De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

CU/SGP is ongerust

Artikel 34 vragen ontwikkeling HOED binnen Park Hoog Lede

Artikel 34 vragen ontwikkeling HOED binnen Park Hoog Lede

Op 27 december jl. heeft onze fractie een artikel op internet gelezen: https://devlaardinger.nl/actueel/artikel/gemeentebestuur-provoceert-opnieuw.

Dit artikel heeft ons de wenkbrauwen doen fronsen, want voor zover wij weten is de gemeenteraad op geen enkele wijze geïnformeerd over deze vermeende aanpassing van de omgevingsvergunning. Zoals u weet kent dit dossier een pittige historie met de nodige reuring in deze nieuwe woonwijk. De ChristenUnie-SGP fractie vindt het dan ook van het grootste belang dat we zorgvuldig omgaan met alle belangen die hier een rol spelen.

De historie Op 26 september 2017 verleende het toenmalige college van B&W een omgevingsvergunning voor het bouwen van een Medisch Centrum in Hoog Lede. Deze vergunning is geschorst door de voorzieningenrechter. Gezien de uitspraak van de voorzieningenrechter heeft het college het besluit van 26 september 2017 herroepen en een nieuwe omgevingsvergunning verleend. In deze nieuwe vergunning zijn vooral zaken met betrekking tot het toegestane gebruik, het parkeren en de verkeersaspecten verduidelijkt.

Op 3 november 2017 werd door de gemeente Vlaardingen in samenwerking met AM en de huisartsen een bewonersavond georganiseerd in het stadhuis. Tijdens deze avond is door de toenmalige wethouder nadrukkelijk gesteld dat er nooit en te nimmer ’s avonds gebruik zou worden gemaakt van het nieuwe Medisch Centrum. Men zou alleen overdag open zijn en daarom werden er geen parkeerproblemen verwacht en waren verdere aanvullende parkeereisen niet noodzakelijk. Vanuit dit artikel lijkt het er nu op dat het college van B&W toch ruimte gaat bieden voor opening in de avonduren, terwijl hier eerder nadrukkelijk is beloofd dat dit niet het geval zou zijn.

We willen u n.a.v. het bovenstaande de volgende vragen stellen:
1. Kunt u aangeven of de inhoud van dit artikel juist is? En waar dit niet het geval is, toelichten welke zaken wel en/of niet juist zijn?
2. Kunt u toelichten wat de aanleiding was om een aanpassing in de openingstijden te arrangeren in de omgevingsvergunning? Kunt u dit duidelijk uitleggen, wie heeft dit
    aangevraagd en om welke moverende argumentatie? Welk probleem wordt hiermee opgelost?
3. Kunt u toelichten op welke wijze en in welke mate de omwonenden (huidige en toekomstige) zijn betrokken alvorens dit besluit te nemen?
4. Bent u er zich van bewust dat deze aanpassing een ‘klap in het gezicht’ van bewoners en gemeenteraad zijn, gezien de eerdere toezeggingen en afspraken?
5. Kunt u het verslag en bezoekersaantallen van de informatieavond van 3 november 2017 delen met de gemeenteraad?
6. Kunt u toelichten of en op welke wijze omwonenden bezwaar kunnen maken tegen deze aanpassing?
7. Klopt de stelling dat de gemeenteraad van Vlaardingen niet vooraf is geïnformeerd over dit besluit? Indien dit juist is, kunt u toelichten waarom dit niet is gebeurd en tevens zorgen
    dat dit op de kortst mogelijke termijn wel wordt uitgevoerd door middel van een raadskamer? Indien dit onjuist is, kunt u toelichten wanneer en op welke wijze dit is gebeurd?
8. Wanneer verwacht u een uitspraak van de rechter? Wilt u deze uitspraak zo spoedig mogelijk na ontvangst, dus zonder omwegen, met de gemeenteraad delen?
9. Kunt u aangeven of met deze aanpassing nu alles voor de gemeente Vlaardingen kan worden afgerond zodat er geen ‘verrassingen’ meer komen? En zo nee, kunt u aangeven
    waarom niet?

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: