De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 10 april 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 10 april 2018

Vervangen kaartlezers parkeerautomaten

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in afwijking van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015 opdracht te verlenen voor het aanpassen van gecertificeerde kaartlezers van de parkeerautomaten en om de betaalmogelijkheid 'Tap en Go' toe te voegen als betaalmethode.

Toelichting:

Vervanging van de bestaande gecertificeerde kaartlezers is noodzakelijk om de betaalterminals van de parkeerautomaten te certificeren voor het betalingsverkeer met ingang van 1 juni 2019. Dit wordt landelijk voorgeschreven door de Betaalvereniging Nederland.

Jaarverslag toezicht Brandveiligheid Integraal Handhaving Programma 2017 en Integraal Handhaving Programma 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het jaarverslag toezicht Brandveiligheid Integraal Handhaving Programma 2017 en het Integraal Handhaving Programma 2018 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond in Vlaardingen.

Toelichting:

In het jaarverslag staan de resultaten van de integrale handhavingsactiviteiten die in 2017 in het kader van de brandveiligheid door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) zijn uitgevoerd in Vlaardingen. Het integraal handhavingsprogramma voor 2018 geeft inzicht in de door de VRR uit te voeren activiteiten.

Eindrapportage verbijzonderde interne controle 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de eindrapportage verbijzonderde interne controle 2017 vastgesteld.

Toelichting:

Aan de hand van het door het college van B&W vastgestelde beleidsplan verbijzonderde interne controle heeft over 2017 deze controle plaatsgevonden. Daarbij zijn binnen de gecontroleerde processen geen grote tekortkomingen geconstateerd. Waar ruimte is voor verbetering worden maatregelen getroffen om de processen verder te optimaliseren.

Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 Cliëntenraad Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 Cliëntenraad Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage: Cliëntenraad Vlaardingen (pdf, 41 kB)

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018 van de Cliëntenraad Vlaardingen. Deze cliëntenraad adviseert het college over de onderwerpen waar de cliënten van Stroomopwaarts MVS mee te maken hebben. In het jaarverslag 2017 staat het functioneren van de Cliëntenraad beschreven en de samenwerking met Stroomopwaarts in 2017. In het jaarplan 2018 beschrijft de Cliëntenraad de speerpunten voor dit jaar. Het gaat onder andere om jeugdigen, ouderen, armoede en de samenwerking met de Wmo Adviesraad.

Beantwoording artikel 36-vragen over nieuwbouw scouting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen raadsleden mevrouw Van Kalken en de heer Borsboom over de nieuwbouw van de scouting beantwoord.

Bijlage: Scouting (pdf, 101 kB)

Toelichting:

In het antwoord benadrukt het college van B&W veel waardering te hebben voor de inzet van de scoutingvrijwilligers die het plan voor de nieuwbouw hebben gemaakt. Het bouwplan heeft een hoog ambitieniveau. Zoals van begin af aan aangegeven, vindt het college dat de scouting moet gaan voor een onderkomen waarvan het de exploitatiekosten kan opbrengen. De gemeente heeft structureel overleg met de scouting hierover. Het laten vervallen van compensatie voor onroerendzaakbelasting (OZB) is een raadsbesluit geweest met de bedoeling om verborgen subsidies transparanter te maken. In een recent gezamenlijk overleg is voorgesteld om een verhoging van de exploitatiesubsidie aan te vragen. Compensatie van OZB is niet mogelijk.  

Beantwoording artikel 36-vragen over bomenkap

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van raadslid mevrouw Van Kalken over bomenkap vastgesteld.

Bijlage: bomenkap (pdf, 75 kB)

Toelichting:

In het antwoord licht het college van B&W toe dat er een uitgebreid participatietraject is geweest waarna een vergunning is aangevraagd voor het vellen van de bomen. Een groot deel van de bewoners wenst de beleving van het wonen aan de rivier te versterken. Met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de woonblokken en vertegenwoordiging van de overige Vlaardingers (leefbaarheidsplatform en stichting Boombehoud Vlaardingen) is gezocht naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen de verschillende belangen.

Aangaan realisatieovereenkomst project Floris de Vijfdeplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft de definitieve realisatieovereenkomst voor het project Floris de Vijfdeplein vastgesteld.

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen en woningcorporatie Waterweg Wonen gaan een overeenkomst aan voor de realisatie van het project Floris de Vijfdeplein, een bouwproject voor 52 sociale huurwoningen en 12 koopwoningen. Eerder is het voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 12 december vorig jaar heeft het college van B&W besloten een wensen- en bedenkingenprocedure te starten voor dit project. De gemeenteraad heeft geen wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt. Op basis hiervan is de realisatieovereenkomst nu definitief.

Verlenen medewerking aan gedeeltelijk binnenplans afwijken bestemming Veerplein 6

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om gedeeltelijk binnenplans af te wijken van de huidige bestemming op Veerplein 6.

Toelichting:

Een wijnhandel in de Oostwijk wil verhuizen naar de binnenstad van Vlaardingen. Omdat het bedrijf naast wijnverkoop ook een aantal keren per jaar wijnproeverijen en proeverijen met sterke drank organiseert, is een andere horecabestemming nodig. Omdat de onderneming bijdraagt aan een bruisende binnenstad heeft het college van B&W besloten in te stemmen met een tijdelijke bestemmingswijziging gekoppeld aan de aangepaste activiteiten op deze locatie. De tijdelijke wijziging is voor deze locatie mogelijk, omdat de proeverijen van de onderneming besloten zijn, plaatsvinden in een aparte afsluitbare ruimte en geen bedreiging vormen voor het woon- en leefklimaat.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Geert Grootelaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de aanwijzing van de locatie aan de Geert Grootelaan als locatie voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO);
  2. met de CPO-groep de onderhandelingen opgestart, om te komen tot een intentieovereenkomst.

Toelichting:

Een aantal inwoners dat zich heeft verenigd in een wooncollectief heeft interesse in een stuk grond (bouwperceel Spirit II) aan de rand van de Westwijk, om daar gezamenlijk een aantal levensloopbestendige woningen te bouwen in de Zuidbuurt. Het gaat om circa tien woningen waarvoor de groep in collectief verband en als particuliere opdrachtgevers een plan wil ontwikkelen. Het college van B&W staat positief tegenover deze ontwikkeling en heeft de locatie aan de Geert Grootelaan aangewezen als locatie voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Verkoop voormalige brandweerkazerne, Hoflaan 5-13

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. besloten tot verkoop van de voormalige brandweerkazerne Hoflaan 5-13;
  2. het geheim raadsmemo verkoop voormalige brandweerkazerne vastgesteld.

Toelichting:

Het college van B&W heeft besloten de voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan 5-13 te verkopen. Het gebouw krijgt een nieuwe bestemming. Een ontwikkelaar verbouwt de kazerne tot een open ondernemershuis, waarin coöperatief ondernemerschap en onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd. Het open ondernemershuis is bedoeld voor regionale starters, ZZP'ers en kleine bedrijven in werk-, atelier- en ontmoetingsruimten. Deze herbestemming van de voormalige brandweerkazerne gelegen op De Buitenplaats Van Ruytenburch is in overeenstemming met de ontwikkelvisie van het gebied, waarin is aangegeven dat de bestaande gebouwen een passende herbestemming krijgen die bijdragen aan de kwaliteit en de (be)leefbaarheid van het gebied en de stad.

MeerjarenProgramma Grondzaken 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het raadsmemo MeerjarenProgramma Grondzaken 2018 vastgesteld,
  2. het MeerjarenProgramma Grondzaken 2018 (geheim) vastgesteld,
  3. het MeerjarenProgramma Grondzaken 2018 (openbaar) vastgesteld.

Bijlage: MPG 2018 (pdf, 52 kB), MPG openbaar (pdf, 931 kB)

Toelichting:

Het college van B&W heeft de voortgang van de grondexploitaties -verwerkt in het meerjarenprogramma grondzaken 2018- vastgesteld en ter kennisname naar de gemeenteraad gezonden. Conform de aanbeveling van de accountant legt het college deze voortgangsrapportages tweemaal per jaar ter kennisneming voor aan de raad, in maart/april en in september/oktober.

Begrotingsrechtmatigheid 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo begrotingsrechtmatigheid 2017 vastgesteld.
 
Bijlage: Begrotingsrechtmatigheid 2017 (pdf, 37 kB)

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de belangrijkste financiële begrotingsafwijkingen over het jaar 2017. In de jaarstukken 2017 wordt uitgebreid verslag gedaan over het gerealiseerde beleid en de gerealiseerde lasten en baten. De accountant voert momenteel de controle uit op de concept jaarstukken.

Aanwijzing veiligheidsrisicogebied per 15 april 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. kennisgenomen van het besluit van de burgemeester tot aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied per 15 april 2018;
  2. het raadsmemo aanwijzing veiligheidsrisicogebied per 15 april 2018 vastgesteld.

Bijlage: Veiligheidsrisicogebied (pdf, 402 kB)

Toelichting:

Eerder zijn de wijken Centrum, Westwijk, Ambacht en Holy-Zuid aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Besloten is deze aanwijzing te verlengen met een halfjaar tot 15 oktober 2018. Dit betekent dat de politie in de aangewezen wijken preventief mag fouilleren. Op last van de officier van justitie voert de politie deze fouilleringen informatiegestuurd uit op gezette tijden. Bij preventieve fouilleringen in het afgelopen halfjaar zijn 42 personen aangehouden, onder andere vanwege het aantreffen van 2 vuurwapens, 42 messen, 3 slagwapens, een ploertendoder, 3 tasers, 2 boksbeugels en wurgstokken.

Zie ook persbericht ‘preventief fouilleren in Vlaardingen Centrum, Westwijk, Ambacht en Holy-Zuid

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x

Meest gelezen: