De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Column over burgemeester en ...

Annemiek Jetten verleidt stemgerechtigde Vlaardingers

Annemiek Jetten verleidt stemgerechtigde Vlaardingers

In Vlaardingen worden kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 door de burgemeester benaderd als kleine kinderen. Zij krijgen een kletskop cadeau als beloning, na de daad van een rood stippetje zetten voor weer vier jaar kletspraat in de raad. Aan de stemgerechtigde bevolking de keuze om 35 kletsmajoors te kiezen uit veertien partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in onze stad. Vier jaar lang mogen de gekozen mannen en vrouwen hun positie als ‘kletsmajoor’ in het pluche van de raadszaal aan de Markt innemen. Zo ook als gekozen raadslid hun mening, meestal vergezeld van visieloze en ondeskundige kletspraat, onder de aandacht van de Vlaardingen burger brengen.

Niet alle raadsleden vallen over één kam te scheren. Echter, de echt gemotiveerde leden van de raad die in het belang van Vlaardingen en haar democratie hun werk doen zijn op één, hooguit twee handen te tellen. Helaas zitten deze ‘kroonjuweeltjes’ niet gezamenlijk bij één partij.   

De gemeente ziet de bui al hangen. Het opkomstpercentage zal hoogstwaarschijnlijk nog lager liggen dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De democratie heeft zwaar te lijden onder het kortzichtige, vaak ook opportunistische, zigzagbeleid van menig politieke partij en haar gekozen vertegenwoordigers.
   Voorbeeld daarvan is het democratie ingestelde raadgevend referendum. Een jarenlang gestimuleerd paradepaardje van D66. Na het ‘volk’ een enkele keer geraadpleegd te hebben, maar omdat de uitkomst het parlement niet aanstond wil de regering, waarin nu ook D66 is vertegenwoordigd, weer snel van het raadgevend referendum af. De wet is inmiddels ingetrokken.
  
De stem van de burger is eens in de vier jaar drie weken belangrijk: twee weken vóór verkiezingen (om stemmen te lokken) en één week erna om zegeningen te tellen of wonden te likken. Ook op gemeentelijk vlak zijn voorbeelden te geven waar het gemeentebestuur tegen de argumenten van bewoners ingaat en waarbij de politiek haar wil oplegt.
   Veel goede adviezen zijn door B&W en de gemeenteraad in afgelopen vier jaar in de wind geslagen. Erger, er werd helemaal niets mee gedaan. De Rekenkamercommissie Vlaardingen-Schiedam kwam in 2017 in haar onderzoek tot o.a. de volgende belangrijkste conclusies:  

“Dat de raad en het college veel moeite hebben om vanuit een heldere taak- en rolverdeling tot een goede wijze van kaderstelling en controle te komen omdat een uitgewerkte visie hierop ontbreekt. De kaderstelling en controle met betrekking tot regionale samenwerking is van onvolkomen mate”.

Ook Arnout Hoekstra(SP) gaf een onomwonden oordeel over zijn klassering voor de raad:

“De lokale politiek is momenteel een zorgwekkende slangenkuil van gelukzoekende individuen die slechts zand in de machine gooien”.

De SP was afgelopen vier jaar zelf verantwoordelijk voor beleid en is mede schuldig aan veel bureauladendossiers en verzaakte beslissingen met vergaand oorzaak en gevolg. De vogeltjes en de bijtjes in de rietputten van de Krabbeplas vond de SP, evenals CDA, PvdA, CU/SGP en Groen Links, belangrijker dan te streven naar ‘de oortjes’ voor de Maasdeltatunnel in het Blankenburgtracé ter ontsluiting van de Vlaardingse industriegebieden en ontlasting van de Marathonweg. De bewoners Indische buurt en West- en Zuidwijk blijven daardoor zitten met de luchtvervuiling, stank- en verkeersoverlast. Maar de SP komt in verkiezingstijd plots tot inkeer en memoreren het volgende:

Economische Adviesraad
‘De economische adviesraad bestaat uit ervaren bestuurders en ondernemers, die regelmatig bijeenkomen om over de economische ontwikkeling van Vlaardingen te praten. Zij doen dit onbezoldigd. Sinds de oprichting (2016) heeft de gemeente Vlaardingen echter niets met deze suggesties gedaan. Wij versterken hun positie door samen met hen een economische visie op te stellen’.

Dure onderzoeken
‘Veel geld verdwijnt in dure onderzoeken omdat men (B&W en gemeenteraad) nergens aan durft te beginnen alvorens de haalbaarheid, risico’s, alternatieven en kosten in kaart zijn gebracht. Veel van deze onderzoeken verdwijnen in een lade, en consultantsbureaus zijn lachende derde. Soms moet je gewoon beslissingen nemen en ergens aan beginnen omdat de wil er is. Veel onderzoeken worden echter alleen gedaan om zich in te dekken als er later iets misgaat’.

Dure ambtenaren
‘De gemeente neemt geen ambtenaren in dienst die meer verdienen dan de gemeentesecretaris.
Dit geldt ook voor externe inhuur. De omvang van de directie van de gemeente wordt beperkt’.    

Dure volksvertegenwoordiging
‘Als het gaat om kosten van de gemeenteraad dan is geld vaak geen issue. Kosten nog moeite worden gespaard om raadsleden het naar de zin te maken. Daar valt fors op te bezuinigen. Fractiekamers die merendeel van de week leegstaan moeten overdag beschikbaar worden voor de gemeentelijke organisatie. Dure workshops en externe adviseurs en begeleiders komen te vervallen’.

De SP met lijsttrekker Arnout Hoekstra maakt een genereuze ommezwaai door de hand in eigen boezem te steken! Maar gelooft u de SP-fractie in de komende vier jaar op hun blauwe ogen?
Zet de partij zich na de verkiezingen toch weer voort als een plaatselijk soepclubje met voorkeur voor rode tomaten. In ieder geval één huidig fractielid beperkt zich bij het lezen van stukken slechts tot voor hem begrijpbare Jip en Janneke taal. Het rapport van de Rekenkamercommissie is zeker niet aan hem besteed! Slechts voor kennisgeving aangenomen.

De VVD zal waarschijnlijk niet ongeschonden uit de verkiezingsstrijd komen. Met veel gebakkelei rolde men al ruziënd en vechtend over straat waar het de kandidatenlijst betrof. Met een paleisrevolutie werd Vera Kalf aan de kant gezet. Een ding zal menigeen in de raad haar nageven: betrokkenheid en dossierkennis had zij wel! Vera Kalf is wel vertrokken, maar de gierput van de VVD zeker nog niet gedempt.

Koen Kegel (D66) heeft ook zijn mening over de huidige raad klaar:
,,Bij veel lokale oppositiepartijen, merk je dat ze met alle winden meewaaien, om ideeën en emoties maar in te kunnen zetten voor eigen gewin. Met de verkiezingen in aantocht zal dit alleen maar erger worden. Er wordt van alles beloofd en inwoners raken gedesillusioneerd als het steeds weer anders uitpakt dan hen is beloofd”.  

Tijd om D66 de maat te nemen. De fractievoorzitter Peter Caljé (Joep Joepie) wist met vileine discussies slechts polarisatie te bereiken. De wethouders voor economische zaken Ruud de Vries en Bert van Nieuwenhuizen laten Vlaardingen met een somber economisch resultaat zitten. Vlaardingen heeft niet geprofiteerd van de aantrekkende economische groei.
   Ruud de Vries wist stevig de Industriële Kring Vlaardingen tegen zich in het harnas te jagen.
Unilever, sedert een halve eeuw een krachtige motor van werkgelegenheid in Vlaardingen, is door gebrek aan economische diplomatie door het gemeentebestuur weggekaapt door Wageningen. Vlaardingen is vergeten de netten uit te gooien om de innovatiekracht van Unilever en haar commercieel belang voor Vlaardingen te behouden.
   De jarenlange neergang van economische bedrijvigheid in Vlaardingen, die nog steeds gaande is, komt opmerkelijk zichtbaar tot uiting in de verloedering van de Vlaardingse Binnenstad. Bert van Nieuwenhuizen toont zich weinig strijdvaardig om het stadshart nieuw elan te geven. Hij geeft toe! “Ik weet het niet”. Heeft het niet in de hand. Afwachten is zijn credo.

Enkele Vlaardingers hebben de vergadering van gemeenteraadsleden op 21 september 2017 gevolgd.  Helder en duidelijk werd in deze vergadering het falen van gemeenteraadsleden over de afgelopen periode bloot gelegd en besproken. Veel partijleden voelen zich geroepen gemeenteraadslid te worden en stellen zich kandidaat om hun partij te vertegenwoordigen.

Bij veel belangstellenden staat niet het algemeen belang voor de burger voorop. Zij staren zich blind op het volgen van partijpolitiek. Vaak ook, en zeker niet op de laatste plaats hecht men aan het persoonlijk businessmodel. De schoorsteen moet thuis ook roken.
   Weinig raadsleden tonen zich voldoende capabel om de vaak ingewikkelde dossiers te begrijpen, op belangrijke besluiten te doorgronden en op de vaak verstrekkende gevolgen weten te beoordelen.
Om het matige kennisniveau van raadsleden na de komende gemeenteraadsverkiezingen te verbeteren wordt in Vlaardingen gesproken over opleiding- en trainingbudgetten vanaf enkele tonnen tot aan een half miljoen euro. Deze investering is aangetoond noodzakelijk om de effectiviteit en inzetbaarheid van een gemiddeld Vlaardings raadslid te vergroten. Uiteindelijk doel: dat het raadslid weldenkend en slagvaardiger bij de democratische besluitvorming kan opereren in het belang van de Stad en de Vlaardingse burger.
   Of deze investering oprecht effect zal sorteren in de komende vier jaar is te hopen. De tijd zal het leren.

En de kiesgerechtigde? Die wordt in aanloop naar 21 maart gelokt met veel beloftes voor de komende raadsperiode. Eerste wapenfeit van burgemeester Jetten is een ‘kletskop’ als beloning voor uw komst naar het stemlokaal. Als dit niet een vorm van ronselen, lokken of verleiden is?
Onmiskenbaar; het aanbieden van een Vlaardings ‘Harinkje’ of ‘IJzerkoekje’ zou heel wat origineler zijn geweest. Jammer, maar de Kieswet gooit wat dat betreft roet in het eten.

Onomwonden staat beschreven dat het stemproces ongestoord moet kunnen plaats vinden.
De Kiesraad adviseert collectes of andere acties te ontmoedigen. Hetzelfde advies geldt voor activiteiten die gemeenten zelf initiëren, zoals het uitreiken van prijzen: een ‘kletskop’ in dit geval, om de opkomst in Vlaardingen te bevorderen. Vastgelegd in de Kieswet is ook dat de kiezers in het stembureau niet mogen worden beïnvloed. Het koekje kan mijns inziens alleen maar tot ongewenste discussie leiden, zowel binnen als buiten het stembureau.  

Vraag blijft: Waar stem je voor? ‘Kletskoppen’ of ‘kletsmajoors’!

 

 

17 commentaar(en) op artikel "Annemiek Jetten verleidt stemgerechtigde Vlaardingers"

Ik ben verdrietig hoe de SP, PvdA, VVD en D66 met onze stad zijn omgegaan de laatste 4 jaar.

Ik hoop dat de Vlaardingers massaal op de kleinere lokale partijen gaan stemmen.

Mijn man en ik overwegen om Vlaardingen te verlaten

Door: Linda Op:

Ja, nee, nu geen grappen meer maken, Linda overweegt al weg te gaan. Trek je de deur goed achter je dicht en vergeet je je sleutels niet?

Door: Pollie Op:

De lokale vertegenwoordigers van landelijke partijen lijken iedere band met steden waarin zij vertegenwoordigd zijn verloren te hebben. Dat werkt lokale partijen als ONS, Stadsbelangen, Beter voor Vlaardingen in de hand en is goed voor Vlaardingen.

Door: Anit Messor Op:

Heb je nu je zin Frans? Linda wil vertrekken:). Laatste zin van je betoog draagt een contradictio in terminus in zich. Jouw betoog volgende valt er tussen die 2 'kletsers' niet te kiezen. Hooguit leest het als een dijenkletser.Hoe hebben de andere partijen het gedaan de afgelopen 4 jaar. Dat lees ik nou weer niet. Onvolledig en eenzijdig dus en het mist een conclusie.

Door: Tina Rossem Op:

Nou Tina, Frans is er gewoon trots op dat hij weet hoe alles in elkaar zit in Vlaardingen. Als Vlaardingen nou gewoon net als Wageningen een universiteit had gehad waarmee het ontwikkelingslab van Unilever had kunnen gaan samenwerken, dan waren ze gewoon hier gebleven. Maar door dat kleindorpse denken van de de SP is dat er nooit van gekomen en dat mag best gezegd worden. Gelukkig hebben we de dossierkennis van Vera nog gehad de afgelopen jaren, anders waren we van armoe weer aan het haringvissen gegaan

Door: Pollie Op:

Maar ja wat ik niet snap dat we weer met een PvdA burgemeester zitten opgescheept Annemiek.jetten wat zeer duidelijk geen aanwinst is voor voor Vlaardingen en zeer zeker niet om vlaardi.gen weer bruisend te krijgen.

Door: Centrumbewoner Op:

Daar zijn heel wat bruistabletten voor nodig om Vlaardingen weer bruisend te krijgen.

Door: Dirk Tempelaar Op:

Pollie, dat Frans weet hoe het reilt en zeilt in Vlaardingen is genoegzaam bekend maar wat ik nou mis in zijn verhaal is hoe het anders moet. De enige variant die hij suggereert is dat stemmen geen zin heeft. Zwijgen is onmacht, dus stemmen moet. En Frans kom nou niet iedere keer weer met dat kulverhaal als dat een Economische Adviesraad de wijsheid in pacht heeft. Een stad is meer dan een economisch model!!

Door: Tina Rossem Op:

Vraag blijft: wie kan wijs uit die woordenbrij van Frans? Ik begrijp het volgende eruit:

- De verkiezingen komen er aan en er zijn te weinig goeie politici in Vlaardingen, terwijl landelijk het referendum de nek is omgedraaid

- De Rekenkamercommissie en Arnout Hoekstra zijn het er ook over eens dat er amateuristisch wordt aangeklungelt door de lokale politici

- Frans begrijpt niet dat als je tegen de aanleg van de nieuwe tunnel bent je ook tegen de aanleg van oortjes kan zijn

- Het college trekt zich niets aan van de adviezen van de economische adviesraad (en dat vindt Frans heel vreemd)

- Er moet meer met minder geld gedaan worden

- De VVD is een zooitje geworden, maar Vera heeft volgens Frans het heel goed gedaan. Dat laatste betwijfel ik, kijk alleen maar naar haar optreden mbt het Mariskwartier. Dossierkennis? Ha! Ze is nog steeds de stukken aan het doorlezen die in november aan haar zijn toegestuurd, je hoort er nooit meer wat over

- Dan krijgt D66 de schuld van het vertrek van het Unileverlab. En de binnenstadverloedering is ook allemaal de schuld van D66. Al 20 jaar

- En dan gaat Frans nog even opnieuw in op het lage kennisniveau van de lokale politici

Maar wie helemaal niet deugt is onze burgemeester, want die deelt koekjes uit en dat mag niet van de Kieswet en daar krijg je gedonder van in het stemlokaal. Want blijkbaar kan je met een koekje kiezers beïnvloeden. Misschien gaan ze er wel anders van stemmen of zo met dat koekje in hun achterhoofd in het stemhokje.

Nee, Tina, inderdaad, er zit geen stemadvies of zo in, alleen een hoop geklaag

Door: Pollie Op:

Beste Frans, soms heb je gelijk, maar soms ook niet. Je mag geen onwaarheden verkondigen en dat weet je best. Het hoofdkantoor van het miljardenbedrijf Unilever in London en Rotterdam heeft geheel zelfstandig besloten te vertrekken uit Vlaardingen, daar zijn wij als gemeente echt niet bij betrokken geweest, noch heeft het economisch beleid in Vlaardingen daar aanleiding toe gegeven.

O ja, ik weet dondersgoed wat we aan moeten met de Binnenstad. Lees het Centrum De Binnenstad Centraal maar.

Tot slot, kan het zijn dat ik jou mis op welke kieslijst dan ook of ben je wel kandidaat?

Door: Bert van Nieuwenhuizen Op:

Bert, ik had zelf verwacht dat hij op de ONS.Vlaardingen-lijst zou staan

Door: Pollie Op:

Alle partijen zijn verantwoordelijk voor de lage opkomst.

De kiezer is al het beloven en niet nakomen van beloftes meer dan zat.

Als je nooit verantwoording over het gevoerde beleid naar de kiezer wilt afleggen kun je nooit worden aangesproken op het de mate waarin de partij het verkiezingsprogramma

gerealiseerd heeft.

BEWEREN IS BEWIJZEN

Door: Dreven Op:

Juist Dreven!

Door: Pollie Op:

Pollie, leuk dat je Vera en het Mariskwartier-dossier noemt. We hebben er veel aandacht aan besteed in dit medium. Dat issue is nu een typisch voorbeeld van ultiem lokaal populisme geweest. Oproer creëren, mobiliseren, alle info opvragen, een ingenieur naar voren schrijven die gaat procederen en vervolgens zwijgen. De ingenieur heeft nul op het rekest gekregen van de rechter, wat Vera met de stukken heeft gedaan, is onbekend. In ieder heeft de kiezer er weer een onbestemd gevoel aan overgehouden. Oh ja, ik sluit me aan bij Dreven!!

Door: Tina Rossem Op:

En ik ken nog iemand die grote woorden gebruikt en de boel eens goed wil opschudden maar eigenlijk niets te vertellen heeft en dus uiteindelijk maar stil blijft wachten tot de wind weer is gaan liggen. Het is wel triest als je door halve waarheden en hele leugens te verspreiden je eigen gelijk probeert te halen

Door: Pollie Op:

Wij praten over dezelfde ‘iemand’. Jammerlijk maar ook weer interessant dat die ‘iemand’ dit medium gebruikt voor zijn/haar(genderneutraal!) opvattingen. Jammerlijk omdat het ondeugdelijke inconsistente argumenten zijn, interessant omdat het betoog zo eenvoudig op ontleed en gefileerd kan worden tot een bijdrage zonder nut. Forza, nu je kelder in voor een versnapering. Ik doe mee!

Door: Tina Rossem Op:

En nu maar afwachten of ONS nu

WIJ gaat worden

Door: Dreven Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: