke fractie binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar verantwoording aflegt over de ontvangen vergoeding aan de raad. Het verslag dat de fractie verstuurt naar de raad wordt gecontroleerd door het raadspresidium. Maar wij vinden dat, in het kader van transparantie, deze publiciteit ook moet gelden voor de fractievergoedingen. Daarom treden wij naar buiten om verantwoording hierover af te leggen.

De vergoeding is opgebouwd uit een vast bedrag voor de fractie en een vergoeding per raadszetel. Dit bedrag wordt maandelijks verstrekt. De som voor de ChristenUnie-SGP is € 390,29 (voor de fractie) + driemaal (voor de raadsleden) € 48,80. Dit betekent dat wij als fractie iedere maand € 536,69 krijgen als vergoeding. Zoals eerder vermeld zijn er regels opgesteld waaraan iedere fractie zich dient te houden. Zo mag het geld niet worden uitgegeven aan giften, betalingen aan andere politieke partijen of landelijke besturen. De misschien wel belangrijkste regel is, dat met deze vergoeding geen verkiezingskosten gedekt mogen worden.

Er is een aantal vaste kosten. Zo moet de website bijgehouden worden, moeten drukwerkkosten voor de nieuwsbrief worden betaald en krijgt ieder (steun)fractielid een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van € 35,-. Daarnaast zijn er veel variabele kosten, deze verschillen per jaar. Daar onze (steun)fractie tijdens de raadsperiode groter is geworden, zijn er ook twee IPads aangeschaft. Om als fractie zo goed mogelijk samen te werken, doen wij af een toe ook een teambuildings activiteit.

Wij willen ons via dit bericht verantwoorden naar de burger toe. Zoals te zien op de tabel hebben wij over de afgelopen periode € 2.938,88 overgehouden. Dit geld zullen wij terugstorten naar de gemeente, zodat het niet gebruikte geld terug zal vloeien in de algemene reserve van de gemeente. Mocht u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de huidige raadsleden: Esther Heijendijk (06-1238 6686), Erik van Pienbroek (06-1051 4630) en Michiel Hoogenboom (06-1437 0509).

In nevenstaande link staan de regels die de raad zichzelf heeft opgelegd over hoe om te gaan met deze vergoeding: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/2759949/1

2 commentaar(en) op artikel "Fractievergoeding!"

Primainitiatief maar wel duidelijk dat de verkiezingen er weer aan komen haha

Door: Jaja het is weer zover Op:

Volgens mij worden 2 dingen door elkaar gehaald en daardoor een volstrekt verkeerd maar ook onjuist beeld geschetst en wordt de kiezer-waar daar gaat het toch om, niet waar?- suggestief beïnvloed door te stellen dat er geen openbaarmakingsplicht geldt voor de raad (en wel voor B&W) en andere partijen niet transparant zijn. Nog meer steekt het dat vaste, forfaitaire vergoedingen aan fractie en raadsleden op één lijn worden gesteld met werkelijke kosten die door B&W gemaakt zijn en gedeclareerd worden en waarvoor geen forfaitaire bedragen gelden. Kom op CU/SGP toon moed, rectificeer en ga de verkiezingen in met waarheden!

Door: Tina Rossem Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: