De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 9 januari 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 9 januari 2018

Aanwijzen toezichthouder pgb-Wmo

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanwijzingsbesluit toezichthouder pgb-Wmo 2015 vastgesteld.

Toelichting:

Het college van B&W heeft de pgb-onderzoeker van ROGplus aangewezen als toezichthouder. De pgb-onderzoeker beschikt daarmee over bijzondere onderzoeksbevoegdheden, waarmee oneigenlijk gebruik en misbruik van pgb's in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beter kunnen worden bestreden. De pgb-houder en degene bij wie de zorg of ondersteuning is ingekocht, is verplicht aan onderzoek van de toezichthouder mee te werken.

Aanwijzen toezichthouders BRP

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om toezichthouders BRP aan te wijzen op grond van artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) jo. titel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen de gemeentelijke afdeling Directie, team Veiligheid Toezicht en Handhaving.

Toelichting:

Het college van B&W heeft een aantal medewerkers van de gemeentelijke organisatie (uit het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de afdeling Directie) aangewezen als toezichthouder BRP. Deze toezichthouders zijn belast met toezicht op de naleving van de verplichtingen van inwoners zoals bepaald in de Wet basisregistratie personen.

Raadsmemo verkoop landgoed Hoogstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft het stedenbouwkundig programma van eisen en het verkoopmemorandum vastgesteld en daarover een raadsmemo vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Voor de verkoop van het landgoed Hoogstad heeft het college van B&W de nodige documenten vastgesteld. Hierin is vastgelegd, dat bij in te dienen plannen waarde wordt toegekend aan plannen die de monumentale en archeologische waarde van het landgoed respecteren, het landgoed een toekomstvaste bestemming geven en ervoor zorgen dat het landgoed zichtbaar en bruikbaar is voor de inwoners van de stad.

Noot: Zie ook persbericht ‘Nieuwe toekomst voor landgoed Hoogstad’

Raadsmemo Jaarverslag 2016 Kamer voor sociale zekerheidszaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Jaarverslag 2016 van de commissie voor bezwaarschriften Kamer voor sociale zekerheidszaken vastgesteld.

Bijlage:

  • Kamer voor Sociale Zekerheidszaken (volgt)

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over het jaarverslag 2016 en de aanbevelingen van de commissie voor bezwaarschriften van de Kamer voor sociale zekerheidszaken. In het memo reageert het college op de aanbevelingen.

Raadsmemo motie ‘breng het stembureau naar jongeren’

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo uitvoering motie 'Breng het stembureau naar jongeren en laat ze hun eigen toekomst bepalen' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de uitvoering van de motie 'Breng het stembureau naar jongeren en laat ze hun eigen toekomst bepalen'. Het college geeft aan dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande de voorbereidingen voor de communicatie richting inwoners met de focus op jongeren volop in gang zijn gezet. Hierbij is een strategie opgesteld om de opkomst te bevorderen. In de stemcampagne richt de gemeente Vlaardingen zich specifiek op jongeren en op inwoners die sceptisch staan tegenover de politiek of weinig weten over de werking van gemeenteraadverkiezingen. De toon van de campagne is eigentijds en ongecompliceerd met een knipoog, de inhoud is gericht op (praktische) uitleg.

Raadsmemo monitoring beleid hogere waarden geluid

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo uitkomst monitoring beleid hogere waarden geluid vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op verzoek van de gemeenteraad is de toepassing van het beleid hogere waarden geluid in het afgelopen jaar gemonitord. De uitkomsten hiervan zijn weergegeven in het raadsmemo.

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de uitkomsten van het monitoren van de toepassing van het beleid hogere waarden geluid. Dit beleid beschrijft de voorwaarden die de gemeente stelt aan bouwen op geluidbelaste locaties en de procedure om toestemming te krijgen. Met dit beleid wil gemeente Vlaardingen een prettig woon- en leefklimaat realiseren voor woningen (en andere geluidgevoelige bestemmingen) op geluidbelaste locaties.

Uitwerkingsbesluit hondenbeleid Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2018 vastgesteld.

Toelichting:

Naar aanleiding van onduidelijkheid en ontevredenheid over het hondenbeleid is een enqueete gehouden onder het Vlaardings internetpanel (circa 1100 respondenten). Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het college van B&W besloten de uitwerkingsregels van het hondenbeleid aan te passen. Dit betekent dat er een algehele opruimplicht voor hondenpoep komt. Voor hondenbezitters en -uitlaters is het niet meer toegestaan om hondenpoep te laten liggen buiten de uitlaatgebieden. Voordat de algehele opruimplicht daadwerkelijk ingaat, zijn nog aanpassingen nodig in de openbare ruimte. De ingangsdatum voor de algehele opruimplicht wordt dan ook later bekendgemaakt.

Verlenging letter of intent Unileverlocatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de letter of intent betreffende de ontwikkeling van de Unileverlocatie te verlengen tot 31 maart 2018.

Toelichting:

Het college van B&W heeft de intentieverklaring, de zogenaamde letter of intent met Unilever en overige betrokken overheden (provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag), verlengd tot 31 maart 2018. De kern van dit document is samenwerking bij de inventarisatie van de ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein dat Unilever achterlaat wanneer het bedrijf vertrekt uit Vlaardingen.

Spoorboek p&c-cyclus 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het spoorboek p&c-cyclus 2018.

Toelichting:

De gemeentelijke organisatie heeft een planning op hoofdlijnen gemaakt voor de cyclus van de jaarstukken, vanaf de jaarrekening 2017 tot en met de 3e voortgangsrapportage 2018. In dit zogenaamde spoorboek staan naast een planning ook de rolverdeling en spelregels aangegeven.

Verkoop aandelen Irado

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit van 21 december 2017 bekrachtigd, waarbij is besloten:

  1. definitief over te gaan tot de verkoop van 1500 aandelen in de NV Irado aan de gemeente Capelle aan den IJssel;
  2. het gewijzigd raadsvoorstel wensen en bedenkingen verkoop aandelen Irado aan Capelle aan den IJssel vast te stellen.

Bijlage:

Noot: De feitelijke verkoop van de aandelen heeft plaatsgevonden op 22 december 2017.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x

Meest gelezen: