De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Censuur van de dag

2018: 'Koude Oorlog' praktijken Stadhuis Vlaardingen

2018: 'Koude Oorlog' praktijken Stadhuis Vlaardingen

De charmant en koket geklede burgemeester Annemiek Jetten kwam tijdens de nieuwjaarsreceptie 2018 superlatieven te kort om te benadrukken dat Vlaardingen van oudsher een sociale stad met een hechte gemeenschap is.

Haar motto voor Vlaardingen: “We doen dit niet alleen, we doen dat samen!"

In haar toespraak haalde Jetten voorbeelden aan als de woonvisie uit 2008 en de Federatie Broekpolder. Zij bedankte ook de vele vrijwilligers die zich in Vlaardingen inzetten en noemde de Groene Luiken, Jeugdstad, Kledingbank, Voedselbank, Vele Vlaardingers Eén Huis, Spring Foundation, Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek en Zomerterras die bergen werk verzetten. Ook complimenteerde zij alle - niet bij naam genoemde - vrijwilligers voor hun inzet en bijdrage voor de Stad. Spontaan applaudisseren van de vrijwilligers. Bijna kun je stellen: Vlaardingen draait nagenoeg alleen op vrijwilligers en sociaal betrokken burgers.

Annemiek Jetten hield in haar nieuwjaarstoespraak ook een pleidooi voor fatsoenlijke omgang. Zij zei dat wij, in alle verbondenheid, soms ook tegenover elkaar staan. “We zijn het niet altijd eens of hebben andere taken en rollen in de samenleving die kunnen botsen. Dat geeft niet. Ik vind het belangrijk dat we - of zelfs juist - in dit soort situaties beseffen dat we verbonden zijn, we allemaal mensen zijn die hun best doen, elkaars respect verdienen”. Als voorbeeld gaf zij aan: “Vooral op ‘social media’ zie je tegenwoordig hoe mensen worden aangevallen. Soms nietsontziend en zonder goed op de hoogte te zijn. Dit kan pijn doen en mensen aantasten.”

Hoe anders staan deze opmerkingen tegenover het gedrag van B&W met behandeling van ingekomen brieven van burgers en verenigingen gericht aan B&W en/of gemeenteraad.

Waar wijkagent Kor de Jong in zijn column over whatsapp aangeeft “superleuk om te zien dat bewoners je dan nog makkelijker aanspreken,” houdt B&W er andere gedachten op na.

Het zal nog niet iedereen zijn opgevallen, sinds medio november 2017 wordt een belangrijk aantal aan B&W en/of gemeenteraad gezonden brieven door de griffier gecensureerd.

Wat heeft verandering van de vorm van gegevens te betekenen? Censuur vanwege politieke motieven?

De algemene gedachte van de griffier Drs. Hesen in een brief aan de raad, dat medewerkers van de gemeente op grond van de Wet Persoonsgegevens recht hebben op een weggelakte naam, valt op grond van bepaalde publiekelijke functies en functioneren te bestrijden. Het tweede gebruikte motief: “Dat hij hoopt te bereiken dat de discussie over brieven van burgers zich in de procedure met de raad volledig op de inhoud kan richten zonder ruisvorming,” is een wens van de griffier. Mogelijk geïnitieerd door ruggenspraak met B&W. Het argument heeft echter niets van doen met privacywetgeving of informatiebeveiligingsbeleid.

Zijn argumenten druisen volledig in tegen wens 6 en 10 van de vorig jaar gehouden nieuwjaarstoespraak van oud-burgemeester Bert Blase:

Ambtelijke organisatie zet ramen en deuren open
“Het is het motto van de medewerkers van onze gemeente: ramen en deuren open. Als symbool van interactie met de stad. Wat overigens nog best ingewikkeld is. Want in gesprek gaan, doe je minstens met zijn tweeën. En een gesprek betekent niet dat de een dicteert, maar ook niet dat de ander het voor het zeggen heeft. Dat is oefenen en wennen van beide kanten”.

Welkom voor nieuwe burgemeester
“Maandag wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd, mevrouw Annemiek Jetten. Ik hoop dat zij zich net zo welkom mag voelen als ik. Vlaardingers maken van hun hart geen moordkuil, hebben soms pas later in de gaten welke hartstocht schuilgaat. Dank aan de leden van de gemeenteraad, maatschappelijke partners en inwoners en ondernemers van de stad, voor alle keren dat jullie mij wezen op punten die ik over het hoofd zag, of waarvan jullie aan het vermoeden waren dat ik dit zou kunnen doen. Dank voor de bijzondere ontmoetingen en gesprekken. Zet u dit voort met mijn opvolger. Wees niet anoniem. Laat haar zien wie u bent. ”Aldus Bert Blase.

In het slot van de Nieuwjaarstoespraak 2018 benadrukt Burgemeester Jetten uiteindelijk hetzelfde als haar voorganger; “Zie elkaar als mensen die samen sterker staan dan alleen! En zo is het maar net.

Vlaardingers zijn geharnaste vechters. Zij vochten en vechten nog steeds voor bescherming van eigen rechten en grondgebied. Dat deden zij in 1018, dat doen ze nu nog. Het zijn ontwikkelde Geuzen die eens in de maand als burger, vereniging of ander rechtsorgaan hun smeekschriften of aankondigingen kunnen aanbieden aan Schout en schepenen. Tegenwoordig College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad. Al in 1566 werden geuzenpenningen gemaakt waarmee de onverzettelijkheid werd benadrukt.
   De Vlaardingse Geuzenpenning is een bijzondere prijs. Een ereteken voor de Vlaardingse Geuzen die zich in 1940 verzetten tegen de onrechtvaardige Duitse bezetting. Nu is de Vlaardingse Geuzenpenning een Internationaal begeerde prijs. Een erkenning, een symbool voor mensen die strijden voor democratie, tegen discriminatie en onderdrukking.

Rechten en plichten moeten worden uitgemeten. Onrechtvaardigheden bestreden. Daar is in de loop der eeuwen uitgebreide regelgeving voor ontwikkeld. Nationaal, zowel als internationaal. 

De Gemeente Vlaardingen heeft Burgerparticipatie, gezien het 30 pagina’s tellende participatierapport 2014 – 2018 ‘Van meepraten naar zelf doen’, hoog in het vaandel staan. Veelal gaan brieven van burgers en verenigingen aan B&W en De Raad over onderwerpen die onderdeel zijn van debatten of belangen op maatschappelijk en bestuurlijk terrein.
Het is vanzelfsprekend dat men op acties ook reacties kan verwachten wanneer bestuurlijke en particuliere samenwerking op zeker moment stroef verloopt of botst. Vrijheid van meningsuiting staat ook aanstootgevende en hatelijke meningen toe. Diegene die strafbare inhoud in een brief verwerkt of verbaal hanteert mag daarop worden aangesproken. Desnoods door de rechter worden vervolgd. De griffier beschikt niet over een vrijbrief om zomaar ongenuanceerd brieven te censureren door ze willekeurig te anonimiseren.

De wet bepaalt onder meer dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Het zwaarwegende belang van uitingsvrijheid door de burger moet daarbij een ruime mate van vrijheid worden gegund in de vormkeuze om gesignaleerde maatschappelijke misstanden aan de kaak te stellen. Daaronder ook te verstaan de zienswijze, gedrag, uitingen en verslaggeving van beleidsmedewerkers publiekelijk opererend als vertegenwoordigers van het openbaar bestuurlijk apparaat.

In geen van de recent door personen of verenigingen aan College of Gemeenteraad toegezonden brieven (o.a.: bewoners omgeving Maasboulevard, inzake verkoop Globe, parkeeroverlast Kraanvogellaan, Vereniging Leefbaarheid Marathonweg, V.V.E. Soenda appartementen, Wijkvereniging Hoevebuurt, Maatschappelijk Jaarverslag Zwaluwen, e.v.a.), stonden beschrijvingen die voor publieke bestuursfuncties of beleidsmedewerkers dusdanig beschadigend zijn, dat de inhoud van deze brieven het rechtvaardigen om in geanonimiseerde vorm te worden doorgestuurd.

Participatie is geen volksraadpleging, maar een proces van hoor en wederhoor tussen burgers en beleidsvertegenwoordigers.
   Wie op de bres staat voor vrije meningsuiting en verdediging van belangen, kan niet lijdzaam toezien hoe het debat door de griffie wordt ondermijnd door het anonimiseren van brieven.
Of de door de griffier gehanteerde methodiek ook bijdraagt aan verbetering van het openbare debat tussen burger en politicus binnen het proces van burgerparticipatie is maar zeer de vraag.

8 commentaar(en) op artikel "2018: 'Koude Oorlog' praktijken Stadhuis Vlaardingen"

Geheel mee eens. Het lijkt gestoeld op angst. Als de lezer het met de briefschrijver eens is en hij ziet dat deze van bijv. de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o. komt, kan hij of zij misschien wel besluiten zich bij die 'stem' aan te sluiten. Die mogelijkheid wordt nu door de gemeente op een oneigenlijke wijze en met een ongehoorde eigenwijzigheid geblokkeerd. Waar, zoals u schrijft, overigens ook geen enkele wettelijke basis voor is.

Vooral opvallend is dat een in december gepubliceerde brief, waarin de schrijver uitdrukkelijk verzoekt zijn gegevens te laten staan, gecensureerd is opgenomen. Angst? Misschien moeten we ervoor kiezen onze brieven maar openlijk op de deur van het stadhuis te spijkeren, zoals vroeger .......

Door: Guus de Ruiter Op:

Indien ik het goed begrijp, dan wordt de inhoud van brieven aan gemeenteraadsleden aangepast door ambtenaren. Dat lijkt me in strijd met de wet op post. Ik neem aan dat raadsleden hier snel een einde aan maken. En anders, gewoon de brieven ook per email verzenden en/of naar thuisadressen.

Door: Antoinette Vietsch Op:

En wij nog maar steeds denken dat zij er voor ons zijn.

Door: René Esmeijer Op:

Gelukkig meneer Kuil,

Gelukkig haalt iedereen je ellenlange brieven vol gezeur, gezemel en gezanik er gelijk tussenuit! Niemand schrijft zoveel brieven als jij!

Daarom maakt de halve raad grappen: Wie kuil schrijft voor de ander, valt er zelf in.

Beter een Kuil in de hand, dan weer onzin in een online krant.

Zo kunnen we uren door gaan.

Jammer dat je het zelf niet doorhebt en je zo voor het karretje hebt laten spannen...

Door: Joep joepie Op:

Wat een breedvoerig gewauwel om tot de kern van de zaak te komen en dan ook nog eens de juridische plank misslaan. Een repeterende karaktertrek van Frans, helaas. Man, de Wbp heeft hier helemaal niets van doen. Die wetgeving ziet op het verzamelen van persoonsgegeven, het opslaan en de verwerking ervan. Hier gaat het om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente maakt zijn agenda mbt gemeenteraadsvergadering op internet openbaar voor een ieder. Het anonimiseren (lees: weglakken van namen) is helemaal geen censuur maar moet worden beschouwd tegen de achtergrond van de Wob en de openbaarmaking van een document (agenda). Los daarvan: wat is de meerwaarde van het openbaar maken van aannamen? Het gaat om het materiële aspect van de zaak! Beter dat de gemeenteraad zich objectief laat leiden door de casus dan door de naam van de indiener van het document en nog meer dan dat iedere Nederlander via internet bekend wordt met de indiener van het geschrift en alle gevolgen vandien.

Door: Tina Rossem Op:

Wat verbergt die roze sticker eigenlijk op de foto?:)

Door: Tina Rossem Op:

Wat een vaag artikel weer. En dan ook nog aankomen met "Vlaardingers zijn vechters......Geuzen....".

Schei toch uit. We zijn een ingekakt volkje wat door allochtonen onder de voet wordt gelopen. Wij zijn een bang en op zichzelf gekeerd volkje wat in de regel geen enkele vechtersmentaliteit heeft. Boehoe....

Door: Reinier Op:

Tina slaat hier als enige de spijker op z'n kop, auw!

Door: Dirk Tempelaar Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: