De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Van: Bert Blase (verkenner)

Aan: lijsttrekkers gemeente Vlaardingen

Aan: lijsttrekkers gemeente Vlaardingen

Afgelopen week heb ik met de twaalf lijsttrekkers van de gemeente Vlaardingen gesproken, zoals afgesproken tijdens de openbare bijeenkomst in de raadzaal op maandag 26 maart jl. Na afloop van deze twaalf gesprekken heb ik een aanvullend gesprek gevoerd met de vertegenwoordigers van ONS Vlaardingen de SP. Tijdens de gesprekken is verkend wat het draagvlak is voor het werken met een raadsakkoord en wat de meest kansrijke route is om dit te realiseren, mede met het oog op de vorming van een stabiel college.

Uit de gesprekken is mij gebleken dat er een breed draagvlak is om tot een raadsakkoord (door enkelen raadsagenda of raadsprogramma genoemd), te komen. Veel wordt genoemd
dat, zeker in een raad die bestaat uit twaalf fracties, het werken met een raadsakkoord de onderlinge samenwerking kan bevorderen en een bijdrage kan leveren aan een betere
bestuurscultuur. Daarbij geeft een raadsakkoord goede mogelijkheden om de inwoners te betrekken bij het bestuur van de stad. Maar, zo wordt gewaarschuwd, het raadsakkoord moet niet ‘vaag’, ‘kleurloos’, ‘een Sinterklaas-wensenlijstje’ of ‘betekenisloos’ zijn. Het moet daarom concreet zijn, dynamisch, daadwerkelijke keuzen bevatten en ook voorzien zijn van een gedegen financiële paragraaf.

De reeds opgestelde thematische akkoorden kunnen bij de opstelling van het raadsakkoord worden betrokken. Naast dit alles dient er ruimte
te zijn om bij de totstandkoming de bevolking te betrekken. Er zijn suggesties gedaan om eerst te onderzoeken hoe dit het beste kan, om dit vooral themagericht te doen en misschien hoeft dit ook niet bij ieder vraagstuk op dezelfde manier. Ook experimenten met nieuwe democratische vormen kunnen daarin een rol spelen. Belangrijk aandachtspunt bij dit alles is dat daarbij niet alleen de reeds actieve inwoners worden betrokken.

Juist vanwege deze randvoorwaarden leeft er een breed gedragen opvatting in de gemeenteraad dat het totstandkomen van het raadsprogramma niet afgeraffeld moet worden. Het
opstellen vraagt meer aandacht dan in enkele weken mogelijk is. Liever nemen de fracties daarom meer tijd om dit goed en zorgvuldig te doen.

Door diverse fracties wordt daarom de suggestie gedaan om eerst tot de vorming van een college te komen, op basis van een ‘smal’ akkoord op hoofdlijnen, waarvan het voornemen om tot een raadsakkoord te komen een hoofdpunt vormt. Daarna zou dan het proces om tot een raadsakkoord te komen - waarbij alle fracties betrokken worden - worden gestart.

De vorming van een college, maar ook de raadsbrede samenwerking die moet leiden tot een raadsakkoord, heeft als belangrijke voorwaarde dat geïnvesteerd wordt in onderling
vertrouwen, omgangsvormen, aandacht voor integriteit en afspraken over financiering politieke partijen. Het afronden van het voorliggende integriteitsonderzoek en het uitvoeren van de integriteits-scans voor raadsleden en wethouders (waar breed draagvlak voor bestaat) heeft daarom volgens veel fracties eerste prioriteit.

Zowel het totstandkomen van een raadsakkoord, als het vormen van een stabiel college dat zijn basis vindt in een open akkoord op hoofdlijnen, is het meest gebaat bij een ‘brede en
evenwichtige’ coalitie (in de gesprekken ook ‘motorblok’ of ‘romp’ genoemd). Een coalitie waarbij in ieder geval die politieke partijen betrokken zijn die de meeste stemmen hebben
gehaald bij de recente verkiezingen, en waaraan zowel politieke partijen uit de voormalige coalitie en oppositie deelnemen. Dit doet recht aan de verkiezingsuitslag en draagt bij aan het draagvlak voor het bestuur in de stad. Daarbij is dit ook een goede basis om bij het raadsakkoord de volle breedte van de raad en de inwoners van de stad te betrekken.

Dit brengt mij tot de volgende aanbevelingen aan de twaalf fracties in Vlaardingen:

1. Zet in op de voorbereidingen om tot een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord te komen, inclusief het betrekken van de bevolking bij de totstandkoming ervan.
2. Geef de opdracht aan twee informateurs - de heren Hoogendijk (ONS Vlaardingen) en Hoekstra (SP) - om tot een brede en evenwichtige coalitie te komen, die als ‘romp’ of ‘motorblok’ kan dienen bij het totstandkomen van het raadsakkoord. Vorm deze coalitie op basis van een ‘smal’ akkoord op hoofdlijnen, waarin het voornemen om tot een raadsakkoord te komen een centrale plaats inneemt.
3. Benoem een college dat kan rekenen op de steun van deze brede en evenwichtige coalitie.
4. Geef prioriteit aan de afronding van het voorliggende integriteitsonderzoek en aan de integriteits-scans, zoals dit op maandag 26 maart is besproken.

Het bovenstaande advies - toen natuurlijk nog ‘in wording’ - is besproken in een extra gesprek met de afgevaardigden van de onder punt twee genoemde politieke partijen, om zeker te zijn van de kansrijkheid van dit advies. Zij hebben mij te kennen gegeven dat zij bereid zijn zich in te zetten om dit advies tot een succes te maken.

Indien u, in een (openbaar) gesprek tot de opvatting komt - unaniem of in meerderheid - dat u dit advies wilt overnemen, kan deze opdracht dus gegeven worden aan dit duo informateurs.

7 commentaar(en) op artikel "Aan: lijsttrekkers gemeente Vlaardingen"

Het loopt allemaal helemaal niet zo als Frans het gewild had. Eigenlijk is de SP nu dus aan zet

Door: Pollie Op:

Raar dat de SP nu aan zet is, in principe zou er een partij aan zet moeten zijn die wel gewonnen heeft. (VVD, GL of BVV) wel of niet in combinatie met ONS. De SP heeft verloren en heeft niet veel meer stemmen dan de VVD

Door: Raadslid en Ambachter Op:

Niet zo raar. Blase heeft gemerkt dat er weinig animo bij de overige partijen is om met ONS.Vlaardingen over een coalitie te gaan praten. Dan gaat de eerstvolgende wat grootte betreft aan de slag. ONS.Vlaardingen zit voor de vorm nog in het overleg, maar doet voor spek en bonen mee. We krijgen een college zonder ONS.Vlaardingen, dat is wel duidelijk nu

Door: Pollie Op:

Mischien met Bert zn zakken ergens anders eens gaan vullen. Hier is hij niet meer gewenst!

Groeten aan Pino,

Door: Ernie Op:

Hier heb ik een beetje gemengde gevoelens bij. Aan de ene kant vind ik het mooi dat een hoop oud zeer opzij gezet gorden wil worden, aan de andere kant zie ik nog steeds een terughoudendheid bij veel lijsttrekkers richting ONS.Vlaardingen. Vooral Ben is duidelijk, hij is nog lang niet klaar voor samenwerking met Frans. En vooral de vrouwen aan tafel nemen een afwachtende houding aan.

Arnout en Frans hebben er wel zin in, die lijken elkaar gevonden te hebben. Maar ze hebben nu nog wel een paar gewetensvragen te beantwoorden en ik ben benieuwd wat de antwoorden daarop zullen zijn.

De sfeer is in ieder geval veel beter dan vorige week, maar de kou is nog niet uit de lucht, er wordt door de meesten toch een beetje vreemd naar de vrijage tussen Frans en Arnout gekeken

Door: Pollie Op:

En nu wachten. Ik hoop dat we een beetje op de hoogte gehouden worden van de tussentijdse vorderingen. Het kan alle kanten op

Door: Pollie Op:

Ik denk Vlaardingen samenvoegen met Schiedam, scheelt een hoop geld en ellende en waarschijnlijk krijg je dan eindelijk een professioneel bestuur.

Door: Frits Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: