De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Huisvestingsproblematiek MOE-landers

Raad en burgers in rep en roer

Raad en burgers in rep en roer

Donderdag 20 september kwam de Vlaardingse Gemeenteraad bijeen om als ‘beeldvormende raadskamer’ de startnotitie -  huisvesting arbeidsmigranten - te bespreken. Het is aan de fracties en haar leden om beleid op deze problematiek te formuleren. Deze problematiek leeft duidelijk ook bij de inwoners van Vlaardingen. Zij waren in grote getale aanwezig bij deze raadsvergadering. Het zijn de Vlaardingse burgers die overlast aan den lijve ondervinden in wijken, straten en als naaste buur. Dit door onaangepast gedrag van een grote groep arbeidsmigranten. Het zijn diezelfde inwoners die ook hun woongenot in hun woonomgeving in gevaar zien komen door het ontstaan van concentraties arbeidsmigranten en MOE-landers.

Wie de conversaties van deze ‘beeldvormende raadskamer’ gevolgd heeft, moet welhaast met kromme tenen hebben gezeten over de manier waarop de voorzitter, de heer Ruben van de Zande (VVD), leiding gaf aan deze vergadering. Volstrekt ongepast waarop hij incapabel en onbedreven de Vlaardingse burger tegemoet trad. Een grote blamage voor de vertegenwoordigers van politiek Vlaardingen. Schaamtegevoel en excuses van deze voorzitter zouden op zijn plaats zijn.

Het alsmaar hameren op het feit dat vragen van technisch aard moesten zijn, daarbij weinig tot geen ruimte latend voor gevoelens en kritiek, frustraties en emoties is verbijsterend. Het is juist deze eruptie van emoties waarvan de zintuigen van de raadsleden moeten gaan prikkelen om de aangedragen problematiek beeldvormend op het vizier te krijgen. Aansluitend daarop als raad de problematiek technische te bezien en te verwoorden om uiteindelijk de in gezamenlijkheid gevormde zienswijze, met voorkeuren en adviezen voor te leggen aan het college van B&W.

Na aanvang van de vergadering deponeerde de voorzitter refererend aan de ingebrachte startnotitie (huisvesting  arbeidsmigranten) de centrale vraag: “welk plan vanuit de startnotitie moet het college verder uitwerken om arbeidsmigranten te huisvesten”. De startnotitie is technisch droge kost en voor de gewone man nauwelijks te begrijpen. Gelukkig hebben niet alleen burgers daar moeite mee. Ook binnen de leden van de gemeenteraad ontstond een Babylonische concept van spraakverwarring en verschil van zienswijze. De raadsleden Wouter de Reus (CU/SGP), Ron Boers(ONS.Vlaardingen), Nol Kloosterman (AOV) en Stefanie Solleveld (PvdA) hadden ieder zo hun eigen twijfels over de inhoud en de uitwerking van die zo belangrijke vraag: “Hoe arbeidsmigranten te huisvesten”. Begrippen van o.a.: beeldvormend, oriënterend, verkennend, plannen college, richting geven aan colleges, startnotie, keuzenotitie vlogen door de politieke arena. Raadslid en burger; geen van allen konden zij ermee overweg en onduidelijkheid bleef troef.

Aansluitend hield Marco Schuurmans (beleidsadviseur wonen en speciaal belast met huisvesting arbeidsmigranten en particuliere woningverbetering) een voordracht over feiten en cijfers, alsmede de stand van zaken binnen de Vlaardingse woningmarkt. Daaruit kwam naar voren dat er voor ca. 800 personen/gezinnen behoefte bestaat om een sociale huurwoning te kunnen betrekken. Omdat ook voor arbeidsmigranten, personeelshuisvesting wordt gezocht, is vaak voor de geboren of getogen inwoner van de stad geen ruimte beschikbaar.

Belangrijke vragen voor de gemeenteraad zijn derhalve:

1. Hoeveel arbeidsmigranten kan de Gemeente Vlaardingen nog absorberen?
2. Hoe kan tegenover de nu al bestaande problemen met MOE-landers de veiligheid en leefbaarheid aan de Vlaardingse burger gegarandeerd worden?
3. Hoe kan de Zwanensingel Zuidzijde als definitief woon- en wandelgebied van de wijk Holy ontwikkeld worden? In plaats het gebied te degraderen tot een geconcentreerd
    grootschalig container-woonkamp voor MOE-landers.
4.  Bovenal, hoe betrouwbaar is de gemeente in haar toezeggingen en afspraken ten aanzien van de door haarzelf aangenomen Visieontwikkeling Openbare ruimten , waarin
    hulpmiddelen worden aangereikt voor betere plannen en beleid?

2 commentaar(en) op artikel "Raad en burgers in rep en roer"

Ik moet zeggen dat Raymond van Haren van Leefbaar nog in de vergadering naar boven kwam om zijn email adres uit te wisselen met verontrustende bewoners. Erg fijn en we maken er zeker gebruik van...

Door: Bewoner Vogelbuurt Op:

En? Bewoner vogelbuurt, heeft het emailen nog iets opgeleverd? Nee dat dacht ik al, de plannen zijn vantevoren al gesmeed en of u nu prettig woont of in een hel terechtkomt zal ze verder een zorg zijn.

Door: Willem Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: